Tin chi tiết

Thứ hai, 09:11 | 25/12/2017 GMT+7
Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong suốt lịch sử hình thành và xây dựng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ công tác đào tạo, đổi mới giáo trình, nâng cao chất lượng bài giảng gắn với thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện hiện nay.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“LỊCH SỬ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM THỜI KỲ 1930-1975:

NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG,

CHỈNH ĐỐN ĐẢNG HIỆN NAY”

 

Thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2017, ngày 22/9/2017, Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử các cuộc vận động chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1930-1975 - Những bài học kinh nghiệm cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay”. Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng. TS Doãn Hùng, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng khoa Lịch sử Đảng đồng chủ trì Hội thảo.

 

Trình bày báo cáo đề dẫn, TS Nguyễn Thị Thanh Huyền nhấn mạnh: Yêu cầu tổng kết, đánh giá một cách có hệ thống các cuộc vận động chỉnh đảng trong lịch sử của Đảng trở nên hết sức có ý nghĩa, đặc biệt trong tình hình hiện nay, khi mà công tác chỉnh đảng được đặt trong những vấn đề hết sức phức tạp, đa chiều, đa hướng của điều kiện kinh tế thị trường, của thể chế nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế.

 

 

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng trong suốt lịch sử hình thành và xây dựng của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phục vụ công tác đào tạo, đổi mới giáo trình, nâng cao chất lượng bài giảng gắn với thực tiễn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại Học viện hiện nay.

 

Hầu hết các đại biểu đều đánh giá cao tính “cấp bách” và “thời sự” của chủ đề Hội thảo. Các tham luận tập trung vào các nội dung: những nhân tố, yêu cầu mang tính đặc thù đối với công tác chỉnh đốn đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ; những điểm sáng tạo nổi bật của Đảng trong quá trình chỉ đạo các cuộc vận động chỉnh đốn đảng thời kỳ 1930 - 1975; những phong trào, mô hình chỉnh đốn đảng điển hình thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ; những kinh nghiệm lịch sử cần rút ra và vận dụng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay. Hội thảo đã nghiên cứu, tái hiện bức tranh các cuộc chỉnh đốn đảng của Đảng Cộng sản Việt nam trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ 1930 - 1975, từ đó đưa ra những đánh giá, nhận xét về kết quả, hạn chế, ý nghĩa tác động của các cuộc vận động, chỉnh đốn này đối với sự trưởng thành, lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đối với sự phát triển chung của phong trào cách mạng Việt Nam.

 

Kết luận tại Hội thảo, TS Doãn Hùng ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tham luận có chất lượng của các nhà khoa học đầu ngành, đồng thời mong muốn nhận được nhiều sự hợp tác, hỗ trợ hơn nữa của các nhà khoa học và các đơn vị để hướng tới biên tập, xuất bản sách tham khảo, góp phần vào việc thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo hướng gắn kết các vấn đề lý luận với thực tiễn sinh động hiện nay./.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ