Tin chi tiết

Thứ ba, 15:14 | 10/10/2017 GMT+7
Ngày 22/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Văn hóa và phát triển tại Học viện Chính trị khu vực I”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“VẬN DỤNG NỘI DUNG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XII VÀO GIẢNG DẠY MÔN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I”

 

Ngày 22/6/2017, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vào giảng dạy môn Văn hóa và phát triển tại Học viện Chính trị khu vực I”. GS.TS Đinh Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương là báo cáo viên.

 

Dự Hội thảo có toàn thể cán bộ viên chức Khoa Văn hóa và phát triển cùng các giảng viên giảng dạy chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện.

 

 

GS.TS Đinh Xuân Dũng báo cáo tại Hội thảo

 

Báo cáo tại Hội thảo, GS.TS Đinh Xuân Dũng đã làm rõ các nội dung: hệ giá trị mới của con người Việt Nam phát triển toàn diện với mục tiêu của chiến lược phát triển đất nước; văn hóa - sức mạnh nội sinh quan trọng trong sự phát triển bền vững của đất nước; xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam trong thời kỳ mới của đất nước. Giáo sư chỉ rõ, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định những nhiệm vụ có tính toàn diện, sâu sắc về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước: “Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện... Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế... Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa... Làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản... Phát triển công nghiệp văn hóa đi đôi với xây dựng, hoàn thiện thị trường dịch vụ và sản phẩm văn hóa... Chủ động hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại... Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa” - Văn kiện Đại hội XII.

 

Việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát triển văn hóa là cơ sở rất quan trọng để xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng tinh thần xã hội vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo đã góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, cũng như góp phần bổ sung, cập nhật kiến thức phục vụ giảng dạy môn Văn hóa và Phát triển trong chương trình Cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị khu vực I trong tình hình mới.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ