Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

KHOA DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

 

Địa điểm: Phòng 601, 602 - A5. ĐT: 04.35536280

 

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày thành lập: 10/05/2006.

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

Giảng dạy các học phần về Dân tộc, tôn giáo và tín ngưỡng;

Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực chuyên môn.

 

3. Cơ cấu tổ chức

Bộ máy lãnh đạo: 01 Trưởng khoa, 

Đội ngũ cán bộ: 08 đồng chí với trình độ chuyên môn:  02 TS; 05 ThS, 01 CN

 

4. Thành tích đạt được

Năm 2011: Tập thể Lao động xuất sắc.

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ
 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CHỨC VỤ

1

    TS. Vũ Trường Giang 

Nam

Trưởng khoa

2

    TS. Nguyễn Gia Hùng

Nam

GVC

3   ThS. Nguyễn Quỳnh Trâm Nữ GV

4

    ThS. Trần Minh Đức

Nam

GV

5

    ThS. Đặng Thị Hải Hằng

Nữ

GV

6

    ThS. Nguyễn Thị Phượng

Nữ

GV

7

    ThS. Nguyễn Thị Thêu

Nữ

GV

8

    CN. Cao Thị Thu Hằng

Nữ

CV - Thư ký