Tin chi tiết

Thứ năm, 08:50 | 31/08/2017 GMT+7
Trải qua gần 63 năm xây dựng và trưởng thành (1953 - 2016), Học viện Chính trị khu vực I luôn phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Công tác kế toán, tài chính của Học viện trong các năm qua đã góp phần đảm bảo kịp thời các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để có thể phục vụ tốt cho các hoạt động đào tạo và khoa học, xây dựng Học viện Chính trị khu vực I ngày một phát triển lên tầm cao mới....

 

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN GẮN VỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

TẠI HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

 TS. Lưu Thái Bình*

 

 

Mở đầu

 

Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đã nêu rõ mục tiêu: “Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.”[1].

 

Học viện Chính trị khu vực I (gọi tắt là Học viện) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực I là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập ở khu vực phía Bắc theo sự phân công, phân cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; nghiên cứu khoa học lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý; khoa học giáo dục và phương pháp dạy, học trong trường Đảng [2].

 

Trải qua gần 63 năm xây dựng và trưởng thành (1953 - 2016), Học viện Chính trị khu vực I luôn phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Công tác kế toán, tài chính của Học viện trong các năm qua đã góp phần đảm bảo kịp thời các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất để có thể phục vụ tốt cho các hoạt động đào tạo và khoa học, xây dựng Học viện Chính trị khu vực I ngày một phát triển lên tầm cao mới, góp phần thi đua chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I lần thứ VIII, Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ II, Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Tài chính là mạch máu thúc đẩy, mở đường cho sự phát triển bền vững của ngành giáo dục nói chung và các cơ sở đào tạo nói riêng. Việc đổi mới quản lý tài chính tại Học viện Chính trị khu vực I sẽ góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới các hoạt động đào tạo và khoa học tại Học viện. Học viện Chính trị khu vực I cần hoàn thiện công tác kế toán đi đôi với việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò quan trọng của công tác kế toán và tổ chức kế toán ở cả tầm vĩ mô và vi mô; chủ động tiếp cận phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời quán triệt và tôn trọng nguyên tắc, chế độ kế toán Việt Nam; phù hợp với các đặc điểm và yêu cầu tổ chức quản lý của Học viện, của cơ quan chủ quản đáp ứng tốt nhất yêu cầu đổi mới các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển công tác đào tạo cao cấp lý luận chính trị và các loại hình đào tạo, bồi dưỡng khác cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị; công tác kế toán của Học viện cần thực hiện thống nhất về nội dung và phương pháp hạch toán, kỳ kế toán và niên độ kế toán.

 

Xuất phát từ quan điểm đổi mới cơ chế tài chính tại Hội nghị lần thứ bảy khóa XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ban hành Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013, trong đó đặt ra mục tiêu cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạt động và cơ chế quản lý tài chính khu vực sự nghiệp công. Đây là khâu đột phá là điều kiện để đảm bảo mở rộng, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Kết luận đã nêu rõ: "Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động (các trường đại học, bệnh viện và một số cơ sở dạy nghề) theo hướng: Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính, tài sản khi cung cấp dịch vụ gắn với nhu cầu của xã hội; được quyền quyết định thu giá dịch vụ trên cơ sở khung giá tính đủ các chi phí hợp lý (theo lộ trình)."[3].

 

Quan điểm đổi mới cơ chế tài chính của Học viện giai đoạn 2016 – 2020 là: Đổi mới quản lý tài chính ở Học viện phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất, đảm bảo ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, đồng thời phát huy tính năng động, sáng tạo của trường Đảng. Việc quán triệt quan điểm này có ý nghĩa quan trọng trong việc phân định cụ thể nguồn thu, nhiệm vụ chi cũng như trách nhiệm, quyền hạn của Học viện trong quản lý tài chính.

 

Nội dung

 

Quản lý tài chính tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ, bảo đảm tính kế hoạch hóa cao, tính chủ động của cân đối thu – chi tài chính, đồng thời đảm bảo tính chủ động và quản lý sử dụng các nguồn lực tài chính theo đúng các định hướng, mục tiêu của Học viện trong từng thời kỳ, giai đoạn cụ thể.

 

Hoàn thiện công tác kế toán gắn với hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính của Học viện phải tuân thủ nguyên tắc tập trung, dân chủ, tính kế hoạch hóa cao, gắn liền với việc phân cấp quản lý tài chính trong hệ thống Học viện. Đây là nguyên tắc cơ bản, quyết định tính tự chủ, hiệu quả của hoạt động tài chính. Để phục vụ tốt các nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học đòi hỏi Học viện phải xây dựng được các phương án đầu tư tài chính thích hợp, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược đề ra trong giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường các hoạt động cải tiến công tác quản lý tài chính, vận dụng tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thông qua phân cấp, cơ chế giao khoán tài chính gắn với hiệu suất công việc đầu ra, cũng như từng vị trí việc làm, gắn với đánh giá, phân loại hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của tập thể đơn vị. Học viện cần duy trì đảm bảo sự ổn định, phát triển tài chính bền vững trên cả nhiệm vụ thu lẫn nhiệm vụ chi tài chính, ổn định nguồn thu thông qua các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, ổn định tỷ lệ giữa ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu của Học viện.

 

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán ở Học viện phải đi đôi với việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò quan trọng của công tác kế toán và tổ chức kế toán ở tầm vĩ mô và vi mô.

 

Để thực hiện đổi mới cơ chế quản lý tài chính đơn vị sự nghiệp công, ngày 14/2/2015 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định này có một số điểm mới so với Nghị định số 43/2006/NĐ-CP trước đây. Trong việc quy định giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công, đổi mới phương thức bố trí dự toán ngân sách, cho phép đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được quyết định mức trích quỹ bổ sung thu nhập.v.v..[4].

 

Giai đoạn tới (2016-2020) khi thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập thì việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán sẽ góp phần kiểm soát và quản lý có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Học viện: sẽ phát triển và huy động các nguồn lực tài chính, tạo lập các quỹ để mở rộng hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao đời sống cán bộ viên chức. Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế xã hội đáp ứng yêu cầu đổi mới của Học viện đòi hỏi phải không ngừng hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao tính kế hoạch và hoàn thiện bộ máy kế toán tại Học viện Chính trị khu vực I.

 

Để hoàn thiện công tác kế toán gắn với hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp tục rà soát, bổ sung chế độ, hoàn thiện định mức giao dự toán thu - chi ngân sách hàng năm, hoàn thiện các thể chế chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm uốn nắn kịp thời, tạo điều kiện giúp Học viện tổ chức tốt công tác kế toán, phát huy thế mạnh vốn có của đơn vị để phát triển nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học theo đúng định hướng. Học viện cần tích cực, chủ động nghiên cứu các chế độ, chính sách để vận dụng sáng tạo trong điều kiện mới, sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí, từng bước hoàn thiện công tác kế toán và cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất thiết bị hiện đại, chế độ đãi ngộ, thu hút cán bộ có trình độ cao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng phương pháp giảng dạy tiên tiến, đổi mới công tác nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

 

Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán phải tiếp cận và phù hợp với các thông lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế, đồng thời đảm bảo quán triệt và tôn trọng nguyên tắc, chế độ kế toán Việt Nam.

 

Các nguyên tắc, chế độ hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam là nền tảng, là cơ sở pháp lý để tổ chức công tác kế toán tại Học viện. Đồng thời trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế, với tinh thần hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn về các thể chế kinh tế khu vực, toàn cầu hóa, đa dạng hóa, song phương đòi hỏi tổ chức công tác kế toán, đội ngũ cán bộ kế toán phải không ngừng học hỏi, phấn đấu vươn lên để đảm bảo tiếp cận đến trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, đây là một yêu cầu tất yếu và ngày càng cần thiết. Thông qua đổi mới công tác tài chính kế toán, bằng việc công bố các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO), công bố các thông tin tài chính minh bạch hơn, chính xác và hiệu quả hơn sẽ tạo ra các giá trị gia tăng của hoạt động kế toán tài chính. Để góp phần vào sự nghiệp phát triển của Học viện nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, cần phải tiếp tục hoàn thiện về công tác kế toán cũng như việc ứng dụng các quy chuẩn, quy trình quản lý tiên tiến trên thế giới.

 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với đặc điểm và yêu cầu tổ chức quản lý của Học viện, của cơ quan chủ quản, các Bộ, Ngành nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học lý luận, chính trị của Đảng và Nhà nước.

 

Trong hệ thống Học viện, mô hình hoạt động và tổ chức hoạt động của các Học viện khu vực bên cạnh các điểm chung còn có các điểm khác nhau, mang tính đặc thù vùng, miền, khu vực. Việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán ở Học viện Chính trị khu vực I cần phải xuất phát từ đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ cũng như định hướng phát triển tương lai để sắp xếp, tổ chức, hoàn thiện công tác kế toán và gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính cho phù hợp.

 

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hướng tới hiện đại hóa, bảo đảm tính khách quan, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, để bộ máy kế toán thực sự là một đơn vị tham mưu, một công cụ đắc lực trong quá trình quản lý và phát triển của Học viện.

 

Với xu thế cạnh tranh và hội nhập nền giáo dục hiện đại, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi phải giảm chi phí trong bộ máy quản lý của Học viện và quản lý của từng đơn vị giảng dạy, phục vụ giảng dạy, cần liên tục hoàn thiện bộ máy công tác kế toán, tạo điều kiện thực hiện việc tái cơ cấu lại nguồn nhân lực, tái cơ cấu lại nguồn lực đầu tư tài chính, tạo động lực làm việc của cán bộ, giảng viên, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, có chi phí đào tạo hợp lý, số lượng đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo ra doanh thu tài chính tăng trưởng bền vững. Tổ chức công tác kế toán đòi hỏi phải có những tính toán nhất định, có kế hoạch rõ ràng và được công khai tài chính, sử dụng tốt phần mềm kế toán và các phần mềm quản lý khác, trang bị đầy đủ, hiện đại và đồng bộ các thiết bị máy tính, tài sản cố định và các trang thiết bị phục vụ tác nghiệp kế toán. Việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Học viện và của Nhà nước.

 

Học viện cần bố trí, sử dụng hợp lý lao động kế toán, tổ chức tốt hệ thống thông tin và kiểm tra kế toán một cách khoa học, sử dụng các định mức chi tiêu hiệu quả, phù hợp với thực tế của Học viện trong từng giai đoạn phát triển. Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý theo quy trình ISO vào tổ chức công tác kế toán, đảm bảo nâng cao chất lượng công việc, giảm chi phí tối đa trong việc thực hiện công việc kế toán tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ, giảm tối đa các chi phí công sức và thời gian cho cán bộ, giảng viên, các khách hàng đến làm thủ tục thanh quyết toán tại Học viện.

 

Hoàn thiện công tác kế toán phải bảo đảm thực hiện thống nhất về nội dung và phương pháp hạch toán, kỳ kế toán và niên độ kế toán.

 

Một trong những yêu cầu của công tác hạch toán kế toán là các thông tin cung cấp phải bảo đảm tính nhất quán và so sánh được giữa các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện và việc thực hiện, giữa kỳ này với kỳ trước, đánh giá và so sánh hiệu quả kinh tế - tài chính giữa các đơn vị trong Học viện. Thực hiện đồng bộ các phương pháp này sẽ tạo được nguồn thông tin chính xác. Các thông tin kế toán quản trị đã được tính toán tổng hợp theo các lĩnh vực, các chỉ tiêu kế toán tài chính thống nhất, thường xuyên kiểm tra, đối chiếu, phân tích và báo cáo cấp trên sẽ giúp cho lãnh đạo Học viện thuận tiện trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát, cũng như hướng dẫn thực hiện, uy tín đối với cán bộ, viên chức, giảng viên và học viên; tạo lòng tin cho các đối tác trong quá trình hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao vị thế của Học viện trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

 

Kết luận

 

Trong giai đoạn tới Nhà nước sẽ chủ động thay đổi cơ bản cách thức hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước trong cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, từng bước chuyển từ giao dự toán khoán chi hoạt động thường xuyên theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP như trước đây, sang thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nhà nước đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công. Trên cơ sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng của từng loại hình dịch vụ công cung cấp, nguồn tài chính công được phân phối công khai, minh bạch cho các đơn vị sử dụng có hiệu quả nhất. Quá trình chuyển đổi về cơ chế quản lý tài chính này đã đặt ra yêu cầu cần phải hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy kế toán, cũng như đội ngũ làm công tác kế toán. Học viện cần phải có các biện pháp mạnh để vượt qua các trở ngại lớn nhất là sức cản của thói quen tư duy cũ, cách làm cũ, ngại thay đổi. Trong thực tế còn có người, bộ phận chưa hiểu và tiếp cận được cách thức tổ chức mới, phương thức quản lý tài chính mới, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Để hoàn thành tốt sứ mạng nhiệm vụ của mình trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học đòi hỏi Học viện Chính trị khu vực I phải hoàn thiện công tác kế toán gắn với cơ chế quản lý tài chính.

 

Trong quá trình đổi mới giáo dục đào tạo của đất nước công tác đổi mới đào tạo và nghiên cứu khoa học là mục tiêu rất quan trọng, được Đảng và Nhà nước quan tâm. Đây là động lực để thực hiện các mặt công tác của Học viện trong đó có việc đổi mới công tác tổ chức kế toán, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, quản lý tốt theo phương pháp hiện đại tiên tiến, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đầu tư cho sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học tại Học viện. Trong những năm qua ngân sách nhà nước phục vụ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học có tăng hàng năm, song trong điều kiện nền kinh tế đất nước còn khó khăn, khả năng ngân sách cấp còn hạn chế, việc sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực tài chính của Học viện để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, các mục tiêu đề ra là một đòi hỏi khách quan. Với các tính chất đặc thù riêng của Học viện, đặc biệt sản phẩm dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học yêu cầu phải có một chiến lược về đổi mới nâng cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu của xã hội đang đặt ra. Hoạt động quản lý tài chính và công tác kế toán đóng một vị trí quan trọng, góp phần vào sự thành công của quá trình xây dựng và phát triển, liên tục cải cách và đổi mới ở Học viện trên các lĩnh vực trong đó có hoạt động đào tạo và khoa học.

 

Hoàn thiện công tác kế toán gắn với hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, phục vụ tốt các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo ở Học viện hiện nay. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về đổi mới cơ chế quản lý tài chính, thống nhất tư tưởng và hành động đối với đội ngũ lãnh đạo, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, viên chức và giảng viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, quan điểm, ý nghĩa, yêu cầu của công tác đổi mới cơ chế quản lý tài chính Học viện, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo và khoa học, qua đó, nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng đơn vị trong Học viện.

 

----------------

* Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ, Học viện Chính trị khu vực I.

[1] Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý.

[2] Quyết định số 2952/QĐ-HVCTQG ngày 27/6/2014 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực I.

[3] Kết luận số 63-KL/TW ngày 27/5/2013 của Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương, kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

[4] Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  33

Hôm nay:  4294

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41513