Tạp chí GDLL

Dạy học kết hợp (Blended learning) hình thức dạy học hiệu quả trong giảng dạy học phần Triết học Mac-Lênin cho sinh viên hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Dạy học kết hợp (Blended learning) hình thức dạy học hiệu quả trong giảng dạy học phần Triết học Mac-Lênin cho sinh viên hiện nay" của tác giả Đinh Thanh Xuân - Lê Văn Kiện

Vai trò nguồn nhân lực ngành lao động - thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vai trò nguồn nhân lực ngành lao động - thương binh và xã hội của thành phố Hà Nội trong thực hiện chính sách an sinh xã hội" của tác giả Nguyễn Thị Thu

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII và hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí minh về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" đối với cán bộ, đảng viên

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí minh về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" đối với cán bộ, đảng viên của tác giả Vũ Văn Hậu

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 276 tháng 6 năm 2018

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 276 tháng 6 năm 2018

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 275 năm 2018

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 275 năm 2018

Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam của tác giả Nguyễn Thị Quyến

Phát triển giai cấp công nhân trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết Phát triển giai cấp công nhân trên địa bàn Quảng Ninh hiện nay của tác giả Trịnh Thị Thúy

Khắc phục bênh lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Khắc phục bênh lười học tập chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cán bộ đảng viên hiện nay của tác giả Nguyễn Văn Tuấn

Giáo dục, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Giáo dục, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay của tác giả Lê Văn Thái

Chính sách an sinh xã hội đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết Chính sách an sinh xã hội đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Mạnh

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 256 tháng 2 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 256 tháng 2 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 257 tháng 3 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 257 tháng 3 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 258 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 258 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 260 tháng 5 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 260 tháng 5 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 261

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 261 quý II năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262 tháng 6 năm 2017

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 267 tháng 11 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 267 tháng 11 năm 2017

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 266 tháng 10 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 266 tháng 10 năm 2017

Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 265 tháng 9 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 265 tháng 9 năm 2017

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, ý nghĩa đối với sự nghiệp đối mới ở nước ta hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiêu tới bạn đọc bài viết "Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê nin về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, ý nghĩa đối với sự nghiệp đối mới ở nước ta hiện nay" của tác giả Trần Nguyến Tuyên

Nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Hoàng Ngọc Hải trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Nâng cao hiệu quả trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn giai đoạn hiện nay" của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam hiện nay" của tác giả Ngô Ngọc Thắng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Vấn đề nổi dậy trong Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vấn đề nổi dậy trong Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam" của các tác giả Nguyễn Ngọc Hà và Mai Thúc Hiệp trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc" của tác gải Doãn Hùng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay" của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Page 1/9
12 3 4 5 ...9

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  34

Hôm nay:  5608

Hôm qua:  1251

Lượt truy cập:  8696