Tin chi tiết

Sáng 29/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể viên chức và người lao động trong Học viện

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I TỔ CHỨC

HỌC TẬP QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

 

Sáng 29/8/2018, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể viên chức và người lao động trong Học viện. Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện truyền đạt, quán triệt nội dung của các Nghị quyết.

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh đã phổ biến, phân tích và vận dụng với tình hình thực tiễn của Học viện về 03 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh quán triệt các Nghị quyết

tới toàn thể viên chức và người lao động

 

Các Nghị quyết trên là những quyết sách quan trọng, vừa cơ bản, vừa cấp bách của Đảng, đề cập đến những vấn đề hệ trọng của đất nước, là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Đây cũng là những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ bảy là nội dung, nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng của Học viện Chính trị khu vực I trong thời gian tới.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị viên chức và người lao động trong toàn Học viện nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần học tập nghiêm túc nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức về các nội dung của Nghị quyết, đồng thời căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII vào cuộc sống.

 

HC-TH