1- Trường Đảng liên khu III (1948-1958)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Nguyễn Vịnh

Giám đốc

1949-1954

2

 Đ/c Nguyễn Văn Lộc

Giám đốc

1954-1958

3

 Đ/c Trần Tống

Giám đốc

1958

4

 Đ/c Nguyễn Hoàn

Phó Giám đốc

1949-1951

5

 Đ/c Ngô Xuyên

Phó Giám đốc

1951-1958

6

 Đ/c Nguyễn Hiền

Phó Giám đốc

1954-1958

7

 Đ/c Vũ Hải

Phó Giám đốc

1954-1958

 

2- Trường Đảng Liên khu IV (1953-1958)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

Đ/c Nguyễn Xuân Linh

Giám đốc

1953-1954

2

  Đ/c Lê Hữu Khải

Giám đốc

1954-1958

3

  Đ/c Võ Chí Đức

Phó Giám đốc

1954-1958

 

3- Trường Đảng Khu Tả Ngạn (1957-1958)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

  Đ/c Ngô Duy Đông

Giám đốc

1957-1958

2

 Đ/c Đồng chí Sơn (Thạch)

Phó Giám đốc

1957

 

4- Trường Đảng khu Tây Bắc (1953-1976)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Đ/c Nông Trọng Bình

Giám đốc

1953-1975

2

 Đ/c Lưu Văn Long

Giám đốc

1975-1976

3

 Đ/c Đồng chí Miễu

Phó Giám đốc

1960

4

 Đ/c Lưu Văn Long

Phó Giám đốc

1963-1970

1973-1975

5

 Đ/c Đàm Lượng

Phó Giám đốc

1965-1972

6

 Đ/c Trần Đình Hường

Phó Giám đốc

1965

7

 Đ/c Đỗ Văn Liêu

Phó Giám đốc

1973-1975

 

5- Trường Đảng khu Việt Bắc (1956-1976)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Nông Văn Quang

Giám đốc

1956-1965

2

 Đ/c Lê Dục Tôn

Giám đốc

1965-1976

3

 Đ/c Nông Viết Hoàn

Phó Giám đốc

1956-1957

4

 Đ/c Lê Hòa

Phó Giám đốc

1957-1966

5

 Đ/c Vi Ngọc Phương

Phó Giám đốc

1957-1969

6

 Đ/c Nông Văn Hoàn

Phó Giám đốc

1965-1969

7

 Đ/c Đoàn Khắc Vận

Phó Giám đốc

1969-1976

8

 Đ/c Lê Duy Đạt

Phó Giám đốc

1969-1976

 

6- Trường Nguyễn Ái Quốc III (1959-1962) và Nguyễn Ái Quốc phân hiệu I (1962-1983)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Giang Đức Tuệ

Giám đốc

1959-1962

2

 Đ/c Vũ Tấn

Giám đốc

1962-1969

3

 Đ/c Nguyễn Hoàng

Giám đốc

1969-1970

4

 Đ/c Ngô Xuyên

Giám đốc

1970-1983

5

 Đ/c Ngô Xuyên

Phó Giám đốc

1959-1970

6

 Đ/c Nguyễn Tráng

Phó Giám đốc

1967-1977

7

 Đ/c Vũ Tấn

Phó Giám đốc

1969-1970

8

 Đ/c Tạ Ngọc Kiên (Dũng Tiến)

Phó Giám đốc

1978-1983

9

 Đ/c Bùi Duy Đáp

Bí thư Đảng ủy

 

 

7- Trường Nguyễn Ái Quốc IV (1959-1962)- Nguyễn Ái Quốc phân hiệu II (1962-1983)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Lê Hữu Khải

Giám đốc

1959-1963

2

 Đ/c Trần Phú Tuyển

Giám đốc

1963-1980

3

 Đ/c Hoàng Đình Tuyển

Phó Giám đốc

thường trực

1980-1983

4

 Đ/c Võ Chí Đức

Phó Giám đốc

1959-1966; 1978-1980

5

 Đ/c Nguyễn Tráng

Phó Giám đốc

1966

6

 Đ/c Phan Thủy

Phó Giám đốc

1967-1974

7

 Đ/c Nguyễn Thị Cương

Phó Giám đốc

1974-1980

8

 Đ/c Nguyễn Văn Thái

Phó Giám đốc

1979-1980

9

 Đ/c Hoàng Đình Tuyển

Phó Giám đốc

1979-1983

10

 Đ/c Lê Thanh

Bí thư Đảng ủy

1959-1966

11

 Đ/c Nguyễn Thị Cương

Bí thư Đảng ủy

1974-1980

12

 Đ/c Nguyễn Hữu Niềm

Bí thư Đảng ủy

1981-1984

 

8- Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu III (1966-1978)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Võ Chí Đức

Giám đốc

1966-1978

2

 Đ/c Trần Minh Tân

Phó Giám đốc

1973-1978

 

9- Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV (1966-1969)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Nguyễn Hoàng

Giám đốc

1966-1969

 

10- Trường Tổ chức kiểm tra Trung Ương (1968-1991)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Đồng chí Kiêm

Giám đốc

1968-1973

2

 Đ/c Trần Kiên

Giám đốc

1973-1977

3

 Đ/c Lê Dân

Giám đốc

1977-1985

4

 Đ/c Nguyễn Hữu Thủy

Giám đốc

1985-1990

5

 Đ/c Đào Duy Cận

Phó Giám đốc

1968-1980

6

 Đ/c Vũ Tuấn

Phó Giám đốc

1968-1983

7

 Đ/c Mai Tuấn Nghĩa

Phó Giám đốc

1968-1983

8

 Đ/c Nguyễn Bá Trừ

Phó Giám đốc

1986-1988

9

 Đ/c Phan Đăng Thiện

Phó Giám đốc

1987-1990

10

 Đ/c Mai Tuấn Nghĩa

Bí thư Đảng ủy

 

 

 

11- Trường Nguyễn Ái Quốc VI (1976-1983)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Dương Công Hoạt

Giám đốc

1976-1977

2

 Đ/c Vi Ngọc Phương

Giám đốc

1977-1983

3

 Đ/c Vi Ngọc Phương

Phó Giám đốc

1976-1977

4

 Đ/c Lưu Văn Long

Phó Giám đốc

1976-1983

5

 Đ/c Đoàn Khắc Vận

Phó Giám đốc

1976-1978

6

 Đ/c Đoàn Văn Nhàn

Bí thư Đảng ủy

 

 

12- Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I (1983-1993)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 Đ/c Bùi Hồng Việt

Giám đốc

1983-1989

2

 PGS,TS Lê Doãn Tá

Giám đốc

1989-1993

3

 Đ/c Ngô Xuyên

Phó Giám đốc

1983-1989

4

 Đ/c Vi Ngọc Phương

Phó Giám đốc

1983-1989

5

 Đ/c Tạ Ngọc Kiên (Dũng Tiến)

Phó Giám đốc

1983-1989

6

 Đ/c Hoàng Đình Tuyển

Phó Giám đốc

1983-1987

7

 PGS,TS Lê Doãn Tá

Phó Giám đốc

1984-1989

8

 Đ/c Nguyễn Hữu Thủy

Phó Giám đốc

1990-1992

9

 Ths Nguyễn Văn Hợi

Phó Giám đốc

1988-1992

10

 Ths Phan Đoàn Ngụ

Phó Giám đốc

1992-1993

11

 Đ/c Ngô Xuyên

Bí thư Đảng ủy

1983-1985

12

 Ths Nguyễn Văn Hợi

Bí thư Đảng ủy

1985-1988

13

 Ths Phan Đoàn Ngụ

Bí thư Đảng ủy

1989-1992

 

13- Phân viện Hà Nội (1993-2005)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 PGS,TS Lê Doãn Tá

Giám đốc

1993 - 2000

2

 PGS,TS Nguyễn Cúc

Giám đốc

2000 - 2005

3

 Đ/c Nguyễn Hữu Thủy

Phó Giám đốc

1993-1995

4

 Ths Nguyễn Văn Hợi

Phó Giám đốc

1993-1997

5

Ths Phan Đoàn Ngụ

Phó Giám đốc

1993-1997

6

TS Nguyễn Ngọc Thanh

Phó Giám đốc

1995-2004

7

TS Lê Phương Thảo

Phó Giám đốc

1997-2005

8

PGS,TS Phạm Thị Cần

Phó Giám đốc

1997-2000

9

Ths Phan Đoàn Ngụ

Bí thư Đảng ủy

1993-1994

10

Ths  Nguyễn Văn Hợi

Bí thư Đảng ủy

1994-1996

11

PGS,TS Lê Doãn Tá

Bí thư Đảng ủy

1996-2000

12

 PGS,TS Nguyễn Cúc

Bí thư Đảng ủy

2000-2005

 

14- Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I và Học viện Chính trị khu vực I (từ 2005 đến nay)

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nhiệm kỳ

1

 PGS,TS Nguyễn Cúc

Giám đốc

2005-2006

2

 TS Doãn Hùng

Giám đốc

2007-2010

3

 PGS,TS Ngô Ngọc Thắng

Q.Giám đốc

2010-2013

4

 PGS, TS Đoàn Minh Huấn

Giám đốc

T4/2013 đến T3/2016

6

 PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Giám đốc

29/3/2016 đến nay

6

 TS Doãn Hùng

Phó Giám đốc

(Phó Giám đốc

phụ trách 2006)

2004-2005

7

 PGS,TS Phạm Thành Dung

Phó Giám đốc

2004-2011

8

 PGS,TS Ngô Ngọc Thắng

Phó Giám đốc

2006-2010

9

 PGS,TS Đoàn Minh Huấn

Phó Giám đốc

2010-31/3/2013

10

 PGS, TS Hoàng Văn Hoan

Phó Giám đốc

T6/2013 đến nay

11

 PGS, TS  Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc

từ 2012 đến 28/3/2016

12

 TS Đậu Tuấn Nam

Phó Giám đốc

T6/2013 đến 05/2018

13  PGS,TS Lê Thị Thục Phó Giám đốc 01/7/2018 đến nay

14

 TS Doãn Hùng

Bí thư Đảng ủy

2005-2010

15

 PGS,TS Ngô Ngọc Thắng

Bí thư Đảng ủy

2010 đến T3/2013

16

 PGS,TS Đoàn Minh Huấn Bí thư Đảng ủy T4/2013 đến T6/2016
17

 PGS, TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Bí thư Đảng ủy T6/2016 đến nay