Điểm sách mới

Thứ sáu, 17/02/2017, 09:54 GMT+7

 

 DANH MỤC SÁCH MỚI SỐ 3-2017

 

Tải về nội dung danh mục sách mới số 3 - 2017

 

TT

Trang bìa

Tên sách

Số đăng ký

Tóm tắt nội dung

1

Chính sách công- Những vấn đề cơ bản: Sách chuyên khảo/ PGS. TS Nguyễn Hữu Hải.- H.: CTQG, 2016.- 431 tr.; 21 cm

VV/41001-05

Cuốn sách cung cấp những kiến thức lý luận chung nhất về chính sách công như: quá trình phát triển khoa học chính sách; đặc điểm, vai trò và phân loại chính sách công; cấu trúc nội dung và chu trình chính sách công; nguyên tắc, căn cứ, các bước và phương pháp, công cụ hoạch định chính sách công; yêu cầu, các hình thức, phương pháp tổ chức thực thi chính sách công và phân cấp quản lý chính sách công; ...

2

Tư duy chiến lược- Lý thuyết trò chơi thực hành/ Avinash K. Dixit; Bary J. Nabebuff.- H.: Tri thức, 2016.- 464 tr.; 21 cm

VV/41006-10

Avinash K. Dixit và Barry J. Nalebuff, trình bày cho nhiều ví dụ minh họa từ những lĩnh vực khác nhau cho mỗi nguyên tắc cơ bản. Người đọc từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ tìm thấy sự chia sẻ ở đây. Bạn cũng sẽ thấy cách thức mà những nguyên lý cơ bản giống nhau tạo ra chiến lược trong những hoàn cảnh khác nhau; hy vọng mang lại những góc nhìn mới về nhiều sự kiện đã và đang xảy ra.

3

Đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên- Lý luận và thực tiễn/ Hà Huy Thành, Nguyễn Hồng Quang đồng chủ biên.- H.: Nxb KHXH, 2015.- 491 tr.; 21 cm

VV/41011-15

Nội dung cuốn sách làm rõ cơ sở lý thuyết và thực tiễn về thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên; Trình bày quá trình đổi mới hệ thống thể chế phát triển bền vững vùng Tây Nguyên từ năm 1986 đến nay, qua xem xét: thể chế phát triển kinh tế, thể chế văn hoá-xã hội, thể chế sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, thể chế phi chính thức và mối quan hệ với các thể chế chính thức;...

4

Lịch sử các học thuyết kinh tế/ GS. TS Mai Ngọc Cường, PGS. TS Trần Việt Tiến, PGS. TS Mai Ngọc Anh.- H.: Nxb CTQG, 2016.- 419 tr.; 21 cm

VV/41016-20

Nội dung cuốn sách gồm 10 chương, trình bày quá trình hình thành, phát triển của các học thuyết kinh tế từ các tư tưởng kinh tế thời kỳ cổ đại và trung cổ, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị tư sản cổ điển, kinh tế học mácxít, các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, các tư tưởng kinh tế hiện đại đến lý thuyết về kinh tế chuyển đổi và các lý thuyết hiện đại về phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển.

5

Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Quốc Việt, TS. Đặng Đức Đạm đồng chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 335 tr.; 21 cm

VV/41021-25

Nội dung cuốn sách trình bày những cơ sở lý luận, thực tiễn và khuyến nghị có giá trị trong việc định hình và đổi mới sáng tạo chức năng, vai trò của Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công cũng như chi tiêu công để hướng tới một nền kinh tế - xã hội phát triển bền vững, hài hòa giữa công và tư, nông thôn và thành thị, con người với thiên nhiên, công nghệ và khoa học xã hội, hiện tại với tương lai.

6

Đẩy mạnh xây dựng văn hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế - Kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc/ Tô Huy Rứa, Lưu Vân Sơn, Hà Minh Đức…- Tái bản.-H.: CTQG, 2014.- 450tr., 21cm

VV/41026-30

Nội dung cuốn sách đề cập các vấn đề đi sâu cải cách thể chế văn hóa, vấn đề nâng cao sức mạnh mềm văn hóa quốc gia, vấn đề sáng tác, xuất bản sản phẩm văn hóa…, thể hiện sâu sắc nhận thức đối với cơ hội và thách thức trong sự nghiệp xây dựng văn hóa, xác định yêu cầu và nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng văn hóa…

7

Một số vấn đề về công tác tư tưởng của Đảng: Sách chuyên khảo/ Th.s Nguyễn Thị Thanh Bình chủ biên.- H.: QĐND, 2016.- 403 tr., 21 cm

VV/41031-35

Cuốn sách cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về công tác tư tưởng của Đảng với các nội dung cụ thể: Công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận; công tác tuyên truyền, cổ động; giáo dục đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng nguồn lực công tác tư tưởng; công tác tư tưởng của Đảng ở cấp huyện; công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; đấu tranh tư tưởng trong giai đoạn hiện nay...

8

Một số vấn đề lý luận về xây dựng Đảng: Sách chuyên khảo/ Th.s Tạ Thị Minh Phú, Th.s Phạm Thị Minh Thủy đồng chủ biên.- H.: QĐND, 2016.- 315 tr., 21 cm

VV/41036-40

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lý luận của CNMLN, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng với các nội dung: xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; công tác dân vận trong thời kỳ mới; xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay...

9

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và tác động tới Việt Nam: Sách chuyên khảo/ PGS TS. Nguyễn Anh Tuấn.-H.: CTQG, 2016.- 423tr., 21cm

VV/41041-45

Cuốn sách gồm 3 chương và 4 phụ lục: Chương 1 tập trung chính vào nội dung và tiến trình đàm phán Hiệp định; Chương 2 nêu rõ mục đích, quan điểm của các nước đối với đàm phán TPP; Ở chương 3, tác giả tập đi sâu phân tích những tác động của TPP tới thế giới và ASEAN, tác động của TPP tới Việt Nam và đề xuất chính sách cho Việt Nam.

10

Sức mạnh mềm văn hóa Trung Quốc tác động tới Việt Nam và một số nước Đông Á: Sách tham khảo/ TS. Nguyễn Thị Thu Phương chủ biên.-H.: CTQG, 2016.- 323tr., 21cm

VV/41046-50

Cuốn sách đưa ra một cách nhìn mới hơn về sức mạnh mềm văn hóa của Trung Quốc từ góc nhìn Việt Nam. Trên cơ sở đó nhận diện mức độ tác động, thận trọng trong việc tiếp nhận, hấp thu, tiếp biến có chọn lọc những tác động tích cực từ sức mạnh văn hóa mềm Trung Quốc, đồng thời tăng cường nội lực văn hóa để chống đỡ, hóa giải tác động tiêu cực gây xói mòn giá trị nền tảng, bản sắc dân tộc, chủ quyền văn hóa quốc gia Việt Nam

11

Văn hóa đối ngoại Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế/ TS. Vũ Trọng Lâm, PGS. TS Lê Thanh Bình đồng chủ biên.- H.: CTQG, 2015.- 296 tr.; 21 cm

VV/41051-55

Cuốn sách hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa và văn hóa đối ngoại, trình bày kinh nghiệm của một số nước về phát triển văn hóa đối ngoại, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam; đi sâu phân tích thực tiễn hoạt động văn hóa đối ngoại ở nước ta trong thời gian qua; đề xuất phương hướng, giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của văn hóa đối ngoại Việt Nam...

12

Một số vấn đề lý luận và nghiệp vụ công tác đảng viên: Sách chuyên khảo/ TS. Nguyễn Xuân Phương chủ biên.- H.: QĐND, 2016.- 247 tr., 21 cm

VV/41056-60

Cuốn sách gồm 2 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về đảng viên và công tác đảng viên hiện nay.

Chương 1: Những vấn đề nghiệp vụ cơ bản về công tác đảng viên hiện nay

13

Ba người khổng lồ trong kinh tế học: Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes/ Mark Skousen.- H. : CTQG, 2016.- 379tr. ; 21cm

VV/41061-65

Nội dung cuốn sách gồm 7 chương, tập trung nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và Đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của ba người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes - với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế. Những phân tích cụ thể sẽ giải đáp cho chúng ta thấy tại sao sự phát hiện của Adam Smith về chìa khóa để có thể đạt được thịnh vượng thực sự là cuộc cách mạng và là một cách giải thích mới về học thuyết tư bản “bàn tay vô hình”?;...

14

Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu vùng Duyên hải Nam Trung bộ)/ TS. Phạm Đi.- H. : CTQG, 2016.- 339 tr. ; 21cm

VV/41066-70

Cuốn sách Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu vùng duyên hải Nam Trung Bộ) của tác giả Phạm Đi đã tìm hiểu, nghiên cứu việc xây dựng nông thôn mới của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, phát hiện những khó khăn, vấn đề mới phát sinh, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới.

15

Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng/ GS. TS Trình Quang Phú.- H. : CTQG, 2016.- 310 tr. ; 21cm

VV/41071-75

Các câu chuyện trong cuốn sách được ghi chép giản dị, gần gũi, nhưng lại có nhiều yếu tố hấp dẫn và chứa đựng những tình cảm chân thành, sâu sắc. Cuốn sách là một nguồn tư liệu có ý nghĩa để độc giả tiếp tục tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người.

16

Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh/ PGS. TS Nguyễn Bá Dương, TS. Nguyễn Văn Quang đồng ch.b.- H.: CTQG, 2015.- 440 tr.; 21 cm

VV/41076-80

Cuốn sách tập hợp các bài viết chuyên sâu và có giá trị khoa học của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự về những nội dung liên quan đến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như: vấn đề đấu tranh giai cấp của C. Mác, kinh tế thị trường và chủ nghĩa xã hội, những cống hiến của C. Mác và Ph. Ăngghen, vấn đề phân tầng xã hội...; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục chính trị tư tưởng, về văn hóa quân sự,...

17

Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế- Con đường đưa thế giới đến thịnh vượng: Lịch sử tiến trình xã hội, lịch sử tiền tệ và những cuộc khủng hoảng/ Ulrike Herrmann.- H.: Tri thức, 2016.- 452 tr.; 21 cm

VV/41081-85

Nội dung cuốn sách bao quát lịch sử từ người La Mã cổ đại cho đến cuộc khủng hoảng đồng Euro giúp bạn đọc hiểu rõ lịch sử tiến trình xã hội, lịch sử tiền tệ và những cuộc khủng hoảng của Tây Âu trong tiến trình phát triển kinh tế.

18

Lời mời đến với Xã hội học- Một góc nhìn nhân văn/ Peter L. Berger; Phạm Văn Bích dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 333 tr.; 21 cm

VV/41086-90

Tác phẩm này của Berger nhằm đưa ra cách nhìn dung hòa giữa hai quan điểm: Sự tự chủ của con người và quyền lực cưỡng ép của cấu trúc xã hội của các nhà xã hội học.

19

Một số vấn đề về xây dựng Đảng: Sách chuyên khảo/ Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình chủ biên.- H.: QĐND, 2015.- 399 tr.; 21 cm

VV/41091-95

Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng với các nội dung: Công tác tư tưởng của Đảng; công tác tổ chức, cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam;  Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới;...

20

Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công- Lý luận và kinh nghiệm một số nước/ PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Hải, TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy đồng chủ biên.- H.: CTQG, 2015.- 299 tr.; 21 cm

VV/41096-00

Cuốn sách được kết cấu làm hai phần, nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công như: khái niệm, đặc trưng, phân loại, tầm quan trọng, mục tiêu của nguồn nhân lực trong khu vực công,... Đồng thời, nghiên cứu thực tiễn quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công ở một số nước trên thế giới như: Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Nga, Đan Mạch, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo, Trung Quốc.

 

TT Thông tin khoa học