Tin chi tiết

Thứ năm, 14:30 | 04/06/2015 GMT+7
Nét nổi bật trong những năm gần đây của Học viện Chính trị khu vực I là không ngừng thực hiện đổi mới trên các lĩnh vực công tác, trong đó có việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Học viện...

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

                     TS. Lưu Thái Bình*      

            Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc chi tiêu tài chính phải công khai, sổ sách phải minh bạch và thật thà, kế toán tiền bạc phải hết sức tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô" [1], trong những năm qua, trước những tác động của suy thoái kinh tế thế giới và tình hình trong nước, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng công tác quản lý tài chính, các nguồn lực tài chính cần thiết phục vụ cho các hoạt động trên tất cả các mặt công tác của Học viện Chính trị khu vực I luôn luôn được đảm bảo kịp thời, đáp ứng yêu cầu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.   

 

             Trải qua 62 năm xây dựng và trưởng thành (1953 - 2015), Học viện Chính trị khu vực I luôn phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Công tác tài chính luôn đảm bảo kịp thời các nguồn lực tài chính cần thiết cho các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, xây dựng Học viện Chính trị khu vực I ngày một phát triển lên tầm cao mới, góp phần thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

            Nét nổi bật trong những năm gần đây của Học viện Chính trị khu vực I là không ngừng thực hiện đổi mới trên các lĩnh vực công tác, trong đó có việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính của Học viện. Phòng Kế hoạch – Tài vụ đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong việc xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn lực tài chính, quản lý và điều hành ngân sách hợp lý, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở tính chất, nhiệm vụ của các mặt công tác trong Học viện; ưu tiên đầu tư cho việc đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; đề xuất ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách về đầu tư kinh phí cho việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, các giảng viên, cán bộ, viên chức; chính sách khuyến khích đội ngũ giảng viên nâng cao chất lượng chuyên môn giảng dạy; chính sách khen thưởng kịp thời và nâng cao thu nhập cho toàn thể cán bộ, viên chức.

 

             Song song với việc triển khai các nhiệm vụ, Học viện đã rà soát công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ; cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết, hạn chế việc đầu tư công phát sinh đột xuất ngoài nhiệm vụ kế hoạch. Học viện thực hiện tốt quy chế dân chủ trong quản lý tài chính, ngân sách; chủ động và tích cực hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chi tiêu tài chính bằng các quy chế, nguyên tắc, quy định, không để xảy ra sự việc tiêu cực, tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện các quy định của pháp luật trên lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí như các hoạt động chi thường xuyên, đầu tư công về mua sắm, xây dựng cơ bản, duy tu, sửa chữa tài sản.

 

            Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng răn dạy:"Cán bộ Đảng, cán bộ chính quyền không phải làm quan cách mạng, ăn trên ngồi trốc. Cán bộ Đảng cũng như cán bộ chính quyền, ngay cả Bác là cán bộ cao nhất đều là đầy tớ của nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phải cần, kiệm, liêm, chính" [2]. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính luôn luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện các đức tính "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Các cán bộ phòng Kế hoạch - Tài vụ Học viện đã cố gắng phát huy tinh thần trên, phục vụ tốt các mặt công tác, tích cực và chủ động tham mưu, chỉ đạo, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu tài chính, trong tạo lập và quản lý nguồn thu, phân bổ việc sử dụng ngân sách hàng năm đúng đối tượng, mục đích, định mức, chế độ chính sách của Nhà nước quy định; Các nguồn kinh phí cấp được quản lý chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, sai sót;  Chủ động trong công tác thực hiện các dự án mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, tiết kiệm trong công tác đầu tư công các trang thiết bị, vật tư, thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các chi phí hành chính về điện, nước, xăng dầu, vật tư văn phòng, hội nghị, hội họp, chi tiếp khách; tăng cường thực hiện cơ chế khoán chi, khoán việc theo hiệu suất đầu ra công việc. Nhờ đó, công tác quản lý tài chính Học viện đã đem lại hiệu quả cao, góp phần tích cực vào việc nâng cao thu nhập và chế độ chi quỹ phúc lợi, thi đua, khen thưởng đối với toàn thể cán bộ viên chức, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tạo thêm động lực và môi trường làm việc tích cực của toàn thể cán bộ viên chức, góp phần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, ổn định và phát triển một cách bền vững tại Học viện.

 

            Cũng trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự hỗ trợ của các Bộ, Ban, Ngành, Học viện Chính trị khu vực I đã chủ động mở rộng quy mô đào tạo và đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, mở rộng hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế, tranh thủ các nguồn kinh phí, tạo tiềm lực phục vụ kịp thời các yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và các mặt công tác trong thời kỳ mới, đáp ứng kịp thời các nguồn kinh phí tài chính trong bối cảnh khó khăn về nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp, Học viện đã chủ động đảm bảo phục vụ nhu cầu tài chính đúng, đủ và luôn đạt mức phục vụ tối ưu theo yêu cầu hoạt động trên các lĩnh vực đào tạo, khoa học, hành chính - hậu cần, đảm bảo đúng các nguyên tắc tài chính, quy định của Đảng và Nhà nước. Cùng với các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trên, trong những năm qua, công tác tài chính của Học viện đã được thực hiện nghiêm túc, từ việc tổ chức học tập, huấn luyện nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác tài chính, quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công tác tài chính, đặc biệt là thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập [3].

 

            Trong công tác tổ chức quản lý tài chính, quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Tài chính là phải thống nhất và phải nắm vững nguyên tắc thống nhất quản lý tài chính, quy định chặt chẽ kỷ luật thu – chi”. Bác chỉ rõ:“Trong công cuộc xây dựng nước nhà việc quản lý kinh tế - tài chính là cực kỳ quan trọng. Nếu quản lý không chặt chẽ thì cái gì thiếu không biết, cái gì thừa không hay, công việc sẽ bị bế tắc, nên phải tăng cường và củng cố việc quản lý sản xuất, quản lý vật tư kỹ thuật, quản lý lao động và quản lý tiền bạc. Phải ra sức nghiên cứu sớm và kiên quyết thực hiện việc cải tiến quản lý kinh tế - tài chính cho phù hợp với hoàn cảnh..." [4]. Nhiệm vụ về đổi mới công tác tài chính trong các trường Đảng cao cấp thời gian tới theo tinh thần của Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị là "Bổ sung cơ chế, chính sách tài chính về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước. Từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng" [5].

 

            Trong thời gian tới, công tác tài chính cần phải tiếp tục tích cực nghiên cứu để tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, góp phần thúc đẩy sự phát triển của Học viện, đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao thu nhập, chế độ phúc lợi cho toàn thể đội ngũ cán bộ viên chức, thực hiện chi trả thu nhập của cán bộ theo hiệu suất đầu ra của công việc, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý tài chính đạt hiệu quả cao, nhất là đổi mới các quy trình, thủ tục thanh quyết toán tài chính; đổi mới các quy chế, quy định, thực hiện tốt quy chế làm việc của đơn vị và các quy định về văn hóa công sở, phong cách, lề lối làm việc, gắn với nội dung các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế nói chung của Học viện. Học viện cần triển khai và thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2015.

 

            Giải pháp cụ thể về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản của Học viện trong thời gian tới là:

 

            Một là: Làm tốt công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thể chế chính sách về tài chính trong Học viện.

 

            Hai là: Tổ chức tốt bộ máy làm công tác tài chính và phân công trách nhiệm trong thực hiện các công việc; Thực hiện tốt Quyết định số 97/QĐ-HVCTKV I ngày 15/01/2015 của Giám đốc Học viện về chế độ làm việc của cán bộ làm công tác tài chính [6].

 

            Ba là: Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch dự toán thu, chi hàng năm.

 

            Bốn là: Thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách; Đẩy mạnh thực hiện cải cách các thủ tục tài chính theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, nhanh nhậy, tiết kiệm và hiệu quả.

 

            Năm là: Tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra quản lý thu - chi tài chính; Kịp thời tổng kết đánh giá công tác quản lý tài chính, tài sản, rút ra các bài học kinh nghiệm trong thực thực tiễn quản lý để chỉnh sửa các chế độ, chính sách.

 

            Sáu là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính.

 

             Bảy là: Tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc, đối nội, đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

            Tám là: Phải xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao; Định kỳ tổ chức các đợt tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế toán; Đẩy mạnh việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, ứng dụng Hành chính điện tử, Trang thông tin điện tử vào việc điều hành quản lý tài chính hàng ngày, quản lý theo các tiêu chuẩn kiểm định hiệu quả chất lượng đầu ra của các lĩnh vực công tác, thực hiện công khai, dân chủ, công bằng trong công tác quản lý tài chính.

 

            Trong thời gian tới, cần xây dựng định hướng chiến lược phát triển tổng thể bền vững lâu dài công tác tài chính, phối hợp chặt chẽ với các mặt công tác khác của Học viện, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên sẽ là một sự cố gắng và nỗ lực của đội ngũ làm công tác tài chính, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sát sao của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện./.

 

-----

* Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Học viện Chính trị khu vực I.

[1] Báo Nhân dân, số 3.074, ngày 24/08/1962, Bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân và cán bộ tỉnh Phú Thọ.

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, H. 2000, tập 8(1955 -1957), tr.515.

[3] Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

[4] http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn, Những lời dạy của Bác Hồ về công tác tài chính.

[5] Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị, Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

[6] Quyết định số 97/QĐ-HVCTKVI ngày 15/01/2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I, Về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Phòng Kế hoạch - Tài vụ thuộc Học viện Chính trị khu vực I.

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  35

Hôm nay:  3583

Hôm qua: 

Lượt truy cập:  13416