Tin chi tiết

Thứ hai, 09:28 | 04/11/2013 GMT+7
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH
QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC I  
Số: 98/QĐ - HVCT-HCKVI  Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2012

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về Đề thi tự luận cho các hệ đào tạo

của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I

 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC I

 

       Căn cứ Quyết định số 1774/QĐ-HVCTQG ngày 12 tháng 7 năm 2007 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc ban hành bộ Quy chế hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội;

       Căn cứ Thông báo số 678/TB-HVCT-HCKVI ngày 29 tháng 11 năm 2011 về việc thực hiện Quy chế đào tạo Hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh;

       Căn cứ Điều lệ trư­­ờng đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tư­­ớng Chính phủ quy định quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc các trường đại học trực thuộc;

       Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT; căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ;

       Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản “Quy định về Đề thi tự luận cho các hệ đào tạo của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I”.

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Trưởng khoa nội dung, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Ban QLĐT.

Q. GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Ngô Ngọc Thắng

 

Download Quy định về đề thi tự luận http://www.mediafire.com/?w11jrm7w2cfdaka

 

Download Mẫu đề thi tuyển sinh : http://www.mediafire.com/?q1eozqrzcjpyj8j

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  20

Hôm nay:  8360

Hôm qua:  5793

Lượt truy cập:  132126