Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

TẠP CHÍ GIÁO DỤC LÝ LUẬN

Điện thoại: 04.38540047

Địa điểm: Tầng 2 Tòa nhà Thư viện

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ra đời năm 1993 theo quyết định số 03/QĐ-TC của Giám đốc Phân viện Hà Nội với tư cách là Nội san;

Ngày 4/4/1994: Tạp chí Giáo dục lý luận chính thức được thành lập theo giấy phép xuất bản số 468/GPXB của Bộ Văn hóa-Thông tin.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Nghiên cứu, tổ chức và hướng dẫn nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước;

Giới thiệu những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn trong, ngoài nước của cán bộ, giảng viên trong Học viện và các tác giả bên ngoài.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo:  01 Phó Tổng Biên tập, 01 Thư ký tòa soạn.

Đội ngũ cán bộ: 9 đồng chí với trình độ: 04 ThS; 05 CN.

4. Thành tích đạt được

Năm 2008, 2013: Bằng khen cấp Bộ;

Năm 2013: Tập thể Lao động xuất sắc.

DANH SÁCH NHÂN SỰ

       

STT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

 

1

 

    ThS. Đinh Thị Thu Nga

Nữ

Phó Tổng Biên tập điều hành Tạp chí

 

2

 

    ThS. Trần Hoài Thu

Nữ

Thư ký Tòa soạn

 

3

 

  Ths Mai Thúc Hiệp Nam GV

 

4

 

    ThS. Phạm Bình Dũng

Nam

 

 

5

 

    CN. Nguyễn Nhân Diên

Nam

 

 

6

 

    CN. Lê Thị Điệp

Nữ

 

 

7

 

    CN. Nguyễn Thị Hằng

Nữ

 

 

 

8

 

  CN Trương Thị Khoản Nữ  

 

9

 

  CN. Tô Ngọc Quyên

Nữ