Tin chi tiết

Thứ ba, 16:03 | 08/12/2015 GMT+7

 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ TÀI CHÍNH - THUẾ – TÀI SẢN – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

NĂM 2015

 

STT

Tên văn bản

Ngày ban hành

Cơ quan ban  hành

Tải về

1

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (có hiệu lực thi hành từ ngày 04-06-2015)

14/02/2015

Chính phủ

Download

2

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015)

12/02/2015

Chính phủ

Download

3

Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT và thuế TNDN quy định tại Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 30-07-2015)

15/06/2015

Bộ Tài chính

Download

4

Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (có hiệu lực thi hành từ ngày 21-09-2015)

04/08/2015

Thủ tướng CP

Download

5

Thông tư số 41/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ Tài chính về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 15-05-2015)

27/03/2015

Bộ Tài chính

Download

6

Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015)

18/06/2014

Chủ tịch QH

Download

7

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2015)

18/06/2014

Chủ tịch QH

Download

8

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 05-08-2015)

18/06/2015

Chính phủ

Download

9

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 10-05-2015)

25/03/2015

Chính phủ

Download

10

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2015)

12/05/2015

Chính phủ

Download

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ