Tin chi tiết

Thứ năm, 08:51 | 31/08/2017 GMT+7
Bảng phân công nhiệm vụ được thực hiện từ ngày 01/07/2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

Số: 01/2016/PCNV-KH-TV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

(Bảng phân công nhiệm vụ được thực hiện từ ngày 01/07/2016)

 

STT

Họ và tên, chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Nhiệm vụ phân công

Số điện thoại liên hệ

 

1

Lưu Thái Bình,

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

08-01-1977

1. Phụ trách chung các mặt công tác của phòng;

2. Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch - dự toán, quyết toán ngân sách năm; hợp đồng đào tạo.

3. Kiểm tra, kiểm soát, ký duyệt chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.

0912167688

thaibinhdhtn

@yahoo.com.vn

2

Đỗ Thị Thanh Sơn,

Phó Trưởng phòng

03-12-1962

1. Trực tiếp làm kế toán tổng hợp, làm các báo cáo tài chính, công tác quyết toán tài chính năm;

2. Chịu trách nhiệm kiểm tra và hoàn chỉnh hệ thống chứng từ hàng tháng, quý, năm tài chính;

3. Đảm nhiệm hoàn thành phần việc kế toán tổng hợp và quyết toán báo cáo tài chính năm 2016;

4. Hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán cho kế toán tổng hợp và các kế toán viên.

5. Theo dõi nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sữa chữa tài sản cố định.

0912070877

vangiang9462

@yahoo.com.vn

3

Phạm Quốc Huy,

Phó Trưởng phòng

20-10-1973

1. Theo dõi nguồn kinh phí khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo lại;

2. Kế toán tài khoản tiền dự toán ngân sách tại kho bạc. Kế toán kinh phí vốn đầu tư tại kho bạc Hà Nội;

3. Đảm nhiệm hoàn thành phần việc kế toán tổng hợp và quyết toán báo cáo tài chính từ năm 2017. Từ ngày 01/01/2017 trực tiếp làm kế toán tổng hợp;

4. Quản lý phần mềm kế toán tổng hợp của Học viện trên phần mềm kế toán MISA.

0983058468

huyhvct

@yahoo.com.vn

4

Nguyễn Thị Hải,

Chuyên viên chính

17-06-1970

1. Kế toán thanh toán tiền mặt, kế toán tạm ứng, theo dõi công nợ, tiền điện nước quầy quán;

2. Theo dõi các lớp bồi dưỡng theo chức danh;

3. Phối hợp với kế toán tổng hợp thực hiện công tác kế toán tổng hợp trên phần mềm MISA.

4. Lưu trữ chứng từ kế toán tổng hợp của Học viện.

5. Phụ trách kế toán Viện NCCS&PT, theo dõi thu - chi của Tạp chí Giáo dục lý luận.

0912478479

hai.nguyen.497

@gmail.com

5

Mai Thị Hải Châu,

Chuyên viên chính

16-06-1972

1. Kế toán tiền gửi kho bạc, ngân hàng;

2.  Định kỳ giao dịch với kho bạc, ngân hành làm các thủ tục thanh toán, rút tiền mặt, đối chiếu kinh phí;

3. Thanh toán chế độ của giảng viên các loại hình đào tạo (giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng); gồm cả thanh toán các chế độ giảng dạy cho Lào;

4. Phối hợp với kế toán tổng hợp thực hiện công tác kế toán tổng hợp trên phần mềm MISA.

0982381972

maichau19

@yahoo.com.vn

6

Vũ Thị Âu,

Chuyên viên

06-07-1974

1. Kế toán tiền lương, bảo hiểm, các khoản trích nộp;

2. Lập bảng chi phúc lợi cán bộ các ngày lễ, tết;

3. Lập bảng chi thu nhập tăng thêm và làm thêm giờ;

4. Trợ giúp công tác đóng chứng từ, sổ sách kế toán.

0914263912

haiau.bainco

@yahoo.com.vn

7

Nguyễn Thị Yến,

Thủ quỹ

13-02-1977

1. Thủ quỹ: Kiểm soát chứng từ trước khi thu - chi, gọi các cá nhân, đơn vị đến lĩnh tiền mặt sau khi tiếp nhận chứng từ đã có đầy đủ các thủ tục, chữ ký theo quy định; kiểm kê quỹ theo quy định;

2. Thu học phí các hệ và các khoản thu sự nghiệp  khác (thu Nhà khách, dịch vụ Thể chất...);

3. Phối hợp với phòng Lễ Tân - Đối ngoại làm thủ tục tạm ứng chi tiền các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách;

4. Trợ giúp công tác sắp xếp, đóng gói chứng từ, sổ sách kế toán theo tháng, quý, năm tài chính.

0949277555

yennt1977

@yahoo.com

8

Nguyễn Hoài Phương,

Chuyên viên

14-01-1988

1. Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ; kiểm kê tài sản;  Kế toán kho vật tư, văn phòng phẩm; kiểm kê kho vật tư;

2. Theo dõi định mức khoán vật tư, văn phòng phẩm; tiền điện thoại và các định mức khoán khác theo Quy chế CTNB;

3. Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin; mua sắm vật tư văn phòng phẩm Học viện.

4. Kế toán các khoản thu sự nghiệp khác (theo dõi nguồn thu Nhà khách, Khu thể chất, Nhà xe, Nhà ăn, các dịch vụ có thu khác ngoài học phí);

5. Giúp việc đ/c Huy kế toán theo dõi chi tiết các đề tài NCKH.

0934568050

phuongmcc

@yahoo.com

9

Đoàn Mỹ Huyền,

Chuyên viên

24-01-1988

1. Kế toán các loại thuế (thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...);

2. Trực tiếp làm công tác trình ký, công tác văn thư. Soạn thảo và photo các văn bản theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo phòng;

3. Kế toán sinh hoạt phí học viên, tính toán và thu tiền vượt mức khoán điện, nước của học viên;

 

4. Trợ giúp công tác tìm kiếm, sắp xếp, đóng gói chứng từ, sổ sách kế toán.

01675688298

Doan_my_huyen241988

@yahoo.com

10

Trần Thị Thu Thảo,

Chuyên viên

11-06-1991

1. Trực tiếp làm các loại kế hoạch dự toán ngân sách; giúp soạn thảo Quy chế CTNB và các Quy chế khác;

2. Kế toán hợp đồng liên kết đào tạo cao cấp, hợp đồng đào tạo văn bằng 2, hợp đồng đào tạo ngắn hạn;

3. Kế toán xăng dầu;

4. Lập bảng kê thanh toán và các thủ tục theo quy trình thanh toán các hội đồng bảo vệ tốt nghiệp (đề án cao cấp, luận văn cao học, khóa luận đại học…); Bảng kê chi quản lý thu học phí đào tạo các hệ theo định kỳ và chi hỗ trợ khác (nếu có).

5. Thực hiện các công việc làm báo cáo thống kê tổng hợp theo yêu cầu, các báo cáo nộp cấp trên.

01674655990

thaotran1106

@gmail.com

11

Tô Ngọc Quyên,

Chuyên viên

18-01-1992

1. Kế toán theo dõi học phí và các khoản thu các hệ đào tạo;

2. Tính và lập bảng kê thu học phí học bổ sung, học lại các hệ đào tạo; học phí học ghép, gia hạn;

3. Công tác trình ký, văn thư (khi đ/c Huyền đi vắng);

4. Trợ giúp công tác sắp xếp, đóng gói chứng từ, sổ sách kế toán.

0917180192

ngocquyen1801

@gmail.com

 
 
  • Bảng phân công nhiệm vụ này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2016.
  • Trong quá trình thực hiện đề nghị các cán bộ theo vị trí việc làm cần phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chủ động giải quyết công việc trong phạm vi các nhiệm vụ được phân công; tăng cường sự phối hợp, trợ giúp giữa các cán bộ trong Phòng. Nếu có những khó khăn vướng mắc, phát hiện những sự bất cập trong giải quyết công việc hàng ngày cần phản ánh ngay với Trưởng phòng để nhận được sự trợ giúp và chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:                               

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Các cán bộ phòng Kế hoạch - Tài vụ (để t/h);

- Đưa lên website mục Kế hoạch - Tài chính;

- Lưu: KH-TV.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

 

đã ký

 

 

Lưu Thái Bình

 

 

KH-TV

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  32

Hôm nay:  4344

Hôm qua:  7966

Lượt truy cập:  41562