Tạp chí GDLL

Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn Thái Bình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Sử dụng nguồn nhân lực nông nghiệp nông thôn Thái Bình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa" của tác giả Đặng Thị Tố Tâm

Mô hình truyền thông hai chiều của J.Grunig: Từ lý thuyết đến thực tiễn hoạt động PR

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Mô hình truyền thông hai chiều của J.Grunig: Từ lý thuyết đến thực tiễn hoạt động PR" của tác giả Lê Thị Hằng

Một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn" của tác giả Nguyễn Bá Quân và Phạm Thanh Hà

Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay" của tác giả Yên Ngọc Trung và Lê Thị Hằng

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 282, tháng 12/2018

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 282 (tháng 12/2018)

Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay" của tác giả Trần Sỹ Phán và Nguyễn Thị Thanh Hương

Hoàn thiện đội ngũ viên chức theo yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Hoàn thiện đội ngũ viên chức theo yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII" của tác giả Phùng Thị Phong Lan

Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngủ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngủ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Nguyễn Vĩnh Thanh

Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực I

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực I" của tác giả Lê Doãn Tá

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 281 (tháng 11/2018)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 281 (tháng 11/2018)

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 280 (tháng 10/2018)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 280 (tháng 10/2018)

Một số kinh nghiệm vận động nông dân mền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1954-1975

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số kinh nghiệm vận động nông dân mền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội giai đoạn 1954-1975" của tác giả Trần Thị Kim Dung

Tiếp cận về đổi mới dạy học theo hướng giảm giờ lên lớp, tăng giờ tự học của sinh viên các trường đại học Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Tiếp cận về đổi mới dạy học theo hướng giảm giờ lên lớp, tăng giờ tự học của sinh viên các trường đại học Việt Nam" của tác giả Nguyễn Thanh Hà

Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Nguyễn Quỳnh Giao

Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, công chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII" của tác giả Vũ Thị Hoài Phương

Quá trình hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-2001)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Quá trình hình thành nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam (1986-2001)" của tác giả Lưu Ngọc Long

Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở Hà Nội trong tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vai trò của hệ thống chính trị cấp cơ sở Hà Nội trong tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới" của tác giả Nguyễn Tiến Toàn

Giáo dục Việt Nam: Thực trạng, cơ hội và thách thức

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Giáo dục Việt Nam: Thực trạng, cơ hội và thách thức" của tác giả Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Kiều Lan Hương

Thực hiện phương châm "động" và "mở" trong công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Thực hiện phương châm "động" và "mở" trong công tác quy hoạch cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng" của tác giả Nguyễn Quang Bình

Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương thức thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Quan điểm của Hồ Chí Minh về phương thức thực hành dân chủ trong Đảng Cộng sản Việt Nam" của tác giả Nguyễn Thị Bích Thủy

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 279 (tháng 9/2018)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 279 (tháng 9/2018)

Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Tìm hiểu về sự hình thành và phát triển của hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc" của tác giả Lô Quốc Toản

Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Hồ Nhân Linh

Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho sinh viên các trường đại học ở nước ta hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cho sinh viên các trường đại học ở nước ta hiện nay" của tác giả Đồng Thị Tuyền

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam" của tác giả Phạm Huy Thành

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và sự vận dung của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và sự vận dung của Đảng Cộng sản Việt Nam" của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Cảnh

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 277+278 (tháng 7+8/2018)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 277+278 (tháng 7+8/2018)

Dạy học kết hợp (Blended learning) hình thức dạy học hiệu quả trong giảng dạy học phần Triết học Mac-Lênin cho sinh viên hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Dạy học kết hợp (Blended learning) hình thức dạy học hiệu quả trong giảng dạy học phần Triết học Mac-Lênin cho sinh viên hiện nay" của tác giả Đinh Thanh Xuân - Lê Văn Kiện

Vai trò nguồn nhân lực ngành lao động - thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vai trò nguồn nhân lực ngành lao động - thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội" của tác giả Nguyễn Thị Thu

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình

Page 1/9
12 3 4 5 ...9