Điểm sách mới

Thứ hai, 05/06/2017, 09:35 GMT+7

 DANH MỤC SÁCH MỚI SỐ 5-2017

Tải về danh mục sách mới số 5/2017

 

STT

NỘI DUNG

TRANG BÌA

1.        

Phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam.- H.: CTQG, 2015.- 448 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 24 bài viết của các học giả, các nhà khoa học, từ lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam với những luận cứ sắc bén sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Số ĐKCB: VV/41321-25

2.        

Quá trình xây dựng và phát triển bộ máy hành chính nhà nước: Sách chuyên khảo/ TS. Trần Đình Thắng.- H.: KHXH, 2016.- 387 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Tổng quan về quá trình Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, thiết lập, xây dựng, phát triển và hoàn thiện cơ cấu, biên chế tổ chức bộ máy hành chính nhà nước qua các giai đoạn lịch sử cụ thể từ khi thành lập đến nay; đề xuất nội dung, biện pháp đổi mới xây dựng bộ máy hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương, cơ sở...

Số ĐKCB: VV/41326-30

3.        

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị và sự vận dụng ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ TS. Nguyễn Thế Phúc.- H.: CTQG, 2017.- 259 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày quan niệm về văn hóa dân chủ, đem lại những luận chứng có cơ sở về bản chất và đặc điểm của văn hóa dân chủ, về sự hình thành và phát triển văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị ở Việt Nam. Tác giả còn đi sâu nghiên cứu về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị theo tư tưởng Hồ Chí Minh và nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị, nhấn mạnh quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa dân chủ và xây dựng văn hóa dân chủ trong hoạt động chính trị của cán bộ, đảng viên.

Số ĐKCB: VV/41331-35

4.        

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước/ TS. Bùi Ngọc Mai.- H.: CTQG, 2016.- 187 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày khái quát cơ sở lý luận về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước, những yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước và thực tiễn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Số ĐKCB: VV/41336-40

5.        

Quản trị công trong thời kỳ cải cách hành chính ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ TS. Lê Văn Chiến (cb)- H.: CTQG, 2016.- 223 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là một phần kết quả nghiên cứu của Dự án “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam hiện nay” do một số nhà nghiên cứu thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận trung ương tiến hành. Dự án này sử dụng kết hợp cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng để nghiên cứu, tìm hiểu những yếu tố tác động đến chất lượng quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam...

Số ĐKCB: VV/41341-45

6.        

Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam/ Võ Nguyên Giáp chủ biên.- H.: CTQG, 2017.- 403 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần với 10 chương, đã trình bày một cách có căn cứ khoa học, toàn diện những vấn đề lý luận cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam, làm rõ và có những đóng góp mới về quá trình hình thành, phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua nội dung cuốn sách, bạn đọc sẽ được giới thiệu một cách hệ thống những luận điểm sáng tạo lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối và phương pháp, về chiến lược và sách lược cách mạng, về tổ chức các lực lượng cách mạng, về tư tưởng quân sự, tư tưởng nhân văn, đạo đức, văn hoá, phương pháp luận Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VV/41346-50

7.        

Các giá trị nhân văn, tiến bộ của Quốc triều hình luật/ TS. Lương Văn Tuấn.- H.: CTQG, 2016.- 295 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách nói lên những giá trị nhân văn, tiến bộ trong Quốc triều hình luật, đó là sự thể hiện tiếp nối truyền thống tư tưởng của dân tộc được kết tinh hàng ngàn năm trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Từng điều luật trong Quốc triều hình luật đều chứa đựng nhiều giá trị quý báu về tư tưởng và kinh nghiệm lập pháp của ông cha ta trong việc nhìn nhận, đánh giá vị trí của con người trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc.

Số ĐKCB: VV/41351-55

8.        

Vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.- H.: CTQG, 2017.- 263 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương, trình bày quá trình nhận thức của Đảng về xây dựng nền văn hoá, con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới và những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, yêu cầu, phương thức phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nội dung và những vấn đề mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam; đề xuất định hướng học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong tình hình mới.

Số ĐKCB: VV/41356-60

9.        

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.- H.: CTQG, 2017.- 248 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, tập trung làm rõ quá trình nhận thức và kết quả xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua 30 năm đổi mới ở Việt Nam; nội dung quan điểm cơ bản của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đề xuất những định hướng quán triệt và tổ chức thực hiện quan điểm của Đảng về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.

Số ĐKCB: VV/41361-65

10.    

Vai trò của tôn giáo trong đời sống chính trị hiện đại một số quốc gia châu Phi- Trung Đông/ TS. Lê Đức Hạnh chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 275 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

Chương I: Tình hình, đặc điểm tôn giáo và chính trị ở châu Phi- Trung Đông

Chương II: Vai trò của ton giáo trong đời sống chính trị hiện đại ở một số quốc gia châu Phi- Trung Đông: Saudi Arabia, Israel, Nam Phi

Chương III: Tác động của tôn giáo đối với các quốc gia và khu vực châu Phi- Trung Đông

Số ĐKCB: VV/41366-70

11.    

Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX: Sách chuyên khảo/ TS. Ngô Thị Mỹ Dung chủ biên.- H.: CTQG, 2017.- 355 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách phân tích một cách có hệ thống tư tưởng triết học pháp quyền Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX, từ đó, đưa ra những nhận định về những giá trị và hạn chế của các tư tưởng pháp quyền Đức trong từng giai đoạn lịch sử được thể hiện qua 4 chương với các nội dung sau: Khái quát về triết học pháp quyền; Tư tưởng triết học pháp quyền Đức thế kỷ XVIII; Tư tưởng triết học pháp quyền Đức thế kỷ XIX; Tư tưởng triết học pháp quyền Đức thế kỷ XX

Số ĐKCB: VV/41371-75

12.    

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay/ TS. Bùi Kim Hiếu.- H.: CTQG, 2016.- 272 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận chung và pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm mỗi trường; phân tích thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với hành vi làm ô nhiễm môi trường ở Việt Nam.

Số ĐKCB: VV/41376-80

13.    

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh với việc xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam/ Nguyễn Minh Khoa.- H.: CTQG, 2016.- 190 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đi từ phân tích nội hàm các khái niệm đến nội dung văn hóa chính trị Hồ Chí Minh, trình bày bối cảnh cuốc tế, trong nước và yêu cầu xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam; định hướng và những nội dung, giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam hiện nay. Kết cấu cuốn sách gồm 2 chương:

Chương 1: Văn hóa chính trị và văn hóa chính trị Hồ Chí Minh

Chương 2: Định hướng, nội dung và giải pháp xây dựng văn hóa chính trị Việt Nam dưới ánh sáng văn hóa chính trị Hồ Chí Minh.

Số ĐKCB: VV/41381-85

14.    

Tên sách: Sự kiện tôn giáo: Sách tham khảo/ GS. TS. Đỗ Quang Hưng.- H.: CTQG, 2016.- 230 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu nhiều năm của tác giả. Dựa trên những tư liệu được nghiên cứu, chắt lọc với tính khái quát cao, tác giả tập trung trình bày một số sự kiện tôn giáo, với những khía cạnh, vấn đề tôn giáo nói chung hoặc là những vấn đề tôn giáo mới đặt ra với những tôn giáo cụ thể, v.v.. Nội dung cuốn sách được đề cập khá rộng và phức tạp, trong đó có những vấn đề còn đang được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, thảo luận...

Số ĐKCB: VV/41386-90

15.    

Tên sách: Một số thuật ngữ về quan hệ dân sự trong Bộ luật dân sự/ Lê Văn Quý tuyển chọn.- H.: CTQG, 2016.- 363 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu rõ các thuật ngữ chuyên ngành trong Bộ luật dân sự năm 2015 từ đó góp phần quan trọng tránh được các rủi ro, thiệt hại có thể gây ra do hiểu nhầm hoặc hiểu không đúng bản chất sự việc cho các bên khi tham gia các giao dịch dân sự, ký kết các hợp đồng, như: thế nào là quyền sở hữu, quyền hưởng dụng; như thế nào là chiếm hữu công khai, chiếm hữu không ngay tình; thế nào là đại diện ủy quyền; thế nào là đề nghị giao kết hợp đồng; hợp đồng có điều kiện là gì; hợp đồng đơn vụ là gì, v.v..

Số ĐKCB: VV/41391-95

16.    

Cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay: Sách tham khảo/ PGS. TS Nguyễn Minh Đoan chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 227 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương:

Chương 1: Những vấn đề lý luận về cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam;

Chương 2: Thực trạng cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam;

Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước của các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay.

Số ĐKCB: VV/41396-00

17.    

Nhận diện chủ nghĩa tư bản ngày nay/ PGS. TS Bùi Ngọc Quỵnh chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 155 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách luận giải có hệ thống, cập nhật dưới góc độ kinh tế chính trị học về đặc điểm tình hình thế giới và phương pháp luận nhận diện CNTB ngày nay; những phát triển mới và những hạn chế chủ yếu trong lực lượng sản xuất của CNTB ngày nay; những điều chỉnh, biến đổi về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất, quan hệ phân phối, quản lý kinh tế vi mô và vĩ mô; bản chất kinh tế, chính trị của CNTB ngày nay; phân tích những mâu thuẫn cơ bản, khủng hoảng kinh tế chính trị và địa vị lịch sử của CNTB ngày nay.

Số ĐKCB: VV/41401-05

18.    

Đạo giáo và những biểu hiện trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam/ TS. Vũ Hồng Vận.- H.: CTQG, 2017.- 203 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bao gồm 3 chương. Chương 1 đề cập đến sự ra đời, phát triển, những nội dung và đặc điểm cơ bản của Đạo giáo ở Trung Quốc. Chương 2 phân tích khái lược quá trình du nhập, phát triển, hoạt động tôn giáo, sự ảnh hưởng của Đạo giáo trên một số lĩnh vực ở Việt Nam. Chương 3 phân tích những biểu hiện của Đạo giáo trong một số tín ngưỡng dân gian Việt Nam, như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng thờ Mẫu, tín ngưỡng Thành Hoàng làng.

Số ĐKCB: VV/41406-10

19.    

Cải cách hành chính - Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ PGS. TS Nguyễn Hữu Hải chủ biên.- H.: CTQG, 2016.- 306 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề về quyền hành pháp và các cách tiếp cận về hành chính nhà nước, các mô hình hành chính nhà nước và xu hướng cải cách hành chính trên thế giới, cải cách hành chính nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ (từ 1945 - 1986; 1986 - 2012; từ năm 2013 đến nay).

Số ĐKCB: VV/41411-15

20.    

Quản lý thực thi chính sách công theo kết quả/ TS. Lê Văn Hòa.- H.: CTQG, 2016.- 283 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách làm rõ bản chất của quản lý theo kết quả, của thực thi chính sách công và quản lý thực thi chính sách công theo kết quả, đánh giá thực trạng quản lý thực thi chính sách công ở Việt Nam; từ đó đề xuất áp dụng quản lý thực thi chính sách công theo kết quả ở Việt Nam, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm giải trình và phát huy dân chủ trong thực thi chính sách công ở Việt Nam...

Số ĐKCB: VV/41416-20

 

Trung tâm TTKH