Tin chi tiết

Thứ ba, 08:55 | 25/09/2018 GMT+7
Thông báo số 385/TB-HVCTKV I ngày 10/4/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về kế hoạch đào tạo Cao cấp lý luận chính trị