Tạp chí GDLL

Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ công nhân ở Quảng Ninh hiện nay

Đội ngũ công nhân ở Quảng Ninh là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, có vai trò hết sức to lớn trong đổi mới phát triển nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh,...

Một số tìm hiểu về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Singapore hiện nay

Singapore là một quốc đảo nhỏ bé nhưng lại đặc trung bởi đa dân tộc, đa tôn giáo. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chính phủ nước này đã thấy được tầm quan trọng của vấn đề tôn giáo trong phát triển xã hội.

Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế (năm 1986), nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, nhất là những giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn.

Tăng cường liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay

Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức không những là yêu cầu khách quan về chính trị, làm nền tảng vững chắc cho Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền mà còn là yêu cầu khách quan trong sự nghiệp phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phát huy vai trò tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấp

Ủy ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cùng cấp bầu ra, hoạt động theo nhiệm kỳ của cấp ủy, là cơ quan chuyên môn của cấp ủy, trực tiếp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32 Điều lệ Đảng.

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trước những biến động của thế giới và khu vực trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được hun đúc lên bởi hai lãnh tụ Hồ Chí Minh và Nê-ru, bởi sự đồng minh ủng hộ của nhân dân Ấn Độ và của nhiều nhà lãnh đạo Ấn Độ kế tiếp ông Nê-ru,...

Phát huy vai trò của đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đạo đức xã hội là một hình thái ý thức xã hội tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ xã hội

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong 200 bài nói, viết về công tác xây dựng đảng, về rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, góp phần hình thành tư tưởng lý luận thực tiễn về công tác xây dựng đảng...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động ứng xử hàng ngày...

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262 tháng 6 năm 2017

Đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

Trong những năm qua, được sự quân tân hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,...

Vận dụng phương châm giáo dục của Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp tròng người ở Việt Nam.

Lễ hội phật giáo giai đoạn hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Trong bề dày các lớp trầm tích văn hóa của Việt Nam, sinh hoạt lễ hội là một lớp đặc sắc. Lễ hội là loại hình sinh hoạt cộng đồng hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước từ rất lâu đời cách đây hàng nghìn năm vẫn được duy trì.

Quan niệm Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta đang diễn ra vô cùng gay go và quyết liệt, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Trong đó, tư tưởng đặc sắc nổi bật của Người về tự phê bình và phê bình là "phê bình cho đúng" để "trị bệnh cứu người".

Xây dựng hậu phương lòng dân ở Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp

'Hậu phương lòng dân" là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng từ xưa đến nay. Lịch sử dân tộc ta cho thấy

Từ chiến dịch Nà Sản đến chiến dịch Điện Biên Phủ - Bước trưởng thành vượt bậc của nghệ thuật quân sự Việt Nam

Tập đoàn cứ điểm là một hình thức phòng ngự liên kết gồm nhiều cứ điểm, cụm cứ điểm trên một không gian rộng, có lực lượng tập trung lớn bao gồm binh lực và hỏa lực, có lực lượng chiếm đóng và lực lượng cơ động mạnh, được tổ chức, chỉ huy chặt chẽ, thống nhất, có công sự vững chắc....

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 261

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 261 quý II năm 2017

Giá trị đạo đức trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt mình là hình thức tín ngưỡng lâu đời, gắn liền với văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán, giáo dục đạo đức;...

Phòng chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" thực sự đã và đang là vấn đề chính trị xã hội nổi cộm trong một bộ phận không nhỏ CBĐVCC của hệ thống chính trị Việt Nam.

Sự tương đồng và khác biệt trong quan niệm của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông về căn cứ địa cách mạng

Sự tương đồng trong quan niệm của Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông về căn cứ địa cách mạng

Tác phẩm "Đời sống mới" với mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh hiện nay

"Đời sống mới" là một tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết tinh và thể hiện tập trung những quan điểm của Người về nhều lĩnh vực, đặc biệt là đạo đức và thực hành đạo đức;..

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 260 tháng 5 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 260 tháng 5 năm 2017

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)-2015

ASEAN là thị trường đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nên đây là thị trường triển vọng cần có sự nhận diện, khai thác những triển vọng và lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu.

Liên kết kinh tế trong thị trường nông thôn ở đồng bằng sông Hồng

Kinh tế thị trường nông thông là thị trường ở khu vực nông thôn gắn liền với các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng phục vụ cư dân nông thôn.

"Gió đại phong", "Sóng duyên hải", "Cờ ba nhất", "Trống bắc lý" trong phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc 1954-1975

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Công tác cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm gồm 6 phần: "Phê bình và sửa chữa", "Mấy vấn đề kinh nghiệm", "Tư cách và đạo đức cách mạng", "Vấn đề cán bộ", "Cách lãnh đạo", "Chống thói ba hoa".

Một số nguyên tác xây dựng đạo đức cách mạng trong tư tường Hồ Chí Minh

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Kinh tế thị trường hiện đại - Bản chất cơ chế vận động và vận dụng vào thực hiện mô hình kinh tế tổng quát ở Việt Nam

Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong nền kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua quá trình trao đổi mua - bán, dưới sự tác động của các qui luật kinh tế khách quan.

Vai trò của trực giác trong ra quyết định lãnh đạo

Thế giới mà chúng ta đang sống ngày càng trở nên phức tạp và khó dự đoán. Đây chính là một thách thức lớn đối với người lãnh đạo trong việc chỉ đạo, điều hành. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội, kịp thời đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt trong bối cảnh mà mọi việc đều diễn biến nhanh và khó lường?

Page 1/6

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  26

Hôm nay:  644

Hôm qua:  6033

Lượt truy cập:  12603