Tin chi tiết

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2018-2019. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHO HỌC VIÊN

 

Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 9 năm 2018, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cho toàn thể học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa học 2018-2019. Báo cáo viên là đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký, Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương lần thứ 7, trong đó tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị thống nhất ban hành Nghị quyết.

 

 

Đồng chí Nguyễn Viết Thông quán triệt các Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 7 tới học viên

 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã thảo luận và ban hành 3 Nghị quyết quan trọng: Nghị quyết số 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong khối học viên, kịp thời đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII vào thực tiễn, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

 

HC-TH