Tin chi tiết

Thứ tư, 07:53 | 26/09/2018 GMT+7
Đề cương môn học chương trình Cao cấp lý luận chính trị (theo quyết định số 1677/QD-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính)