Tin chi tiết

Thứ năm, 11:00 | 08/02/2018 GMT+7
Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Hội thảo “Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người từ năm 1986 đến nay”

 

HỘI THẢO

“QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI TƯ DUY LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY”

 

Sáng 06/10/2017, tại Học viện Chính trị khu vực I, Khoa Văn hóa và Phát triển đã tổ chức Hội thảo “Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trên lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người từ năm 1986 đến nay”. PGS. TS Nguyễn Toàn Thắng - Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Lưu Khương Hoa - Phó Trưởng khoa điều hành khoa Văn hóa và phát triển đồng chủ trì hội thảo.

 

Dự hội thảo có: GS. TS Đinh Xuân Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Văn học Nghệ thuật Trung ương; TS. Trần Minh Chính - Nguyên Hiệu trưởng trường Cán bộ Quản lý Văn hóa Thể thao và Du lịch và các thành viên tham gia đề tài, các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

TS Lưu Khương Hoa báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Lưu Khương Hoa đã điểm lại các dấu mốc quan trọng quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng trên lĩnh vực văn hóa và xây dựng con người từ năm 1986 đến nay.

 

Kế thừa và phát triển những quan điểm chỉ đạo và những định hướng lớn của Đảng, Hội nghị Trung ương khóa 9 khóa XI đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI ra đời đảm bảo sự nhất quán, tính kế thừa trong quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa và không ngừng bổ sung, hoàn chỉnh đường lối văn hóa, hoàn thiện, đáp ứng kịp thời đòi hỏi thực tiễn xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay - phát huy nhân tố con người vì sự phát triển bền vững.

 

Tại Hội thảo, các ý kiến tham luận tập trung làm rõ các vấn đề về: Quá trình hình thành và phát triển tư duy lý luận của Đảng về cách hiểu văn hóa, về vị trí, vai trò của văn hóa; Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng về mục tiêu xây dựng nền văn hóa, phương thức lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, mối quan hệ biên chứng giữa văn hóa và con người, văn hóa và kinh tế, chính trị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển văn hóa.

 

Kết thúc Hội thảo, thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Lưu Khương Hoa đã gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học và những ý kiến đóng góp sẽ được nhóm nghiên cứu tổng hợp và hoàn thiện đề tài. 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ