Tin chi tiết

Thứ sáu, 09:33 | 13/10/2017 GMT+7
Sở hữu là vấn đề quan trọng xuyên suốt trong tiến trình phát triển của nhân loại. Sở hữu tư liệu sản xuất không chỉ liên quan đến khía cạnh kinh tế, chính trị mà còn liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội của cộng đồng dân cư. Thực tiễn đã chỉ rõ, giải quyết tốt vấn đề sở hữu sẽ giúp giải phóng sức sản xuất, tạo dộng lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết không tốt vấn đề sở hữu sẽ tạo ra lực cản, triệt tiêu động lực phát triển của nền sản xuất xã hội.

HỘI THẢO KHOA HỌC

“GIÁ TRỊ LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN VỀ VẤN ĐỀ

SỞ HỮU VÀ VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN VIỆT NAM

TRONG BỐI CẢNH MỚI”

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, ngày 14/9/2017, Khoa Kinh tế Chính trị học, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về vấn đề sở hữu và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới”.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực I, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS.TS Ngô Doãn Vịnh, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và TS Tạ Thị Đoàn, Phó Trưởng khoa điều hành khoa Kinh tế chính trị học đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

TS Tạ Thị Đoàn phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Trình bày báo cáo đề dẫn, TS Tạ Thị Đoàn nhấn mạnh: Sở hữu là vấn đề quan trọng xuyên suốt trong tiến trình phát triển của nhân loại. Sở hữu tư liệu sản xuất không chỉ liên quan đến khía cạnh kinh tế, chính trị mà còn liên quan đến mọi mặt đời sống xã hội của cộng đồng dân cư. Thực tiễn đã chỉ rõ, giải quyết tốt vấn đề sở hữu sẽ giúp giải phóng sức sản xuất, tạo dộng lực cho phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết không tốt vấn đề sở hữu sẽ tạo ra lực cản, triệt tiêu động lực phát triển của nền sản xuất xã hội. Do đó, Hội thảo là dịp để các nhà khoa học tham góp ý kiến, giúp Ban Chủ nhiệm bổ sung, hoàn thiện đề tài, góp phần bổ sung những kiến thức về giá trị lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về vấn đề sở hữu và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam trong bối cảnh mới, phục vụ trực tiếp các hoạt động giảng dạy tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo nhận được nhiều tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, tập trung vào các nội dung: Nhận diện đầy đủ giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê nin về sở hữu đối với công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; Bối cảnh thực tiễn đặt ra các vấn đề mới trong nội hàm của quan hệ sở hữu cần bổ sung và nâng cao tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê nin về vấn đề sở hữu; Bối cảnh mới tác động đến tư duy và nhận thức ở Việt Nam về vấn đề sở hữu; Việt Nam đang đứng trước những khó khăn gì trong quá trình vận dụng tư tưởng, quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về sở hữu vào tổ chức phát triển kinh tế, xã hội đất nước; Các khuyến nghị, đề xuất giải pháp trong vận dụng sáng tạo tư tưởng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về sở hữu để phát triển và quản lý phát triển đất nước Việt Nam tốt hơn trong bối cảnh hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc buổi chiều cùng ngày.

 

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

 

 

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ