Tin chi tiết

Thứ năm, 11:59 | 05/10/2017 GMT+7
Ngày 22/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Kinh tế tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XII VÁO GIẢNG DẠY MÔN KINH TẾ

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Ngày 22/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy môn Kinh tế tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

PSG.TS Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương chủ trì Hội thảo. Dự Hội thảo có toàn thể cán bộ, viên chức khoa Kinh tế và Kinh tế chính trị học cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

Tăng trưởng kinh tế là một nội dung cốt lõi của phát triển kinh tế. Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế là một chủ trương lớn, quan trọng xuyên suốt các kỳ Đại hội của Đảng. Tại Hội thảo, PGS.TS Nguyễn Văn Thạo đã làm rõ nội hàm và những điểm mới của các nội dung: vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Đồng chí nêu rõ: "Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc); giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”- Văn kiện Đại hội XII.

 

Hội thảo khoa học kết thúc vào buổi sáng cùng ngày. Đây là hoạt động thiết thực, góp phần đưa nội dung Văn kiện của Đảng vào cuộc sống, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Chính trị khu vực I trong tình hình mới.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ