Tin chi tiết

Thứ năm, 08:47 | 31/08/2017 GMT+7
Để tạo thuận lợi và tăng tính thống nhất và cập nhật trong việc sử dụng các biểu mẫu chứng từ thanh quyết toán tài chính của các đơn vị trong Học viện...

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Số:  1118/HVCTKV I-KH-TV

V/v hướng dẫn các biểu mẫu thanh toán

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

 

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-HVCT-HCKV I ngày 01 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về việc ban hành hướng dẫn một số quy trình và thủ tục thanh toán tài chính tại Học viện Chính trị khu vực I,

Để tạo thuận lợi và tăng tính thống nhất và cập nhật trong việc sử dụng các biểu mẫu chứng từ thanh quyết toán tài chính của các đơn vị trong Học viện, Giám đốc Học viện thông báo:

- Danh sách các biểu mẫu phục vụ thanh quyết toán tài chính: Phụ lục số 01 (đính kèm công văn).

- Danh sách các mẫu chứng từ chủ yếu sử dụng thanh toán đề tài nghiên cứu khoa học: Phụ lục số 02 (đính kèm công văn).

- Danh sách các mẫu chứng từ sử dụng trong Đăng ký, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm: Phụ lục số 03 (đính kèm công văn). Quy định cụ thể về đăng ký, kê khai và quyết toán thuế TNCN hàng năm thực hiện theo Công văn số 346/HD-HVCT-HCKV I ngày 18 tháng 02 năm 2014.

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc thực hiện, sử dụng các biểu mẫu thanh toán tài chính theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Học viện.

- Các biểu mẫu thanh toán tài chính trên được đưa lên trang Hành chính điện tử, Website của Học viện tại mục Kế hoạch tài chính.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ, viên chức tải các biểu mẫu này về máy tính để sử dụng trong việc thanh quyết toán tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị và cá nhân kịp thời phản ánh về phòng Kế hoạch - Tài vụ để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc;

- Website, Egov;

- Lưu: VT, KH-TV.

GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Đoàn Minh Huấn

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU CHỨNG TỪ

ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG THANH QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH

(Ban hành kèm theo Công văn số 1118 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I)

 

TT

Tên chứng từ

Số hiệu

Loại chứng từ

BB

HD

A

Các biểu mẫu chứng từ theo quy định của Bộ Tài chính (Tải tại đây: File excel - File word)

I

Chỉ tiêu lao động tiền lương

 

 

 

1

Bảng chấm công

C01a - HD

 

x

2

Giấy thôi trả lương

C35-SN

 

x

3

Bảng thanh toán phụ cấp

C05 - HD

 

x

4

Giấy đi đường

C06 - HD

 

x

5

Hợp đồng giao khoán công việc sản phẩm

C08 - HD

 

x

6

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

C10 - HD

 

x

7

Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

C11 - HD

 

x

8

Bảng kê thanh toán tiền công tác phí

C12 - HD

 

x

9

Danh sách chi tiền lương và các khoản qua tài khoản

C13 - HD

 

x

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

1

Phiếu nhập kho

C20 - HD

 

x

2

Phiếu xuất kho

C21 - HD

 

x

3

Giấy báo hỏng, mất công cụ dụng cụ

C22 - HD

 

x

4

Bảng kê mua hàng

C24 - HD

 

x

5

Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm

C25 - HD

 

x

6

Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, ccdc

C26 - HD

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

x

1

Phiếu thu

C30 - BB

x

 

2

Phiếu chi

C31 - BB

x

x

3

Giấy đề nghị tạm ứng

C32 - HD

 

 

4

Giấy thanh toán tạm ứng

C33 - BB

x

 

5

Biên bản kiểm quỹ (dùng cho VNĐ)

C34 - HD

 

x

6

Biên bản kiểm quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bac, đá quý...)

C35 - HD

 

x

7

Giấy đề nghị thanh toán

C37 - HD

 

x

8

Biên lai thu tiền

C38 - BB

x

 

9

Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội thảo, tập huấn

C40a - HD

 

x

10

Bảng kê chi tiền cho người tham gia hội thảo, tập huấn

C40b - HD

 

x

11

Bảng kê đề nghị thanh toán

C41 - HD

 

x

12

Bảng thanh toán tiền khen thưởng

C04 - HD

 

 

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Biên bản giao nhận TSCĐ

C50 - HD

 

x

2

Biên bản thanh lý TSCĐ

C51 - HD

 

x

3

Biên bản kiểm kê TSCĐ

C53 - HD

 

x

4

Biên bản giao nhận TSCĐ SCL hoàn thành

C54 - HD

 

x

5

Bảng tính hao mòn TSCĐ

C55 - HD

 

x

B

Các biểu mẫu chứng từ theo hướng dẫn của phòng KH-TV (Tải tại đây: File excel - File word)

I

Chỉ tiêu lao động tiền lương

 

 TV

 HD

1

Phiếu báo làm thêm giờ

04-KH-TV

 

x

2

Bảng kê chi tiết công việc làm thêm giờ

05-KH-TV

 

x

3

Bảng tổng hợp làm thêm giờ

06-KH-TV

 

x

4

Bảng tổng hợp kê khai vượt giờ cá nhân

07-KH-TV

 

x

5

Bảng tổng hợp kê khai vượt giờ (đơn vị)

08-KH-TV

 

x

6

Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

01-BTT

x

 

7

Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm

02-BTT

x

 

8

Bảng kê TB kế hoạch trừ thuế TNCN qua lương

03-BTT

x

 

9

Bảng kê chi quản lý cho các đơn vị

06-BTT

x

 

10

Bảng kê chi quản lý cho các cán bộ chủ chốt

07-BTT

x

 

II

Chỉ tiêu vật tư

 

 

 

1

Giấy xin cấp vật tư, dụng cụ

09-KH-TV

 

x

III

Chỉ tiêu tiền tệ

 

 

 

1

Giấy biên nhận tiền

10-KH-TV

 

x

2

Giấy nộp tiền

11-KH-TV

 

x

3

Bảng tổng hợp xác định khối lượng giảng dạy của giảng viên

01/GDay-HD

 

x

4

Bảng tổng hợp số lượng bài chấm kiểm tra

02/KTra-HD

 

x

5

Bảng tổng hợp số lượng bài chấm thi học phần

03/ThiHP-HD

 

x

6

Bảng kê thanh toán giảng viên hướng dẫn và hội đồng đánh giá đề án/luận văn tốt nghiệp

04-BTT

x

 

7

Bảng tổng hợp công nợ phải thu của Học viện

05-BTT

x

 

8

Dự toán kinh phí thực hiện

01-KH-TV

 

x

9

Danh sách cán bộ lĩnh tiền lưu trú/thực tế

02-KH-TV

 

x

10

Danh sách học viên lĩnh tiền lưu trú/thực tế

03-KH-TV

 

x

IV

Chỉ tiêu tài sản cố định

 

 

 

1

Phiếu thanh toán tài sản

12-KH-TV

 

x

* Ghi chú:
          - BB: Mẫu bắt buộc theo quy định của Bộ Tài chính
          - HD: Mẫu hướng dẫn theo quy định của Bộ Tài chính

 -TV: Mẫu dùng trong nghiệp vụ thanh toán do phòng Kế hoạch -Tài vụ lập để thanh toán các khoản chi công khai tới toàn Học viện thông qua Egov.

- Các biểu mẫu trên các đơn vị, cá nhân có thể tải về trên Website của Học viện http://www.hcma1.vn tại Mục Kế hoạch - Tài chính hoặc Hành chính điện tử./.

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÁC MẪU CHỨNG TỪ CHỦ YẾU SỬ DỤNG THANH TOÁN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

(Ban hành kèm theo Công văn số 1118 ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I)

(Tải tại đây)

STT

Mẫu chứng từ

Phạm vi áp dụng

Số hiệu

1

Giấy đề nghị thanh toán

Áp dụng chung cho tất cả các khoản thanh toán.

Mẫu số C37 - HD

2

Bảng kê chứng từ chi

Áp dung đối với 3 chứng từ chi trở lên (Lưu ý kê theo chứng từ chứ không phai kê theo nội dung của chứng từ kê theo)

Mẫu số C41- HD

3

Dự toán chi đề tài

Đánh máy theo mẫu

 

4

Mẫu giấy biên nhận (1)

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

5

Mẫu giấy biên nhận (2)

Dành cho các hoạt động mua bán và thuê khoán đối với người trong Học viện I

 

6

Mẫu giấy biên nhận (3)

Dành cho các hoạt động mua bán và thuê khoán đối với người ngoài Học viện I

 

7

Mẫu danh sách tập huấn, hội thảo (1)

Dành cho các hoạt động hội thảo, hội nghị tập huấn, hội thảo tổ chức tại Học viện

Mẫu số C40b- HD

8

Mẫu danh sách tập huấn, hội thảo (2)

Dành cho các hoạt động hội thảo, hội nghị tập huấn, hội thảo tổ chức tại địa phương

Mẫu số C40b- HD

9

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn, thanh lý HĐ

Áp dụng chủ yếu cho việc khuê khoán, viết chuyên đề, theo dõi thí nghiệm, điều tra…

 

10

Mẫu hợp đồng mua bán, Thanh lý HĐ, BB Bàn giao, QĐ lựa chọn đơn vị cung cấp, Biên bản xét chọn của hội đồng.

Áp dụng cho việc mua bán hàng hóa, vật tư nguyên vật liệu, trang thiết bị... phục vụ cho đề tài NCKH.

1. Đối với HĐ ≥100 triệu

- Làm thủ tục mua bán thông qua tổ chức đấu thầu mua sắm hàng hóa và theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Đối với HĐ ≥ 25 Triệu và < 100 triệu thủ tục như sau:

- 03 báo giá của 03 đơn vị cung cấp.

- Biên bản xét chọn (có mẫu kèm theo) .

- Quyết đinh lựa chọn đơn vị cung cấp (có mẫu kèm theo).

- Hợp đồng.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ,dụng cụ (mẫu kèm theo) .

- Bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn

3. Đối với HĐ ≥10 triệu và < 25 triệu.

- 03 Báo giá của đơn vị cung cấp.

- Quyết định lựa chọn đơn vị cung cấp.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ,dụng cụ (mẫu kèm theo) .

- Bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

- Hóa đơn.

4. Đối với HĐ <10 triệu thủ tục như sau:

- 03 Báo giá của đơn vị cung cấp.

- Biên bản giao nhận hàng hóa bên bán - bên mua và phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ, dụng cụ (có mẫu kèm theo).

- Hóa đơn.

11

Phiếu giao nhận nguyên liệu, công cụ, dụng cụ.

Áp dụng khi chủ nhiệm đề tài bàn giao cho các mô hình đưa vào sử dụng (Có xác nhận của địa phương đặt mô hình)

Mẫu số C26-HD

12

Bảng chấm công (1)

Áp dung cho nhiều người làm trong 1 tháng.

Mẫu số C01b-HD

13

Bảng chấm công (2)

Áp dung cho 1 người làm trong nhiều tháng.

Mẫu số C01b-HD

14

Mẫu hợp đồng thuê khoán công việc

Áp dung cho các hoạt động thuê khoán công việc.

Mẫu số C08-HD

15

Quyết toán đề tài

Đánh máy theo mẫu.

 

16

Bảng kê quyết toán đề tài

Áp dụng cho các đề tài cấp Bộ trọng điểm, đề tài thuộc chương trình trọng điểm, đề tài nghị định thư, đề tài độc lập cấp nhà nước…, đề tài được cấp có thẩm quyền phê duyệt tài chính.

 

17

Giấy xin thanh toán phụ cấp chủ nhiệm đề tài

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

18

Dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

19

Báo cáo chi tiết kinh phí đề tài

Dành cho chủ nhiệm đề tài

 

 

 


PHỤ LỤC 03

DANH MỤC CÁC MẪU CHỨNG TỪ SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ, KÊ KHAI, QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG NĂM

(Ban hành kèm theo Công văn số 1118 ngày 29  tháng 5 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I)

(Tải tại đây)

STT

Mẫu chứng từ

Số hiệu

Ghi chú

1

Đăng ký người phụ thuộc

Mẫu số: 16/ĐK-TNCN

 

2

Bản kê khai về người tàn tật không có khả năng lao động

Mẫu số: 22/XN-TNCN

 

3

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (không cùng hộ khẩu nhưng đang sống cùng)

Mẫu số: 21a/XN-TNCN

 

4

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (không sống cùng nhưng phải trực tiếp nuôi dưỡng)

Mẫu số: 21b/XN-TNCN

 

5

Mẫu tờ khai đăng ký thuế TNCN

Mẫu số: 01/ĐK-TNCN

 

 

6

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Mẫu số: 04 - 2/TNCN

 

 

7

Bản cam kết

Mẫu số: 23/CK-TNCN

 

 

 

Ghi chú: Quy định cụ thể về đăng ký, kê khai và quyết toán thuế TNCN hàng năm thực hiện theo Công văn số 346/HD-HVCT-HCKV I ngày 18 tháng 02 năm 2014.

 

KHTV

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  15

Hôm nay:  567

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22353