Tin chi tiết

Thứ năm, 08:38 | 31/08/2017 GMT+7
Ngày 03/02/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội thảo khoa học “Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới toàn diện vì mục tiêu Chủ nghĩa xã hội”

 

HỘI THẢO KHOA HỌC “ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRONG TIẾN TRÌNH ĐỔI MỚI VÌ MỤC TIÊU CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”

 

Ngày 03/02/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức hội thảo khoa học “Đảng cộng sản Việt Nam trong tiến trình đổi mới toàn diện vì mục tiêu Chủ nghĩa xã hội”. Hội thảo được tổ chức đúng vào ngày toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017).

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo do TS Đậu Tuấn Nam - Phó Giám đốc Học viện, TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng khoa Lịch sử đảng và PGS.TS Trần Đức Cường - Nguyên Viện trưởng Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam đồng Chủ trì. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Viện Sử học, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam; Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Bộ môn Lịch sử Đảng, trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn; cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

 

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt của Cách mạng Việt Nam, một Đảng cách mạng chân chính do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện; một Đảng đã kết hợp một cách nhuần nhuyễn, khoa học giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước chân chính ở Việt Nam, đã đề ra cương lĩnh đúng đắn, đưa cách mạng Việt Nam thoát khỏi sự bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước, giải phóng dân tộc. Trong 87 năm hành trình cùng dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Nhìn lại 30 năm đổi mới tại Đại hội XII, Đảng ta đã nhận định: “Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". (Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng).

 

 

Các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

 

21 bài viết và các tham luận tại Hội thảo với nhiều cách tiếp cận khoa học và thực tiễn đã tập trung đi sâu phân tích, góp phần làm sâu sắc thêm về: Những thành tựu to lớn của cách mang Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng qua 30 năm đổi mới; những bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng; phát huy những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Đảng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng Học viện Chính trị khu vực I phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 

Hội thảo khoa học là dịp nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới toàn diện của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp, góp phần nhìn nhận và đánh giá những thành tựu của Đảng trong tiến trình đổi mới, nguyên nhân làm nên những thắng lợi và những thành tựu có ý nghĩa quan trọng, đồng thời nêu những hạn chế, bài học kinh nghiệm cho cách mạng Việt Nam, từ đó vận dụng vào công tác đào tạo bồi dưỡng tại Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  16

Hôm nay:  597

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22383