Tin chi tiết

Thứ sáu, 16:23 | 14/08/2015 GMT+7
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 384/BGDĐT-HTQT ngày 02 tháng 02 năm 2012 về việc ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, Thủ tướng Chính phủ...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------


Số: 722/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ
giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam
và Chính phủ nước CHDCND Lào.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 2 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 384/BGDĐT-HTQT ngày 02 tháng 02 năm 2012 về việc ký Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Nghị định thư về hợp tác đào tạo cán bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào.

2. Đồng ý Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Nghị định thư trên với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào nhân chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

3. Giao Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết về ký kết Điều ước quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Vũ Đức Đam