Tin chi tiết

Thứ bảy, 09:42 | 30/06/2018 GMT+7
Sáng 05/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Xã hội học - Khoa học lãnh đạo, quản lý tổ chức Hội thảo “Nâng chất lượng thực thi chính sách công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC THI CHÍNH SÁCH CÔNG TẠI

 VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY”

 

Sáng 05/10/2017 tại Học viện Chính trị khu vực I, khoa Xã hội học - Khoa học lãnh đạo, quản lý tổ chức Hội thảo “Nâng chất lượng thực thi chính sách công tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. PGS. TS Nguyễn Cúc, Nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I và PGS. TS Trần Thị Minh Ngọc, Trưởng khoa Xã hội học - Khoa học lãnh đạo, quản lý đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có các nhà khoa học đến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn và các nhà khoa học, giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử. Trong đó, chính sách công đóng vai trò đặc biệt quan trọng là mục tiêu, động lực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững.

 

 

PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc báo cáo đề dẫn tại Hội thảo

 

PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc thay mặt nhóm nghiên cứu báo cáo đề dẫn. Trong đó chỉ rõ Chính sách công là công cụ tiền đề, không thể thay thế và chi phối các công cụ quản lý khác như pháp luật, kế hoạch, phân cấp, phân quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ. Chính vì vậy, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng thực thi chính sách công, xem chính sách công như là một công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói riêng và đẩy mạnh chất lượng sự nghiệp đổi mới nói chung.

 

Với sự dẫn dắt của chủ trì Hội thảo, các nhà khoa học tập trung làm rõ các vấn đề: Nhận diện cơ sở lý luận và thực tiễn chính sách công làm cơ sở nâng cao chất lượng thực thi chính sách công; nhận diện thực trạng thực thi chính sách ở một số lĩnh vực: Giảm nghèo ở Việt Nam, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, an sinh xã hội, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên, chính sách kinh tế ở Việt Nam. Thông qua cơ sở nhận diện đó, các nhà khoa học chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến quá trình thực thi chính sách công, đề xuất giải pháp khắc phục nguyên nhân, khắc phục hạn chế, bất cập để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi chính sách công ở nước ta hiện nay.

 

Kết thúc Hội thảo, PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà khoa học đã nhiệt tình tham gia và đóng góp ý kiến để nhóm nghiên cứu tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đề tài.

HC-TH

Tin mới
Tin cũ