Tin chi tiết

Thứ ba, 15:20 | 05/11/2013 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013

 

Số:  1225/QĐ-HĐTS-HVKV I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 

 

               Hà Nội, ngày 04 tháng 10  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điểm trúng tuyển cao học đợt 2 năm 2013

----------------------------------

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2013

 

         Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I;

         Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-HVCT-HCQG ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh về việc chuyển Học viện Chính trị khu vực I thành Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I;

         Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ;

         Căn cứ Quyết định số 983/QĐ-HVCT-HCKVI ngày 19 tháng 8 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013;

         Căn cứ Kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2013;

         Căn cứ Biên bản xét điểm trúng tuyển của Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 họp ngày 04 tháng 10 năm 2013;

         Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

            Điều 1. Nay phê duyệt điểm trúng tuyển Cao học đợt 2 năm 2013 đối với 02 chuyên ngành Quản lý kinh tế; Triết học, như sau:

STT

Chuyên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

1

Quản lý kinh tế

60340410

10.00

2

Triết học

60220301

10.00

 

Điểm trúng tuyển là tổng điểm của hai môn Cơ bản và Cơ sở ngành.

Chuyên ngành Quản lý kinh tế: Thí sinh trúng tuyển phải có điểm môn Cơ bản, Cơ sở đạt 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10; Môn ngoại ngữ đạt 50.0 điểm trở lên theo thang điểm 100.

Chuyên ngành Triết học: Thí sinh trúng tuyển phải có điểm môn Cơ bản, Cơ sở đạt 5.0 điểm trở lên theo thang điểm 10; Môn ngoại ngữ đạt 50.0 điểm trở lên theo thang điểm 100.

            Điều 2. Ban Thư ký hội đồng tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 có nhiệm vụ thông báo điểm trúng tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông báo kết quả thi cho thí sinh thuộc diện trúng tuyển và thực hiện kế hoạch công nhận học viên theo đúng qui định hiện hành.

            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3;

- Học viện CT-HC QG HCM (b/c);

- Bộ GD&ĐT (b/c); 

- Đăng Website Học viện;
- Lưu: VP, Ban QLĐT.

GIÁM ĐỐC - CHỦ TỊCH HĐTS

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Đoàn Minh Huấn

 

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  18

Hôm nay:  4368

Hôm qua:  5542

Lượt truy cập:  70740