Tin chi tiết

Thứ ba, 09:31 | 11/08/2015 GMT+7
Danh sách các biểu mẫu phục vụ thanh quyết toán tài chính được thực hiện theo bảng Phụ lục số 01 của công văn này...

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số: 1829/HVCTKV I-KH-TV

V/v hướng dẫn các biểu mẫu thanh toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-HVCT-HCKV I ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc ban hành hướng dẫn một số quy trình và thủ tục thanh toán tài chính tại Học viện Chính trị khu vực I,

Để tạo thuận lợi và tăng tính thống nhất trong việc sử dụng các biểu mẫu chứng từ thanh quyết toán tài chính của các đơn vị trong Học viện, Giám đốc Học viện thông báo:

- Danh sách các biểu mẫu phục vụ thanh quyết toán tài chính được thực hiện theo bảng Phụ lục số 01 của công văn này.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thực hiện, sử dụng các biểu mẫu thanh toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện.

- Các biểu mẫu thanh toán tài chính trên được đưa lên trang Hành chính điện tử, Website của Học viện tại mục Kế hoạch tài chính.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức tải các biểu mẫu này về máy tính để sử dụng trong việc thanh quyết toán tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về phòng Kế hoạch - Tài vụ để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Website, Egov;

- Lưu: VT, KH-TV.

GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Đoàn Minh Huấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ

ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THANH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Công văn số 1829, ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I)

TT

Tên chứng từ

Số hiệu

Loại chứng từ

kế toán

BB

HD

I

Chỉ tiêu lao động tiền lương

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01a - HD

 

x

2

Giấy thôi trả lương

C35-SN

 

x

3

Giấy báo làm thêm giờ

C01c - HD

 

x

4

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

C02b - HD

 

x

5

Bảng thanh toán phụ cấp

C05 - HD

 

x

6

Giấy đi đường

C06 - HD

 

x

7

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

C07 - HD

 

x

8

Hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm

C08 - HD

 

x

9

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C10 - HD

 

x

10

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

C11 - HD

 

x

11

Bảng kê thanh toán tiền công tác phí

C12 - HD

 

x

12

Danh sách chi tiền lương va các khoản qua tài khoản

C13 - HD

 

x

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C20 - HD

 

x

2

Phiếu xuất kho

C21 - HD

 

x

3

Giấy xin cấp vật tư, dụng cụ

GXCVT

 

 

4

Giấy báo hỏng, mất công cụ dụng cụ

C22 - HD

 

x

5

Bảng kê mua hàng

C24 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm

C25 - HD

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

x

1

Phiếu thu

C30 - BB

x

 

2

Phiếu chi

C31 - BB

x

x

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C32 - HD

 

 

4

Giấy thanh toán tạm ứng

C33 - BB

x

 

5

Biên bản kiểm quỹ (dùng cho VNĐ)

C34 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bac, đá quý...)

C35 - HD

 

x

7

Giấy đề nghị thanh toán

C37 - HD

 

x

8

Biên lai thu tiền

C38 - BB

x

 

9

Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội thảo, tập huấn

C40a - HD

 

x

10

Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội thảo, tập huấn

C40b - HD

 

x

11

Bảng kê đề nghị thanh toán

C41 - HD

 

x

12

Bảng thanh toán tiền khen thưởng

C04 - HD

 

 

13

Giấy biên nhận tiền

HV-GBN

 

 

14

Giấy nộp tiền

HV-GNT

 

 

15

Bảng tổng hợp xác định khối lượng giảng dạy các lớp tại chức của giảng viên

01/ThiHP-HD

 

 

16

Bảng tổng hợp số lượng bài chấm kiểm tra các lớp tại chức

02/ThiHP-HD

 

 

17

Bảng tổng hợp số lượng bài chấm thi học phần các lớp tại chức

03/ThiHP-HD

 

 

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C50 - HD

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C51 - HD

 

x

3

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C53 - HD

 

x

4

Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành

C54 - HD

 

x

5

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55 - HD

 

x

6

Phiếu thanh toán tài sản

PTTTS

 

 

* Ghi chú:
            - BB mẫu bắt buộc
            - HD mẫu hướng dẫn

 

Các biểu mẫu thanh toán (file excel):

 

Các biểu mẫu thanh toán (file word):

 

Các biểu mẫu thanh toán làm thêm giờ đối với khối Hành chính:

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CÁC MẪU CHỨNG TỪ CHỦ YẾU SỬ DỤNG THANH TOÁN

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Học viện Chính trị khu vực I xin hướng dẫn một số mẫu chứng từ thường được sử dụng trong thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học các cấp:

 

STT

Mẫu chứng từ

Phạm vi áp dụng

Ghi chú

1

Giấy đề nghị thanh toán

Áp dụng chung cho tất cả các khoản thanh toán.

Mẫu số C37 - HD

2

Bảng kê chứng từ chi

Áp dung đối với 3 chứng từ chi trở lên (Lưu ý kê theo chứng từ chứ không phai kê theo nội dung của chứng từ kê theo)

Mẫu số C41- HD

3

Dự toán chi đề tài

Đánh máy theo mẫu

 

4

Mẫu giấy biên nhận (1)

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

5

Mẫu giấy biên nhận (2)

Dành cho các hoạt động mua bán và thuê khoán đối với người trong Học viện I

 

6

Mẫu giấy biên nhận (3)

Dành cho các hoạt động mua bán và thuê khoán đối với người ngoài Học viện I

 

7

Mẫu danh sách tập huấn, hội thảo (1)

Dành cho các hoạt động hội thảo, hội nghị tập huấn, hội thảo tổ chức tại Học viện

Mẫu số C40b- HD

8

Mẫu danh sách tập huấn, hội thảo (2)

Dành cho các hoạt động hội thảo, hội nghị tập huấn, hội thảo tổ chức tại địa phương

Mẫu số C40b- HD

9

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn, thanh lý HĐ

Áp dụng chủ yếu cho việc khuê khoán, viết chuyên đề, theo dõi thí nghiệm, điều tra…

(3)

10

Mẫu hợp đồng mua bán, Thanh lý HĐ, BB Bàn giao, QĐ lựa chọn đơn vị cung cấp, Biên bản xét chọn của hội đồng. (5)

Áp dụng cho việc mua bán hàng hóa, vật tư nguyên vật liệu, trang thiết bị... phục vụ cho đề tài NCKH.

1. Đối với HĐ ≥100 triệu

- Làm thủ tục mua bán thông qua tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối với HĐ ≥ 25 Triệu và < 100 triệu thủ tục như sau:

- 03 báo giá của 03 đơn vị cung cấp.

- Biên bản xét chọn (có mẫu kèm theo) .

- Quyết đinh lựa chọn đơn vị cung cấp (có mẫu kèm theo).

- Hợp đồng.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ,dụng cụ (mẫu kèm theo) .

- Bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn

3. Đối với HĐ ≥10 triệu và < 25 triệu.

- 03 Báo giá của đơn vị cung cấp.

- Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ,dụng cụ (mẫu kèm theo) .

- Bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn.

4. Đối với HĐ <10 triệu thủ tục như sau:

- 03 Báo giá của đơn vị cung cấp.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ, dụng cụ (có mẫu kèm theo).

- Hóa đơn.

11

Phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ, dụng cụ.

Áp dụng khi chủ nhiệm đề tài bàn giao cho các mô hình đưa vào sử dụng (Có xác nhận của địa phương đặt mô hình)

Mẫu số C26-HD

12

Bảng chấm công (1)

Áp dung cho nhiều người làm trong 1 tháng.

Mẫu số C01b-HD

13

Bảng chấm công (2)

Áp dung cho 1 người làm trong nhiều tháng.

Mẫu số C01b-HD

14

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Áp dung cho các hoạt động thuê khoán công việc.

Mẫu số C08-HD

15

Quyết toán đề tài

Đánh máy theo mẫu.

 

16

Bảng kê quyết toán đề tài

Áp dụng cho các đề tài cấp Bộ trọng điểm, đề tài thuộc chương trình trọng điểm, đề tài nghị định thư, đề tài độc lập cấp nhà nước…, đề tài được cấp có thẩm quyền phê duyệt tài chính.

 

17

Giấy xin thanh toán phụ cấp chủ nhiệm đề tài

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

18

Dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

19

Báo cáo chi tiết kinh phí đề tài

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

 
 

Biểu mẫu thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học:

 

PHỤ LỤC SỐ 03

ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM

Đối tượng phụ thuộc

Hồ sơ chứng minh

a. Con ruột, con nuôi, con ngoài giá thu (Nếu là con nuôi, con ngoài giá thú phải có bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). Cụ thể:

a1. Con dưới 18 tuổi

+ 02 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”);

+ Bản sao Giấy khai sinh hoặc bản sao sổ hộ khẩu.

a2. Con trên 18 tuổi bị tàn tật, không có khả năng lao động

+ Hồ sơ như trường hợp a1;

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai mẫu số 22/XN-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

a3. Con đang theo học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề (kể cả con đang học ở nước ngoài).

+ Hồ sơ như trường hợp a1;

+ Bản sao thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường.

Lưu ý: Không giảm trừ đối với trường hợp theo học sau đại học hoặc học bằng đại học thứ hai. Giấy tờ chứng minh đang theo học phải nộp bổ sung hàng năm.

b) Đối với vợ hoặc chồng. Cụ thể:

b1. Vợ hoặc chồng đã hết tuổi lao động

+ 02 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”);

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc bản sao Giấy chứng nhận kết hôn.

b2. Vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động

+ Hồ sơ như trường hợp b1;

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai mẫu số 22/XN-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

c) Đối với cha, mẹ, anh chị em ruột. Cụ thể:

c1. Trường hợp đã hết tuổi lao động

+ 02 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”);

+ Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ liên quan khác để xác định rõ mối quan hệ.

c2. Trường hợp trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động

+ Hồ sơ như trường hợp c1;

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai mẫu số 22/XN-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

d) Mẹ kế, bố dượng. Cụ thể:

d1. Trường hợp đã hết tuổi lao động

+ 02 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”);

+ Bản sao giấy khai sinh của đối tượng nộp thuế và bản sao giấy chứng nhận kết hôn để chứng minh là bố dượng, mẹ kế hoặc các giấy tờ khác có liên quan trong đó có nội dung xác định là bố dượng, mẹ kế.

d2. Trường hợp trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động

+ Hồ sơ như trường hợp d1;

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai mẫu số 22/XN-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

e) Ông bà nội, ông bà ngoại; cô, dì, chú, bác, cậu ruột; anh, chị, em ruột; cháu ruột, các cá nhân khác là người không nơi nương tựa mà người đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng. Cụ thể:

e1. Trường hợp đã hết tuổi lao động

+ 02 bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”);

+ Bản sao sổ hộ khẩu (nếu cùng hộ khẩu) hoặc bản sao đăng ký tạm trú hoặc bản tự khai theo mẫu số 21a/XN-TNCN (không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng) hoặc bản khai theo mẫu số 21b/XN-TNCN (không sống cùng nhưng phải trực tiếp nuôi dưỡng) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người phụ thuộc đang sống. (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”)

e2. Trường hợp trong độ tuổi lao động không có khả năng lao động

+ Hồ sơ như trường hợp e1;

+ Bản sao xác nhận của cơ quan y tế từ cấp huyện trở lên hoặc bản khai mẫu số 22/XN-TNCN (tải mẫu tại trang web của Học viện, mục “Kế hoạch - Tài chính”) có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 

Mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN:

 

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

 

Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh:

 

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng:

 

Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động:

 

Bản cam kết:

Tin mới
Tin cũ