Điểm sách mới

Thứ sáu, 03/03/2017, 09:30 GMT+7

 

DANH MỤC SÁCH MỚI SỐ 4-2017

 

Tải về danh mục sách mới số 4-2017

 

TT

Trang bìa

Tên sách

Số đăng ký

Tóm tắt nội dung

1

Bức tranh kinh tế Việt Nam thế kỷ XVII và XVIII/ Nguyễn Thanh Nhã; Nguyễn Nghị dịch.- H.: Tri thức, 2015.- 484 tr.; 21 cm

VV/41181-85

Thời kỳ được nghiên cứu trong công trình này là một trong những thời kỳ nhộn nhạo, đẫm máu và rối ren nhất của lịch sử Việt Nam. Thời kỳ của cuộc nội chiến kéo dài, xen kẽ những cuộc hữu chiến thất thường, trở nên trầm trọng hơn với những rối loạn liên tục, những cuộc nổi dậy được lặp đi lặp lại. ...

2

Đời sống xã hội Việt Nam đương đại Tập 1: Tình cảnh sống của người công nhân: thân phận, rủi ro và chiến lược sống/ PGS. TS Nguyễn Đức Lộc chủ biên.- H.: Tri thức, 2016.- 328 tr.; 21 cm

VV/41186-90

Tuyển tập này là tập hợp các bài viết của các thành viên nghiên cứu chủ chốt của nhóm nghiên cứu dựa trên nền tảng dữ liệu được thu thập và xử lý một cách nghiêm cẩn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc khoa học. Với các tuyến khảo sát được tiến hành trong quá trình nghiên cứu tình cảnh sống của người công nhân: thân phận, rủi ro và chiến lược sống

3

Đời sống xã hội Việt Nam đương đại Tập 2: Những người thiểu số ở đô thị: lựa chọn, trở thành, khác biệt/ PGS. TS Nguyễn Đức Lộc chủ biên.- H.: Tri thức, 2016.- 603 tr.; 21 cm

VV/41191-95

Tập hai của tuyển tập với chủ đề Người thiểu số ở đô thị” sẽ được các nhà nghiên cứu khai triển và cho phép định hình một quan điểm tiếp cận khác so với các quan điểm nghiên cứu về người thiểu số lâu nay trong giới học thuật Việt Nam. Đó cũng được xem là mục đích mà Trung tâm SocialLife đã và đang nỗ lực định hình một hướng đi học thuật cho việc nghiên cứu các vấn đề đời sống xã hội Việt Nam đương đại.

4

Pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam- Lý luận và thực tiễn/ TS. Bùi Thị Long.- H.: KHXH, 2016.- 295 tr.; 21 cm

VV/41196-00

Sách làm rõ một số vấn đề lý luận về pháp luật cạnh tranh; Phân tích, đánh giá thực trạng và thực tiễn thi hành pháp luật cạnh tranh từ khi Luật Cạnh tranh có hiệu lực đến nay, nêu rõ những kết quả đạt được và những hạn chế, bất cập và nguyên nhân; Nêu định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam trong thời gian tới

5

Thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam hiện nay/ TS. Nguyễn Thị Lan Hương chủ biên.- H.: KHXH, 2016.- 258 tr.; 21 cm

VV/41201-05

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế; Chương 2: Thực trạng thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay (thành tựu, hạn chế, nguyên nhân); Chương 3: Một số quan điểm, định hướng và giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thực hiện công bằng xã hội đối với các thành phần kinh tế.

6

Tây Nguyên trong hợp tác phát triển kinh tế- xã hội xuyên biên giới vùng tam giác phát triển Việt Nam- Lào- Campuchia/ GS. TS Nguyễn Quang Thuấn chủ biên.- H.: KHXH, 2015.- 391 tr.; 21 cm

VV/41206-10

Cuốn sách phân tích và làm rõ các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn trong hợp tác phát triển kinh tế- xã hội xuyên biên giới. Trên cơ sở đó đánh giá đầy đủ thực trạng hợp tác của Tây Nguyên trong hợp tác xuyên biên giới vùng Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường vai trò của Tây Nguyên trong khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia.

7

Nhân học chính trị/ Georges Balandier; Thắng Vũ dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 426 tr.; 20 cm

VV/41211-15

Tác phẩm “Nhân học chính trị” do NXB Tri Thức phát hành, đề cập đến những vấn đề liên quan tới triết học chính trị, mối quan hệ giữa quyền lực với các cấu trúc cơ bản đem lại cho nó những nền tảng đầu tiên, sự biến chuyển của nhân học chính trị qua những thăng trầm của lịch sử.

8

Quá trình xây dựng và phát triển bộ máy hành chính nhà nước: Sách chuyên khảo/ TS. Trần Đình Thắng.- H.: KHXH, 2016.- 387 tr.; 21 cm

VV/41216-20

Cuốn sách đã phân tích sâu sắc có tính hệ thống, làm nổi bật bức tranh tổng thể về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thiết lập, xây dựng, phát triển và hoàn thiện cơ cấu, biên chế, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước qua các giai đoạn lịch sử cụ thể từ khi thành lập cho đến nay, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

 

9

Tự do kinh tế và chính thể đại diện (Tập hợp các bài tiểu luận chính trị của F.A. Hayek)/ F.A. Hayek; Đinh Minh Tuấn tuyển chọn và dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 138 tr.; 21 cm

VV/41221-25

Ba mươi năm trước, Joseph Schumpeter đã đặt ra vấn đề rằng liệu nền kinh tế tự do có thể vận hành được trong một hệ thống chính thể đại diện nhạy cảm với áp lực từ phái đa số, và liệu dưới áp lực này, nền kinh tế tự do có phải chấp thuận nhượng bộ và cung phụng cho các nhóm lợi ích của giới tư bản hoặc lao động hay không. Với việc nêu lại vấn đề này, Giáo sư Hayek đã hướng sự chú ý đến thế tiến thoái lưỡng nan chính yếu và cố hữu của nền dân chủ nghị viện.

10

Một số vấn đề phát triển xã hội ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới- Luận cứ và giải pháp/ Phạm Xuân Nam.- H.: KHXH, 2015.- 255 tr.; 21 cm

VV/41226-30

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 6 chuyên mục lớn, đó là: (1) Về khái niệm phát triển xã hội và mấy khái niệm liên quan; (2) Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu về cơ cấu xã hội - giai tầng trên thế giới; (3) Cơ cấu xã hội - giai tầng ở nước ta qua gần 30 năm đổi mới; (4) Nhận thức về tiến bộ xã hội và công bằng xã hội; (5) Kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong mô hình phát triển của Việt Nam ở thời kỳ đổi mới; (6) Thực hiện an sinh xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới.

11

Một số vấn đề lý luận mới về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay/ GS. TS Lê Hữu Tầng.- H.: KHXH, 2014.- 194 tr.; 21 cm

VV/41231-35

Cuốn sách này đề cập đến hai cách tiếp cận khi xem xét các đặc trưng và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Trực tiếp xem xét về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam từ sau Đại hội X đến nay.

12

Kinh tế và chính trị thế giới- Báo cáo thường niên 2015/ Nguyễn Bình Giang chủ biên.- H.: KHXH, 2016.- 203 tr.; 21 cm

VV/41236-40

Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương:

Chương 1: Tổng quan kinh tế và chính trị thế giới năm 2015.

Chương 2: Một số vấn đề nổi bật trong năm 2015.

Chương 3: Triển vọng kinh tế và chính trị thế giới năm 2016 và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

13

Kinh tế học vi mô mới/ Pierre Cahuc; Nguyễn Đôn Phước dịch.- H.: Tri thức, 2015.- 214 tr.; 21 cm

VV/41241-45

Lí thuyết trò chơi và kinh tế học thông tin lúc ban đầu đã phát triển tương đối độc lập với nhau. Nhưng hai bộ môn này có những quan hệ hỗ tương chặt chẽ, trong giới hạn mà các tác nhân thường vừa ở tình thế rủi ro vừa ở tình thế xung đột. Trong thực tế, vì lí thuyết trò chơi cho phép nghiên cứu những hệ quả của những quan hệ xung đột trong tình thế rủi ro, nên bộ môn này thật sự là cái khuôn của kinh tế học vi mô mới.

14

Chủ nghĩa cá nhân và trật tự kinh tế: Sách tham khảo/ F. A. Hayek.- H.: Tri thức, 2016.- 459 tr.; 21 cm

VV/41246-50

Đa số các bài tiểu luận trong tác phẩm này của F. A. Hayek dành cho giới nghiên cứu kinh tế chuyên sâu hơn là cho các độc giả đại chúng. Đã từ lâu, nó đã trở thành một tác phẩm mà bất cứ ai muốn trở thành một nhà kinh tế học thực thụ đều cần phải đọc. Vì lẽ đó, bản dịch tiếng Việt này nên được cân nhắc như là một tài liệu tham khảo ban đầu để giúp các độc giả Việt Nam dễ nắm bắt hơn các ý tưởng của Hayek chứ không có ý định thay thế cho bản gốc

15

Về đạo Phật/ Hoàng Tâm Xuyên chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 151 tr.; 21 cm

VV/41251-55

Cuốn sách "Về đạo Phật" dẫn dắt độc giả từ không gian văn hóa, điều kiện lịch sử, xã hội của sự hưng khởi đạo Phật, sự hưng khởi của trào lưu tư tưởng Samôn, cuộc đời của Thích Ca Mâu Ni, sự xác lập và phát triển các giáo lý cơ bản, sự truyền bá đạo Phật ra các nơi trên thế giới… đến những nghiên cứu sâu về tình hình phát triển của Phật giáo thế giới ngày nay và những đặc điểm nghiên cứu Phật giáo, Kinh Đại Tạng và sự thay đổi của nó, chế độ chùa viện, nghi thức và ngày Tết của đạo Phật…

16

Về đạo Islam/ Hoàng Tâm Xuyên chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 119 tr.; 21 cm

VV/41256-60

Cuốn sách Về đạo Islam đi từ những giới thiệu, những thông tin về Mohammed và sự hưng khởi của đạo Islam, giáo nghĩa cơ bản, kinh Coran và thánh huấn đến phân tích, tìm hiểu về sự truyền bá và phát triển, những giáo phái chủ yếu, giáo pháp Islam và thế giới Islam cận hiện đại… Nghiên cứu về tôn giáo, nhất là Islam giáo là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, trong đó có nhiều vấn đề mới phát sinh, trái chiều, đang được tranh luận. Chính vì vậy, những thông tin, tư liệu và luận chứng của tác giả trong cuốn sách "Về đạo Islam" sẽ là nguồn tư liệu phong phú và thiết thực cho độc giả và các nhà nghiên cứu.

17

Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản/ Jean- Paul Sartre; Đinh Hồng Phúc dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 174 tr.; 20 cm

VV/41261-65

Thuyết hiện sinh là một thuyết nhân bản là văn bản tốc kí, được Sartre sửa lại, buổi thuyết trình được tổ chức ở Paris vào thứ Hai ngày 29 tháng Mười năm 1945 theo yêu cầu của Câu lạc bộ Maintenant, do Jacques Calmy và Marc Beigbeder lập ra trong thời kì Giải phóng, với mục đích “thúc đẩy hoạt động văn học và trí tuệ”; văn bản này được Nhà xuất bản Nagel ấn hành sau đó một năm.

18

Pháp luật/ Claude Frédéric Bastiat; Phạm Nguyên Trường dịch.- H.: Tri thức, 2016.- 172 tr.; 20 cm

VV/41266-70

Giống như nhiều người, Bastiat cho rằng chính phủ là mối đe doạ lớn nhất đối với tự do. Xin lưu ý, sự mạch lạc trong ngôn ngữ của ông giúp chúng ta nhận ra và hiểu những hành động xấu xa của chính phủ được hợp pháp hóa. Bastiat viết: “Chỉ cần xem luật pháp có lấy những cái thuộc về một số người nào đó và đem cho những người mà chúng không thuộc về. Chỉ cần xem luật pháp có làm lợi cho công dân này mà công dân khác phải trả giá bằng cách làm cái điều mà tự người công dân kia không thể làm mà không phạm tội”...

19

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam/ Nguyễn Minh Khoa.- H.: CTQG, 2016.- 190 tr.; 19 cm

VV/41271-75

Văn hóa chính trị là một bộ phận, một phương thức biểu hiện của văn hóa, ra đời và tồn tại trong xã hội có giai cấp. Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là một trong những di sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta.Được hình thành trong suốt quá trình đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, văn hóa chính trị Hồ Chí Minh là sự tích hợp, vận dụng sáng tạo, phát triển các giá trị văn hóa chính trị của dân tộc, nhân loại và chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.

20

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 1: Giai thoại các thời đại: Hùng Vương- Hai Bà Trưng- Bắc thuộc- Tự chủ (Ngô- Đinh- Tiền Lê- Lý- Trần)/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 215 tr.; 20 cm

VV/41276-80

Tập 1: Giai thoại các thời đại: Hùng Vương - Hai Bà Trưng - Bắc Thuộc - Tự chủ (Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lí -Trần)

21

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 3: Giai thoại các thời đại: Hậu Lê- Mạc- Trịnh- Chúa Nguyễn/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 223 tr.; 20 cm

VV/41281-85

Tập 3: Giai thoại các thời đại: Hậu Lê- Mạc- Trịnh- Chúa Nguyễn

22

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 4: Giai thoại các thời đại: Lê- Trịnh- Nguyễn Tây Sơn/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 223 tr.; 20 cm

VV/41286-90

Tập 4: Giai thoại các thời đại: Lê- Trịnh- Nguyễn Tây Sơn

23

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 5: Giai thoại các thời đại: Lê- Trịnh Mạt Vận- Nguyễn Gia Long/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 223 tr.; 20 cm

VV/41291-95

Tập 5: Giai thoại các thời đại: Lê- Trịnh Mạt Vận- Nguyễn Gia Long

24

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 6: Danh nhân văn hóa và chí sĩ chống ngoại xâm thời Nguyễn/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 215 tr.; 20 cm

VV/41296-00

Tập 6: Danh nhân văn hóa và chí sĩ chống ngoại xâm thời Nguyễn

25

Giai thoại lịch sử Việt Nam tập 7: Anh hùng chống ngoại xâm, Lãnh tụ phong trào Duy Tân và danh nhân văn học cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX/ Kiều Văn tuyển soạn.- HCM.: Nxb Tổng hợp TP.HCM, 2012.- 215 tr.; 20 cm

VV/41301-05

Tập 7: Anh hùng chống ngoại xâm, Lãnh tụ phong trào Duy Tân và danh nhân văn học cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX

 

            Ghi chú: Số tài liệu trên hiện đang được lưu và đưa vào phục vụ tại Kho sách Học tập, toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.