Điểm sách mới

Thứ ba, 20/06/2017, 15:50 GMT+7

 

 DANH MỤC SÁCH MỚI SỐ 6-2017

 

STT

NỘI DUNG

TRANG BÌA

1.        

Tiến trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (1930- 2016)/ PGS. TS Ngô Đăng Tri biên soạn.-H.: TT&TT, 2016.- 485 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giới thiệu một cách hệ thống tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng từ khi ra đời cho đến nay; khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết những bài học kinh nghiệm qua những chặng đường lịch sử đầy gian khổ, hy sinh song hết sức vẻ vang và rất đỗi tự hào.

Số ĐKCB: VL/4391-95

2.        

Những dấu ấn lịch sử về Hồ Chí Minh và Đảng do Người sáng lập/ PGS. TS Đàm Đức Vượng.-H.: TT&TT, 2016.- 340 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống về toàn bộ quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, người sáng lập Nhà nước cách mạng Việt Nam; những tên chữ, bút danh, bí danh của Người gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng đầy sóng gió của Người; về các tổ chức tiền thân của Đảng; về Hội nghị thành lập Đảng và toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng trải qua 11 Đại hội đại biểu toàn quốc.

Số ĐKCB: VL/4396-00

3.        

Sự kiến tạo xã hội về thực tại- Khảo luận về xã hội học nhận thức/ Peter L. Berger, Thomas Luckmann; Trần Hữu Quang chủ biên dịch thuật, giới thiệu và chú giải.-H.: Tri thức, 2016.- 346 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm ba phần, trong đó luận điểm then chốt của hai tác giả nằm trong phần 2 và phần 3. Phần 1 đề cập tới những đặc trưng của đời sống thường nhật, cách lãnh hội của cá nhân đối với đời sống thường nhật và kiến thức trong đời sống thường nhật. Phần 2 đề cập tới các nội dung của quá trình định chế hóa và của quá trình chính đáng hóa đối với các trật tự định chế. Phần 3 bàn đến quá trình xã hội hóa, trong đó đặc biệt đi sâu vào những nội dung như tiến trình nội tâm hóa và tiến trình hình thành căn cước của cá nhân

Số ĐKCB: VL/4401-05

4.        

Văn hóa truyền thông đại chúng ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và toàn cầu hóa/ Đặng Thị Thu Hường chủ biên.-H.: ĐHQGHN, 2016.- 319 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trong bối cảnh kinh tế thị trường và toàn cầu hoá hiện nay, việc nhận diện rõ ràng, sâu sắc bản chất của văn hoá truyền thông đại chúng, nghiên cứu cơ chế hình thành, cũng như vai trò tác động của văn hoa truyền thông đại chúng  đối với xã hội và công chúng Việt Nam, để từ đó, đưa ra những tiêu chí nhằm tiếp cận các vấn đề của truyền thông đại chúng dưới góc độ truyền thông đại chúng, xã hội học và văn hoá học, là một việc làm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.

Số ĐKCB: VL/4406-10

 

5.        

Kinh tế học cấm đoán/ Mark Thornton; Phạm Nguyên Trường dịch.-H.: Thế giới, 2016.- 325 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung sách bao gồm các chương:

Chương 1: Các nhà kinh tế học và cấm đoán

Chương 2: Nguồn gốc của cấm đoán

Chương 3: Lí thuyết về cấm đoán

Chương 4: Hiệu lực của các loại ma túy bất hợp pháp

Số ĐKCB: VL/4411-15

6.        

Yêu sách "Đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc và chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông/ PGS. TS Nguyễn Bá Diễn.-H.: TT&TT, 2015.- 622 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Yêu sách “Đường lưỡi bò” và tham vọng bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phần thứ hai: Chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông và sự phi lý trong yêu sách “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc.

Số ĐKCB: VL/4416-20

7.        

Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ/ Tăng Bình, Ngọc Tuyền hệ thống.-HCM.: Hồng Đức, 2016.- 399 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 8 phần với các nội dung sau: (1) Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam và những quy định, hướng dẫn thi hành; (2) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; (3) Công tác chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự phê bình và phê bình trong Đảng; (4) Cơ chế, chính sách cán bộ, đảng viên và cải cách hành chính trong vấn đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (5) Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng; (6) Phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng; (7) Nhận diện, ngăn chặn và đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng; (8) Một số chủ trương, chính sách mới của Đảng.

Số ĐKCB: VL/4421-25

8.        

Chân dung các Tổng Bí thư dành trọn đời cho lý tưởng/ Nguyễn Công Anh tuyển chọn và hệ thống.-HCM.: Hồng Đức, 2017.- 399 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Sách gồm 7 phần:

Phần I: Đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Phần II: Đồng chí Lê Hồng Phong - Tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng.

Phần III: Đồng chí Hà Huy Tập - Người Cộng sản kiên trung.

Phần IV: Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư trẻ nhất trong lịch sử Đảng ta.

Phần V: Đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư của Đổi mới.

Phần VI: Đồng chí Lê Duẩn - Kiến trúc sư chiến lược của Đảng.

Phần VII: Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới.

Số ĐKCB: VL/4426-30

9.        

Di sản văn hóa Việt Nam (Khái lược- giới thiệu)/ Nguyễn Thị Phương sưu tầm, giới thiệu.-HCM.: Văn hóa- Dân tộc, 2016.- 399 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được hoàn thiện trên cơ sở tập hợp, chọn lọc từ các nguồn tư liệu khác nhau đã được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng với hai phần chính như sau:

Phần 1: Di sản văn hóa vật thể

Phần 2: Di sản văn hóa phi vật thể

Số ĐKCB: VL/4431-35

10.    

Luật Tín ngưỡng tôn giáo và văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của người Việt/ Nguyễn Đình Gia Bảo hệ thống.-HCM.: Hồng Đức, 2017.- 398 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Sách gồm các nội dung chính sau:

·         Phần thứ nhất. Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

·         Phần thứ hai. Văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

·         Phần thứ ba. Quy định về cơ cấu, tổ chức của các cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo.

·         Phần thứ tư. Bộ thủ tục hành chính và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Phần thứ năm. Văn hóa tín ngưỡng của người Việt.

Số ĐKCB: VL/4436-40

11.    

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho Bí thư Đảng bộ.-HCM.: Thế giới, 2017.- 367 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Nội dung sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay

Phần thứ hai. Giải đáp cụ thể về  thi hành Điều lệ Đảng

Phần thứ ba. Giải đáp về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và Ủy ban kiểm tra các cấp

Phần thứ tư. Giải đáp về  nghiệp vụ công tác đảng viên

Phần thứ năm. Giải đáp về tổ chức và hoạt động của cấp ủy Đảng

Phần thứ sáu. Giải đáp về thu, chi tài chính trong Đảng.

Số ĐKCB: VL/4441-45

 

12.    

Số liệu thống kê các cuộc điều tra lớn 15 năm đầu thế kỷ XXI.-H.: Thống kê, 2016.- 1150 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Những năm vừa qua, ngành Thống kê và các Bộ, ngành, địa phương đã tiến hành nhiều cuộc điều tra thống kê thuộc các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Kết quả các cuộc điều tra thống kê là nguồn thông tin thống kê quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước...

Số ĐKCB: VL/4446-50

13.    

Bình luận khoa học: Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013/ GS. TS Nguyễn Đăng Dung, PGS. TS Trịnh Quốc Toàn, TS. Đặng Minh Tuấn đồng chủ biên.-H.: CTQG, 2016.- 500 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là công trình khoa học do tập thể các tác giả của Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội biên soạn làm rõ nội hàm của các quy định trong Hiến pháp năm 2013, qua đó làm sáng tỏ các nội dung liên quan đến từng chương, chế định, điều khoản cụ thể. Đặc biệt, các tác giả đã phân tích những điểm mới và ý nghĩa đổi mới của Hiến pháp năm 2013 so với các bản Hiến pháp trước đây, từ đó đề xuất những giải pháp thực thi góc độ nhận thức và quan điểm khoa học của cá nhân, các nhà luật học và các chuyên gia. Đây là cuốn sách có ý nghĩa về mặt pháp lý, khoa học và thực tiễn.  

Số ĐKCB: VL/4451-55

14.    

Cải cách hệ thống tài chính Việt Nam: Động lực và trở ngại/ PGS. TS Đào Văn Hùng.-H.: ĐHQGHN, 2016.- 291 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc tổng quan về hệ thống tài chánh, cải cách hệ thống tài  chính và vai trò của Nhà nước trong cải cách hệ hống tài chính; phân tích xu hướng cải cách hệ thống tài chính trên thế giới và kinh nghiệm cải cách hệ thống tài chính các nước; trình bày quá trình cải cách hệ thống tài chính của Việt Nam từ năm 1986 đến nay; phân tích các vấn đề cần tiếp tục cải cách cũng như nêu ra các động lực và trở ngại đối với cải cách hệ thống tài chínhViệt Nam. Cuốn sách cũng trình bày một số quan điểm cải cách và khuyến nghị chính sách đối với cải cách hệ thống tài chính việt Nam trong thời gian tới.

Số ĐKCB: VL/4456-60

15.    

Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc- Nhân vật và sự kiện lịch sử/ Lê Nguyễn.-HCM.: Hồng Đức, 2017.- 382 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 44 bài viết hấp dẫn và sâu sắc, trải dài trong khoảng thời gian 64 năm, từ ngày ký hòa ước Nhâm Tuất 1862 biến ba tỉnh miền Đông Nam kỳ thành thuộc địa của Pháp, đến năm 1926, sau khi vua Khải Định thăng hà, hoàng thái tử Vĩnh Thụy lên ngôi với niên hiệu Bảo Đại và tiếp tục sang Pháp học...

Số ĐKCB: VL/4461-65

 

16.    

Phương pháp nghiên cứu xã hội học/ Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh.-H.: ĐHQGHN, 2016.- 444 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách Phương pháp nghiên cứu xã hội học là kết quả được rút ra từ quá trình tìm tòi, giảng dạy hàng chục năm qua của giảng viên trường Khoa học xã hội và Nhân văn với các nội dung sau: trình bày vị trí chức năng và các đặc trưng của nghiên cứu xã hội học; xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học; đưa ra các phương pháp chọn mẫu; thống kê hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt; hướng dẫn các cách xử lý thông tin, phân tích và viết báo cáo kết quả.

Số ĐKCB: VL/4466-70

17.    

Lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam: Hội đồng quản trị- Ban điều hành- Khung năng lực- Thẻ điểm cân bằng- Chỉ số hoàn thành/ Lê Quân.-H.: ĐHQGHN, 2016.- 424 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được trình bày mang tính tổng kết có hệ thống nhưng vẫn gợi mở, dễ đọc. Từng lý thuyết cũng như kiến thức đúc rút trong đó được thể hiện rất chắt lọc, dễ hiểu, dễ nhớ. Có thể nói cuốn sách như một cuốn cẩm nang tổng hợp, toàn diện, đúc kết những kiến thức nghề lãnh đạo từ cơ bản đến nâng cao, từ tổng quan đến chuyên sâu và có tính thực tiễn rất cao. Từ việc giới thiệu cơ cấu tổ chức công ty, chức năng nhiệm vụ của các cấp như hội đồng quản trị, ban điều hành, cho đến những thuật ngữ, lý thuyết quản trị hiện đại như KPI, thẻ điểm cân bằng, khung năng lực, phát triển năng lực lãnh đạo…

Số ĐKCB: VL/4471-75

18.    

Xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới/ TS. Thào Xuân Sùng chủ biên.-H.: CTQG, 2016.- 291 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách được kết cấu thành 3 chương, trình bày một số vấn đề lý luận về dân tộc, dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số như: quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác dân vận người dân tộc thiểu số,... Đồng thời bằng việc dựa trên những luận cứ sâu sắc cùng nguồn tư liệu phong phú, cập nhật, cuốn sách đã tập trung phân tích thực trạng, ưu, nhược điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận người dân tộc thiểu số.

Số ĐKCB: VL/4476-80

19.    

Một số thông tin cơ bản về Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN.-H.: Tài chính, 2016.- 247 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp thông tin cơ bản về một số điều khoản và quy định trong ACIA mà cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại Việt Nam và ASEAN được hướng tới các cán bộ thuộc cơ quan Chính phủ, Trung ương và các sở, ban ngành địa phương, qua đó hiểu rõ hơn về những nghĩa vụ đã cam kết và lợi ích được quy định trong ACIA.

Số ĐKCB: VL/4481-85

20.    

Cú sốc thời gian và kinh tế Việt Nam/ Trần Văn Thọ.-H.: Trí thức, 2017.- 249 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách này ra đời nhân dịp Việt Nam kỉ niệm 40 năm ngày chấm dứt chiến tranh và gần 30 năm từ khi có Đổi mới. Đánh giá thành quả phát triển trong 40 năm qua, phân tích những thách thức hiện nay và đề khởi đổi mới tư duy và chiến lược cho giai đoạn mới là ba phần chính của cuốn sách. Ngoài ra có chín phụ trang về các vấn đề văn hóa, giáo dục, lịch sử, những khía cạnh có liên quan đến vấn đề phát triển bền vững của nền kinh tế.

Số ĐKCB: VL/4486-90

 

Số tài liệu trên hiện đang được lưu trữ và đưa vào phục vụ bạn đọc tại Kho sách Tham khảo  toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.

Trung tâm Thông tin khoa học