Tạp chí GDLL

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức và lý tưởng sống cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức và lý tưởng sống cho sinh viên trong điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay" của tác giả Lê Ngọc Thanh đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2016

Nghiên cứu, giảng dạy Triết học Mác - Lê nin ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Một vài kiến nghị

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Nghiên cứu, giảng dạy Triết học Mác - Lê nin ở Việt Nam thời kỳ đổi mới - Một vài kiến nghị" của tác giả Dương Quốc Quân và Lê Thị Tuyết đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2016

Vùng biên giới Việt -Trung: Tác động, giao thoa văn hóa và tộc người

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Vùng biên giới Việt -Trung: Tác động, giao thoa văn hóa và tộc người" của tác giả Lâm Bá Nam đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2016

Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Cơ hội và thách thức cho nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN" của tác giả Hoàng Ngọc Hải đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2016

Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng - Nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng tháng Tám năm 1945" của tác giả Đào Văn Đệ đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2016

Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao văn hóa

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao văn hóa" của tác giả Nguyễn Tùng Lâm đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2017

Xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trang thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài viết "Xây dựng phong cách công tác của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tác giả Trần Đình Thắng và Phùng Thị Kim Oanh đăng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 264

Danh mục tạp chí Giáo dục lý luận số 264 tháng 8 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Áp dụng lý thuyết marketing giáo dục đại học nhằm thu hút sinh viên vào các trường đại học ngoài công lập

Marketing GDĐH xuất hiện từ những năm 1980 như là một nhánh của marketing xã hội (Hayes, 2007).

Vai trò phản biện chính sách công của các tổ chức tư vấn chính sách

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc nội dung bài viết Vai trò phản biện chính sách công của các tổ chức tư vấn chính sách

Sự ra đời của ngày Thương binh liệt sĩ - Dấu mốc lịch sử của những hoạt động tri ân đối với người có công với cách mạng

Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, giữ gìn nền độc lập dân tộc, quân và dân ta đã chiến đấu anh dũng,, bảo vệ từng vùng đất của Việt Nam.

Phong cách làm việc của người lãnh đạo quản lý theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, bởi theo Người "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "cán bộ là dây chuyền của bộ máy", Người nhấn mạnh: "Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém"

Một số biện pháp phòng, chống chủ nghĩa cá nhân trong một bộ phận cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục tinh thần đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 263 tháng 7 năm 2017

Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng đội ngũ công nhân ở Quảng Ninh hiện nay

Đội ngũ công nhân ở Quảng Ninh là một bộ phận của giai cấp công nhân Việt Nam, có vai trò hết sức to lớn trong đổi mới phát triển nền kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh,...

Một số tìm hiểu về tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Singapore hiện nay

Singapore là một quốc đảo nhỏ bé nhưng lại đặc trung bởi đa dân tộc, đa tôn giáo. Ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chính phủ nước này đã thấy được tầm quan trọng của vấn đề tôn giáo trong phát triển xã hội.

Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế (năm 1986), nông nghiệp Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước, nhất là những giai đoạn nền kinh tế gặp khó khăn.

Tăng cường liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức ở Việt Nam hiện nay

Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức không những là yêu cầu khách quan về chính trị, làm nền tảng vững chắc cho Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ chính quyền mà còn là yêu cầu khách quan trong sự nghiệp phát triển, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phát huy vai trò tham mưu của Ủy ban Kiểm tra các cấp

Ủy ban kiểm tra các cấp do cấp ủy cùng cấp bầu ra, hoạt động theo nhiệm kỳ của cấp ủy, là cơ quan chuyên môn của cấp ủy, trực tiếp triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo điều 32 Điều lệ Đảng.

Quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trước những biến động của thế giới và khu vực trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI

Mối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ được hun đúc lên bởi hai lãnh tụ Hồ Chí Minh và Nê-ru, bởi sự đồng minh ủng hộ của nhân dân Ấn Độ và của nhiều nhà lãnh đạo Ấn Độ kế tiếp ông Nê-ru,...

Phát huy vai trò của đạo đức trong quản lý xã hội ở nước ta hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Đạo đức xã hội là một hình thái ý thức xã hội tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ xã hội

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân vào xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Tinh thần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng, nâng cao uy tín, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được Hồ Chí Minh thể hiện rõ trong 200 bài nói, viết về công tác xây dựng đảng, về rèn luyện, giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên, góp phần hình thành tư tưởng lý luận thực tiễn về công tác xây dựng đảng...

Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của người cán bộ, đảng viên - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động ứng xử hàng ngày...

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 262 tháng 6 năm 2017

Đào tạo nguồn nhân lực dân tộc thiểu số phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La hiện nay

Trong những năm qua, được sự quân tân hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo,...

Vận dụng phương châm giáo dục của Hồ Chí Minh vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm chiến lược, mục đích, nội dung, phương pháp giáo dục - đào tạo con người luôn soi sáng sự nghiệp tròng người ở Việt Nam.

Lễ hội phật giáo giai đoạn hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp

Trong bề dày các lớp trầm tích văn hóa của Việt Nam, sinh hoạt lễ hội là một lớp đặc sắc. Lễ hội là loại hình sinh hoạt cộng đồng hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước từ rất lâu đời cách đây hàng nghìn năm vẫn được duy trì.

Quan niệm Hồ Chí Minh về phê bình cho đúng trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"

Trong khi cuộc kháng chiến chống Pháp của quân và dân ta đang diễn ra vô cùng gay go và quyết liệt, tháng 10/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc". Trong đó, tư tưởng đặc sắc nổi bật của Người về tự phê bình và phê bình là "phê bình cho đúng" để "trị bệnh cứu người".

Xây dựng hậu phương lòng dân ở Hưng Yên trong cuộc kháng chiến chống Pháp

'Hậu phương lòng dân" là một trong những yếu tố làm nên thắng lợi trong đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng từ xưa đến nay. Lịch sử dân tộc ta cho thấy

Page 1/7
12 3 4 5 ...7

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  30

Hôm nay:  6356

Hôm qua:  10711

Lượt truy cập:  261570