Tin chi tiết

Thứ hai, 18:02 | 05/03/2018 GMT+7
Sáng 04/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Dân tộc và tôn giáo tổ chức Hội thảo “Tổng kết lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lê nin: nhận thức, ảnh hưởng và phát triển trong điều kiện mới của Việt Nam hiện nay”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“TỔNG KẾT LÝ LUẬN DÂN TỘC CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN:

NHẬN THỨC, ẢNH HƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

TRONG ĐIỀU KIỆN MỚI CỦA VIỆT NAM”

 

Sáng 04/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Dân tộc và tôn giáo tổ chức Hội thảo “Tổng kết lý luận dân tộc của chủ nghĩa Mác – Lê nin: nhận thức, ảnh hưởng và phát triển trong điều kiện mới của Việt Nam hiện nay”. TS Đậu Tuấn Nam, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và TS Vũ Trường Giang, Trưởng khoa Dân tộc và tôn giáo đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ  Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Trường Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ văn hóa cùng các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Dân tộc cũng như giai cấp và quốc tế là những vấn đề được Mác, Ăng ghen và Lê nin dành cho một vị trí rất quan trọng trong hệ thống học thuyết của mình. Trong thời đại ngày nay, vấn đề dân tộc đang là một trong những vấn đề chính trị - xã hội được đặc biệt quan tâm trên phạm vi toàn thế giới.

 

 

TS Vũ Trường Giang báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, TS Nguyễn Trường Giang nhấn mạnh: Cần phải xác định rõ nội hàm của khái niệm dân tộc dưới hai góc độ: Một là, các vấn đề  thuộc về bản chất, nội hàm của các yếu tố cấu thành dân tộc, cấu thành vấn đề dân tộc như: sự hình thành dân tộc trên thế giới và trong nước; các khối cộng đồng người; dân tộc và chủng tộc; yếu tố lịch sử, văn hóa, tâm lý, tập quán, địa vực cư trú…Hai là, vấn đề dân tộc được hiểu là vấn đề nổi lên cần được giải quyết của các dân tộc trong thời đại tư bản và đế quốc chủ nghĩa với các vấn đề liên quan; sự giải phóng các dân tộc khỏi sự thống trị của ngoại xâm, quyền tự quyết của các dân tộc, sự đoàn kết giữa các dân tộc, sự bình đẳng giữa các dân tộc, vấn đề lợi ích dân tộc và lợi ích giai cấp, quan điểm của giai cấp cầm quyền về vấn đề dân tộc, chính sách đối với các dân tộc…

 

Ở Việt Nam vấn đề dân tộc là vấn đề rộng lớn liên quan tới nhiều lĩnh vực như nguồn gốc lịch sử , đặc trưng văn hóa, quan hệ dân tộc; lợi ích của dân tộc - quốc gia; lợi ích của dân tộc - tộc người. Trong những giai đoạn lịch sử khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của nhiệm vụ chính trị cụ thể mà vấn đề dân tộc có những nội dung cụ thể khác nhau.

 

Các nhà khoa học đánh giá cao ý nghĩa của nội dung Hội thảo đồng thời tập trung làm rõ các vấn đề: Sự sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vấn đề dân tộc; sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết những vấn đề dân tộc ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra trong quan hệ dân tộc; thực hiện chính sách dân tộc hiện nay ở một quốc gia đa dân tộc, trong bối cảnh toàn cầu hóa,hội nhập quốc tế hiện nay.

 

Kết thúc Hội thảo, TS Vũ Trường Giang  thay mặt nhóm nghiên cứu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học đã nhiệt tình tham gia và đóng góp ý kiến để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đề tài.

 

HC-TH

Tin mới
Tin cũ