Hợp tác Quốc tế >> Đào tạo học viên Lào (mã nội bộ)