Tin chi tiết

Thứ hai, 08:22 | 02/10/2017 GMT+7
Ngày 16/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Ngày 16/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Nhà nước và Pháp luật tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

PSG.TS Nguyễn Văn Mạnh, Nguyên Viện trưởng viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có toàn thể cán bộ, viên chức Khoa Nhà nước và Pháp luật cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

Nghị quyết Đại hội XII tiếp tục là một bước kế thừa, phát triển, hoàn thiện lý luận của Đảng về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc nhận thức và vận dụng nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật vừa là yêu cầu thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng, vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt của mỗi đảng viên, giảng viên của Học viện nhằm góp phần đưa Nội dung văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào cuộc sống, truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng đến học viên.

 

Báo cáo tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh đã làm rõ nội hàm và những điểm mới của các nội dung: Nhà nước pháp quyền, xã hội dân sự, vai trò lãnh đạo của Đảng, quyền con người và quyền công dân, tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương… Trong đó nhấn mạnh “Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tiếp tục ghi nhận, khẳng định các giá trị cốt lõi của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bản chất, đặc trưng, các yêu cầu cơ bản đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”.

 

Hội thảo khoa học đã thành công tốt đẹp. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn Nhà nước và pháp luật nói riêng và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện Chính trị khu vực I nói chung./.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ