Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

  BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

 PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Nam

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Học viện

2

 PGS.TS Hoàng Văn Hoan

Nam

Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phó Giám đốc Học viện

3

  TS. Phạm Hồng Quý

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy

Trưởng Ban Tổ chức – Cán bộ

4

 TS. Vũ Văn Hậu

Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Trưởng Ban Quản lý đào tạo

5

 TS. Đậu Tuấn Nam

Nam

Đảng ủy viên

Phó Giám đốc Học viện

6

 PGS.TS Trần Thị Minh Ngọc

Nữ

Đảng ủy viên

Trưởng khoa XHH&TL LĐQL

7

 PGS.TS Lê Thị Thủy

Nữ

Đảng ủy viên

Trưởng khoa Triết học

8

 TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nữ

Đảng ủy viên

Trưởng khoa Lịch sử Đảng

9

 TS. Vũ Trường Giang

Nam

Đảng ủy viên

Trưởng khoa Dân tộc

và Tôn giáo

10

 TS. Đỗ Đức Quân

Nam

Đảng ủy viên,

Chánh Văn phòng Đảng ủy

Phó Trưởng khoa Kinh tế

Chính trị học

11

 ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Nữ

Đảng ủy viên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng