HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I, 62 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Học viện Chính trị khu vực I thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập năm 1953, tiền thân là các trường Đảng khu Tả Ngạn, khu Ba, khu Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm 1953-1959. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Học viện đã trải qua nhiều thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, đó là:

 

Trường Nguyễn Ái Quốc I (năm 1983), ra đời trên cơ sở hợp nhất các trường Nguyễn Ái Quốc I, II, III, IV tồn tại từ những năm 1959-1983;

 

Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I (năm 1990), ra đời trên cơ sở hợp nhất trường Nguyễn Ái Quốc I với trường Tổ chức - Kiểm tra Trung ương theo Quyết định số 103-QĐ/TW ngày 01/3/1990 của Ban Bí thư Trung ương I;

 

Phân viện Hà Nội (Năm 1993), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 10/3/1993 của Bộ Chính trị;

 

Học viện Chính trị khu vực I (năm 2005), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 2/8/2005 của Bộ Chính trị;

 

 - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (năm 2007) thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/2/2008 của Chính phủ;

 

- Học viện Chính trị khu vực I (năm 2014) thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 544/QĐ- HVCTQG ngày 18/02/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I được quy định tại Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 Như vậy, từ một trường Đảng ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, với chức năng chủ yếu lúc đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện cho Đảng, Nhà nước, phục vụ sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, đến nay, Học viện đã trở thành một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng.

 

Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc; nghiên cứu khoa học lý luận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, các Ban, Ngành Trung ương theo phân cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Học viện có nhiệm vụ:

 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và dự nguồn cho cấp trưởng, phó phòng và tương đương của các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các Sở, Huyện, Quận, Thị xã; đào tạo để chuẩn hóa chức danh công chức cho cán bộ không thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn được phân công; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho nước bạn Lào; đào tạo cao học một số chuyên ngành theo sự phân công của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

- Nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, khoa học chính trị, hành chính và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác theo hướng: phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổng kết, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, gắn lý luận với thực tiễn…

 

- Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Hiện nay, Học viện có 13 khoa, 15 đơn vị ban/phòng và tương đương, 01 Trung tâm Thông tin khoa học; 01 Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo; 01 Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị; 01 Viện Nghiên cứu chính sách và Phát triển. Tính đến tháng 01 năm 2015, Học viện Chính trị khu vực I có 359 cán bộ, viên chức. Đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện có 17 PGS, TS; 51 TS; 127 Ths.

 

Kết quả của công tác đào tạo bồi dưỡng giai đoạn 2010 - 2015 của Học viện Chính trị khu vực I: Hệ Cao cấp lý luận chính trị tập trung đã mở 76 lớp (mỗi năm mở từ 15 -16 lớp) với tổng số 2922 học viên; Hệ Cao cấp lý luận chính trị không tập trung mở 93 lớp với hơn 11.000 học viên; Hệ Cử nhân chính trị cho học viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có 05 lớp (mỗi năm có 1 lớp từ Lào sang); Hệ Cao học quản lý 25 lớp cao học với 1.016 học viên thuộc 4 chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Kinh tế chính trị học, Lịch sử Đảng và Triết học; Hơn 40 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về Công tác Kiểm tra Đảng, Công tác Tổ chức, Dân vận, Văn phòng cấp ủy, Dân tộc và tôn giáo, Kỹ năng quản trị doanh nghiệp, Dự nguồn lãnh đạo quản lý cấp tỉnh, với số lượng gần 5000 học viên.

 

Về công tác nghiên cứu khoa học, năm 2014, triển khai nghiên cứu 22 đề tài cấp Bộ và cơ sở các loại. Trong đó có 18 đề tài đạt loại xuất sắc. Năm 2015, có 20 đề tài cấp Bộ và cơ sở đang được triển khai. Trong giai đoạn 2010-2015, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cơ sở được cấp kinh phí theo nguồn ngân sách nhà nước phân bổ, Học viện chủ trì thực hiện 09 đề tài cấp Nhà nước, 03 đề tài nghiên cứu cơ bản NAFOSTED theo sự đầu tư, quản lý trực tiếp của Bộ Khoa học và Công nghệ. Học viện tổ chức 09 hội thảo quốc gia và quốc tế (trong đó có 02 Hội thảo quốc tế).

 

Hiện nay, Học viện Chính trị khu vực I có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước: Trung Quốc, Lào, Nga, Úc, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản...

 

Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của Học viện đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp. Đến nay, hệ thống giảng đường, thư viện, nhà ở học viên, nhà hiệu bộ, trang thiết bị dạy học từng bước được hiện đại hóa, đáp ứng  yêu cầu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu của Học viện.

 

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã được tặng thưởng:

 

Năm 1993: Huân chương Độc lập hạng Nhì

Năm 2003: Huân chương Độc lập hạng Nhất

Năm 2008: Huân chương Hồ Chí Minh

Năm 2012: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2013: Bằng khen cấp Bộ

Năm 2014: Bằng khen cấp Bộ

 

Trong 05 năm (2010 - 2015) Học viện đã được kết quả như sau:

 

- 150 tập thể Lao động tiên tiến;

- 55 Tập thể Lao động xuất sắc;

- 12 Cờ thi đua cấp Bộ;

- 67 Chiến sĩ thi đua cơ sở;

- 10 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ;

- 150 lượt cán bộ, viên chức được tặng Bằng khen cấp Bộ;

- 09 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ;

- 19 tập thể và cá nhân được tặng Huân chương Lao động.

 

Đảng bộ Học viện hàng năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn Học viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu thi đua của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

 

Giai đoạn 2010 - 2015 là giai đoạn toàn thể cán bộ, viên chức của Học viện thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ VII, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ I và Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết số 32 NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Mặc dù có sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo và một số thay đổi quan trọng về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nhưng Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I luôn luôn giữ được sự ổn định, đoàn kết, khắc phục khó khăn và lãnh đạo Học viện ngày càng phát triển.

 

Phòng TTĐT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  12

Hôm nay:  365

Hôm qua:  7704

Lượt truy cập:  153632