Tạp chí GDLL

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 269-270 quý III+IV/2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 269-270 quý III+IV/2017

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê nin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê nin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Lê Thị Minh Hà

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân" của tác giả Vũ Thị Hoài Phương

Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các vương triều Lý, Trần, Lê

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các vương triều Lý, Trần, Lê" của tác giả Vũ Trường Giang

Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam" của tác giả Cao Văn Thanh và Cao Thị Thu Trang

Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh" của tác giả Đoàn Mạnh Hùng

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 271 tháng 1 năm 2018

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 271 tháng 1 năm 2018

Một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quá trình Công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quá trình Công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay" của tác giả Đỗ Minh Tuấn

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)" của tác giả Nguyễn Thanh Xuân

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ năm 2006 đến nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ năm 2006 đến nay" của tác giả Phạm Duyên Minh

Công nghiệp 4.0: Bản chất và những tác động có tính dự báo

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Công nghiệp 4.0: Bản chất và những tác động có tính dự báo" của tác giả Nguyễn Thanh Bình

Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác dân vân của cơ quan hành chính Nhà nước

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác dân vân của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới" của tác giả Nguyễn Xuân Phương

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 268 tháng 12 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 268 tháng 12 năm 2017

Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Tuyên Quang hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Tuyên Quang hiện nay" của tác giả Tô Hoàng Linh

Sự kết nối của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế thời kỳ 1945-1975

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Sự kết nối của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế thời kỳ 1945-1975" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền và Lê Tuấn Vinh

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới" của tác giả Lê Ngọc Tòng

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy vấn đề con người trong Triết học Mác - Lê nin

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy vấn đề con người trong Triết học Mác - Lê nin " của tác giả Nguyễn Thanh Hải

Cách mạng tháng Mười Nga và sự nghiệp đổi mới với mục tiêu ""dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" của nước ta

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Cách mạng tháng Mười Nga và sự nghiệp đổi mới với mục tiêu ""dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" của nước ta" của tác giả Trần Hùng Phi

Đặc trưng phong cách nghiên cứu, học tập lý luận Hồ Chí Minh

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Đặc trưng phong cách nghiên cứu, học tập lý luận Hồ Chí Minh" của tác giả Yên Ngọc Trung

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 267 tháng 11 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 267 tháng 11 năm 2017

Giá trị ý thức chính trị truyền thống của công nhân mỏ than Quảng Ninh

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Giá trị ý thức chính trị truyền thống của công nhân mỏ than Quảng Ninh" của tác giả Nguyễn Thị Huyền Thái

Nghiên cứu chính sách xã hội đối với nhóm công nhân tại khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nghiên cứu chính sách xã hội đối với nhóm công nhân tại khu công nghiệp Phú Tài, tỉnh Bình Định" của tác giả Nguyễn Đình Khoa

Xây dựng mô hình giáo dục với quy mô và chất lượng đảm bảo công bằng xã hội

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Xây dựng mô hình giáo dục với quy mô và chất lượng đảm bảo công bằng xã hội" của tác giả Đỗ Thị Thu Hương

Công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp Trung ương

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Công tác kiểm tra của Đảng Cộng sản Việt Nam với vấn đề phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính Nhà nước cấp Trung ương" của tác giả Trần Văn Tĩnh

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Đảng viên hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ Đảng viên hiện nay" của tác giả Phạm Thành Nam

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Đại hội XII của Đảng

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Đại hội XII của Đảng" của tác giả Mai Bích Huệ

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 266 tháng 10 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 266 tháng 10 năm 2017

Danh mục bài viết tạp chí Giáo dục lý luận số 255 tháng 1 năm 2017

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết tạp chí Giáo dục lý luận số 255 tháng 1 năm 2017.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 254, năm 2016

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 254, năm 2016

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 253, tháng 12 năm 2016

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 253, tháng 12 năm 2016

Page 1/8
12 3 4 5 ...8

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  31

Hôm nay:  1379

Hôm qua:  7736

Lượt truy cập:  105548