Tin chi tiết

Thứ hai, 09:12 | 25/12/2017 GMT+7
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sâu sắc thêm một số vấn đề: Thứ nhất: Những nhân tố mới tác động đến hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay; thứ hai: Những điểm mới của Đại hội XII về quan điểm hội nhập quốc tế; thứ 3: Những hạn chế, yếu kém trong công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua; thứ 4: Hướng ưu tiên trong hội nhập thời gian tới của Việt Nam; thứ năm: Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua; thứ sáu: các giải pháp nhằm tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

 

Hội thảo “Hội nhập quốc tế của Việt Nam -

Quá trình phát triển về tư duy lý luận, thành tựu trong thực tiễn và những vấn đề đặt ra”

 

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, Khoa Quan hệ quốc tế tổ chức Hội thảo khoa học “Hội nhập quốc tế của Việt Nam - Quá trình phát triển về tư duy lý luận, thành tựu trong thực tiễn và những vấn đề đặt ra”.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng các nhà khoa học của Học viện Chính trị khu vực I. TS Trần Việt Thái, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Ngoại giao, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà, Trưởng khoa Quan hệ quốc tế đồng chủ trì Hội thảo.

 

 

PGS.TS Nguyễn Thúy Hà báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Trình bày báo cáo đề dẫn, PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Hà nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế  trở thành một nội dung có ý nghĩa chiến lược trong đường lối đối ngoại nói riêng và tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới; hội nhập còn hướng tới việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng của đất nước; trải qua các kỳ Đại hội, Đảng ta luôn xác định rõ về chủ trương, định hướng trong quá trình hội nhập toàn diện, đặc biệt trong Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đã nêu ra các định hướng lớn cho việc hội nhập trên từng lĩnh vực….Tuy nhiên, quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, khó khăn trước một thế giới đang đổi thay và những yêu cầu của sự phát triển trong nước. Để công cuộc hội nhập quốc tế ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đòi hỏi Việt Nam cần phát huy những bài học kinh nghiệm, giải quyết tốt những vấn đề đặt ra và triển khai đồng bộ, triệt để hệ thống các giải pháp liên quan đến hội nhập quốc tế, cả trong tư duy và hành động.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sâu sắc  thêm một số vấn đề: Thứ nhất: Những nhân tố mới tác động đến hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay; thứ hai: Những điểm mới của Đại hội XII về quan điểm hội nhập quốc tế; thứ 3: Những hạn chế, yếu kém trong công tác hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua; thứ 4: Hướng ưu tiên trong hội nhập thời gian tới của Việt Nam; thứ năm: Những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn hội nhập quốc tế của Việt Nam thời gian qua; thứ sáu: các giải pháp nhằm tăng cường hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới.

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, nghiên cứu về quá trình phát triển về tư duy lý luận, thành tựu trong thực tiễn của quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam nhằm tăng cường đào tạo nguồn lực, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng bài giảng gắn lý luận với thực tiễn, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Học viện hiện nay.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ