Kế hoạch học tập

Hướng dẫn: Bước 1: Chọn Lớp bạn đã học. Bước 2: Chọn Môn tương ứng muốn xem Kế hoạch học tập. Sau đó bấm nút xem Kế hoạch học tập.

Bước 1: Chọn Lớp

Bước 2: Chọn Môn