Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

Địa điểm: P.301 Nhà A5

Điện thoại: 04.38540206

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trước năm 1993: Một trong ba bộ phận chức năng tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc;

Năm 1993 đến 2006: Phòng Quản lý khoa học thuộc Phân viện Hà Nội;

Năm 2006 đến nay: Ban Quản lý khoa học.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học ngắn và dài hạn của Học viện; Tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học của Học viện;

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc-Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện;

Nghiên cứu và giảng dạy bộ môn phương pháp nghiên cứu khoa học và nhân văn cho hệ Đại học chính trị.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo:  01 Phó ban;

Đội ngũ cán bộ: 07 đồng chí với trình độ chuyên môn: 01 TS; 06 ThS.

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2008, 2010: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2011: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2013: Huân chương Lao động hạng Ba.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

 Ths. Nguyễn Văn Tặng

Nam

Phó Trưởng Ban điều hành

2  ThS.Nguyễn Việt Phương Nam Phó Trưởng Ban

3

 TS. Hoàng Việt Anh

Nữ

GVC

4

 Ths. Hà Thị Thu Hằng

Nữ

CVC

5

 Ths. Nguyễn Thị Ngọc Mai

Nữ

GVC

6

 Ths. Nguyễn Thị Mai Phương

Nữ

CVC

7

 Ths. Mai Bích Huệ

Nữ

CV

8

 Ths. Lê Thị Ngọc Trâm

Nữ

CV