Tin chi tiết

Ngày 10/9/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH NHIỆM KỲ 2017-2022

 

Ngày 10/9/2018, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

Dự hội nghị có đồng chí Lương Văn Khương, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I.  

 

Kết quả kiểm phiếu công bố tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đạt 100% phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, 100%  phiếu tín nhiệm bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ và 100% phiếu tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 

Ban Chấp hành Công đoàn lấy phiếu tín nhiệm đồng chí Hoàng Văn Hoan

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh chúc mừng kết quả đạt được của Hội nghị; đồng thời tin tưởng đồng chí Hoàng Văn Hoan sau khi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Học viện, chấp hành tốt sự lãnh đạo của Đảng ủy, cùng Ban Giám đốc Học viện thực hiện tốt việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ viên chức, người lao động trong Học viện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu tại Hội nghị

 

Theo quy trình, kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn Học viện sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị khu vực I, nhiệm kỳ 2017-2022.

 

HC-TH