Giới thiệu >> Sơ đồ tổ chức bộ máy

 

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

 

STT

Họ tên

Giới tính

Chức vụ

Phòng

Ngạch

Điện thoại

1 ThS. Đinh Văn Nhạc Nam Phó Chánh Văn phòng  P.204-A5 CVC

024.35530433

2

 ThS. Nguyễn Phương Lê

Nữ

Phó Chánh Văn phòng 

P.202-A5

CVC

024.38580313