Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

PHÒNG THANH TRA

 

Điện thoại: 04.35532939

Địa điểm: P 705 Nhà A5

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Năm 2001: Hình thành tổ Thanh tra thuộc phòng Tổng hợp;

Năm 2004: Phòng Thanh tra Phân viện Hà Nội được thành lập.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Thanh tra giáo dục - đào tạo;

Thanh tra các đơn vị và các nhiệm vụ khác của Học viện, nhằm đảm bảo quá trình thực hiện nội quy, quy chế, quy định tại Học viện được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc có hiệu quả.

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng;

Đội ngũ cán bộ: 06 đồng chí với trình độ chuyên môn: 2 TS; 3 ThS; 01 CN.

4. Thành tích đạt được

Năm 2008: Bằng khen cấp Bộ;

Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

                                                                            

DANH SÁCH NHÂN SỰ

 

TT

Họ tên

GT

Chức vụ

1

 TS. Đào Xuân Thủy

Nam

Trưởng phòng

2

 TS. Nguyễn Thanh Hà

Nam

Phó phòng

3

ThS. Mai Thị Hải Châu

   

4

 ThS. Đỗ Kim Oanh

Nữ

 

5

 ThS. Tống Minh Hương

Nữ

 

6

 CN. Lâm Thị Hạnh

Nữ