Tin chi tiết

Thứ năm, 08:46 | 31/08/2017 GMT+7
Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị thuộc Học viện có chức năng tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính...

 

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

Điện thoại liên hệ: 04.38544158 - 04.38540214

Địa chỉ: Phòng 102, phòng 103 Nhà Hiệu bộ, Học viện Chính trị khu vực I, Số 15, Đường Khuất Duy Tiến, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

 1. Trưởng phòng, Kế toán trưởng: TS. Lưu Thái Bình

 - Điện thoại: CQ: 04.38544158 - DĐ: 0912167688

 - Email: thaibinhdhtn@yahoo.com.vn 

 

2. Phó Trưởng phòng: Chuyên viên cao cấp. Đỗ Thị Thanh Sơn

- Điện thoại: CQ: 04.38540214 - DĐ: 0912070877

 3. Phó trưởng Phòng: Chuyên viên. Phạm Quốc Huy

- Điện thoại: CQ: 04.38540214 - DĐ: 0983058468

 

* Phòng Kế hoạch - Tài vụ hiện có 12 cán bộ: Trong đó có 01 chuyên viên cao cấp, 01 Tiến sĩ, 03 đồng chí đang đi học Cao học.

 

1. CHỨC NĂNG

 

Phòng Kế hoạch - Tài vụ là đơn vị trực thuộc Giám đốc có chức năng thực hiện công tác kế hoạch, kế toán tài chính của Học viện; Tham mưu phương hướng, biện pháp, quy chế quản lý tài chính, giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý công tác kế hoạch - tài chính của Học viện sao cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, đúng quy chế, chế độ hiện hành. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc.

 

2. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi hàng quý, hàng năm theo đúng quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và chi để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ hoạt động của Học viện.

 

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các nguồn thu hợp pháp được giao. Thanh toán các khoản chi, kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu - chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn định mức của Học viện, đảm bảo việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí của Học viện theo đúng quy định, đúng mục đích, có hiệu quả.

 

3. Thu thập, xử lý số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc theo chuẩn mực và chế độ kế toán - kiểm toán; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán; phân tích thông tin, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính của Học viện; tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo đúng quy định.

 

4. Tổ chức hệ thống sổ sách, chứng từ và bộ máy kế toán quản lý thống nhất theo đúng Luật ngân sách, pháp luật kế toán, thống kê của Nhà nước. Lập báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách hàng quý, năm chính xác, kịp thời đúng chế độ quy định. Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định, phục vụ công tác chuyên môn và công tác thanh, kiểm tra khi có yêu cầu.

 

5. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức mua sắm, quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của Học viện. Tham gia kiểm kê, kiểm tra định kỳ tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Lập dự toán và theo dõi việc sữa chữa, nâng cấp, đổi mới tài sản cố định; theo dõi, quản lý tài sản cố định. Tham gia và theo dõi việc quản lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các đơn vị để báo cáo Ban Giám đốc và cơ quan quản lý cấp trên.

 

6. Tổng hợp báo cáo kế toán, cân đối tài khoản và báo cáo quyết toán hàng quý, năm của Học viện theo đúng chế độ kế toán nhà nước qui định.

 

7. Thực hiện công tác thủ quĩ và bảo đảm an toàn quĩ. 

 

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc học viện phân công.

 

3. BẢNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM, NHIỆM VỤ CÁN BỘ PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI VỤ

 

    (Tải về Bản mô tả vị trí việc làm phòng Kế hoạch - Tài vụ)

 

 

STT

Họ và tên, chức vụ

Nhiệm vụ phân công

Số điện thoại liên hệ

1

Lưu Thái Bình,

Trưởng phòng, Kế toán trưởng

1. Phụ trách chung tất cả các mặt công tác của phòng;

2. Phụ trách công tác xây dựng kế hoạch - dự toán, quyết toán ngân sách năm;

3. Kiểm tra, kiểm soát, ký duyệt chứng từ kế toán, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.

0912167688

2

Đỗ Thị Thanh Sơn,

Phó Trưởng phòng

1. Phụ trách nguồn kinh phí xây dựng cơ bản, mua sắm sữa chữa tài sản;

2. Phụ trách các hợp đồng đào tạo tại chức và liên kết đào tạo;

3. Kế toán tổng hợp.

0912070877

3

Phạm Quốc Huy,

Phó Trưởng phòng

1. Phụ trách nguồn kinh phí khoa học, hợp tác quốc tế (đoàn ra, đoàn vào);

2. Kế toán tài khoản tiền dự toán ngân sách tại kho bạc; giao dịch với ngân hàng. Rút tiền mặt hàng tuần;

3. Kế toán kinh phí vốn đầu tư tại kho bạc Hà Nội;

4. Hỗ trợ công tác kế toán tổng hợp;

5. Hướng dẫn nghiệp vụ kế toán kho bạc cho đ/c Âu.

 

0983058468

4

Nguyễn Thị Hải,

Chuyên viên

1. Kế toán thanh toán tiền mặt, kế toán tạm ứng, công nợ, tiền điện nước quầy quán;

2. Lập bảng kê chi quản lý các loại theo định kỳ;

3. Theo dõi các lớp bồi dưỡng theo chức danh;

4. Giao nhận chứng từ bộ phận một cửa;

5. Hỗ trợ một phần kế toán tổng hợp. Lưu trữ chứng từ kế toán tổng hợp của Học viện.

0912478479

5

Mai Thị Hải Châu,

Chuyên viên

1. Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ;

2. Kế toán các đề tài NCKH (kiểm soát chứng từ thanh toán của các đề tài);

3. Hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán thuế cho đ/c Huyền; Hướng dẫn về nghiệp vụ kế toán kho vật tư, xăng dầu cho đ/c Phương;

4. Theo dõi sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống công nghệ thông tin; mua sắm vật tư văn phòng.

0982381972

6

Bùi Minh Tân,

Chuyên viên

1. Kế toán tiền lương, bảo hiểm, các khoản trích nộp;

2. Lập bảng kê chi phúc lợi cán bộ, thu nhập tăng thêm, tiền thêm giờ cán bộ, vượt giờ giảng viên;

3. Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh toán các khoản qua kho bạc, ngân hàng cho đ/c Âu .

0913566656

7

Nguyễn Thị Yến,

Chuyên viên

1. Thủ quỹ: Kiểm soát chứng từ trước khi thu - chi, gọi các cá nhân, đơn vị đến lĩnh tiền mặt sau khi tiếp nhận chứng từ đã có đầy đủ các thủ tục, chữ ký theo quy định;

2. Thu học phí các hệ và các khoản thu khác;

3. Phối hợp với phòng Hành chính làm tạm ứng chi tiền các cuộc họp, hội nghị, tiếp khách.

0949277555

8

Nguyễn Hoài Phương,

Chuyên viên

1. Kế toán kho vật tư, văn phòng phẩm; Kế toán kho xăng dầu;

2. Theo dõi định mức khoán vật tư, văn phòng phẩm; tiền điện thoại và các định mức khoán khác theo Quy chế chi tiêu nội bộ và quy định của Học viện;

3. Lập bảng kê chi tiền khoán điện thoại và các nội dung khoán chi khác của tập thể, cá nhân Học viện.

0934568050

9

Tô Ngọc Quyên,

Chuyên viên

1. Kế toán sinh hoạt phí học viên các hệ;

2. Kế toán theo dõi học phí và các khoản thu đào tạo các hệ; 

3. Tính và lập bảng kê thu học phí học bổ sung, học lại các hệ đào tạo;

4. Công tác trình ký, văn thư.

0917180192

10

Vũ Thị Âu,

Chuyên viên

1. Kế toán tiền gửi kho bạc, ngân hàng; thanh toán giảng dạy tại chức, cao học (thuộc tài khoản tiền gửi); rút tiền mặt tài khoản tiền gửi hàng tuần nhập quỹ;

2. Lập bảng kê thanh toán các chế độ chính sách cho giảng viên, chi cho các hội đồng chuyên môn thuộc nguồn kinh phí ngoài ngân sách;

3. Trợ giúp đ/c Huy thanh toán các khoản chi ngân sách qua kho bạc, ngân hàng.

0914263912

11

Trần Thị Thu Thảo,

Chuyên viên

1. Kế toán các hợp đồng tại chức, hợp đồng liên kết đào tạo, hợp đồng đào tạo ngắn hạn;

2. Trợ giúp đ/c Bình công tác lập kế hoạch, dự toán;

3. Trợ giúp đ/c Huy thanh toán các khoản giảng dạy tập trung và chi khác qua kho bạc, ngân hàng;

4. Soạn thảo các văn bản về quy chế quản lý tài chính. Trợ giúp kế toán tổng hợp sắp xếp chứng từ.

01674655990

12

Đoàn Mỹ Huyền,

Chuyên viên

1. Kế toán các loại thuế (Thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng...);

2. Giúp việc bộ phận một cửa và các công việc khác cho đ/c Hải;

3. Soạn thảo và photo các văn bản theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo phòng.Trợ giúp kế toán tổng hợp sắp xếp chứng từ, đóng gói chứng từ;

4. Công tác trình ký, văn thư (khi đ/c Quyên đi vắng).

0904581988

 

 

  Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2014

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                               

 

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  17

Hôm nay:  610

Hôm qua:  4340

Lượt truy cập:  22395