Tạp chí GDLL

Nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Hoàng Ngọc Hải trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Nâng cao hiệu quả trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả trong quan hệ của Việt Nam với các nước lớn giai đoạn hiện nay" của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam hiện nay" của tác giả Ngô Ngọc Thắng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Vấn đề nổi dậy trong Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vấn đề nổi dậy trong Mậu Thân 1968 ở miền Nam Việt Nam" của các tác giả Nguyễn Ngọc Hà và Mai Thúc Hiệp trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam về đại đoàn kết dân tộc" của tác gải Doãn Hùng trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I giai đoạn hiện nay" của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh trên Tạp chí Giáo dục lý luận số 272(2/2018)

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 272 tháng 2/2018

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 272 tháng 2/2018

"Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy"- Bài học từ triết lý bào vệ tổ quốc Việt Nam truyền thống

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết ""Lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy"- Bài học từ triết lý bào vệ tổ quốc Việt Nam truyền thống" của tác giả Phạm Mạnh Toàn

Vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vai trò của liên kết trong sản xuất nông sản" của tác giả Hồ Thanh Thủy

Một số hạn chế trong tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở và biện pháp khắc phục

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số hạn chế trong tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ sở và biện pháp khắc phục" của tác giả Phạm Xuân Thiên

Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết " Quan hệ Trung Quốc - Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay" của tác giả Trần Nguyễn Tuyên

Phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Phát triển khoa học và công nghệ theo tinh thần Đại hội lần thứ XII của Đảng" của tác giả Phạm Tú Tài

Phát huy quyền làm chủ - Một quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh vè nhiệm vụ của Nhà nước dân chủ

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Phát huy quyền làm chủ - Một quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh vè nhiệm vụ của Nhà nước dân chủ" của tác giả Phạm Hồng Chương

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 269-270 quý III+IV/2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 269-270 quý III+IV/2017

Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê nin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Chính sách kinh tế mới của V.I.Lê nin và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay" của tác giả Lê Thị Minh Hà

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân" của tác giả Vũ Thị Hoài Phương

Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các vương triều Lý, Trần, Lê

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Chính sách đối với các dân tộc thiểu số của các vương triều Lý, Trần, Lê" của tác giả Vũ Trường Giang

Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Những quan điểm cơ bản về tín ngưỡng, tôn giáo trong văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam" của tác giả Cao Văn Thanh và Cao Thị Thu Trang

Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Thực hành dân chủ trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh" của tác giả Đoàn Mạnh Hùng

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 271 tháng 1 năm 2018

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 271 tháng 1 năm 2018

Một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quá trình Công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch lao động nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quá trình Công nghiệp hóa, đô thị hóa hiện nay" của tác giả Đỗ Minh Tuấn

Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn nâng cao chất lượng dạy và học lý luận chính trị góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)" của tác giả Nguyễn Thanh Xuân

Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ năm 2006 đến nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam từ năm 2006 đến nay" của tác giả Phạm Duyên Minh

Công nghiệp 4.0: Bản chất và những tác động có tính dự báo

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Công nghiệp 4.0: Bản chất và những tác động có tính dự báo" của tác giả Nguyễn Thanh Bình

Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác dân vân của cơ quan hành chính Nhà nước

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác dân vân của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới" của tác giả Nguyễn Xuân Phương

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 268 tháng 12 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 268 tháng 12 năm 2017

Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Tuyên Quang hiện nay

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Tuyên Quang hiện nay" của tác giả Tô Hoàng Linh

Sự kết nối của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế thời kỳ 1945-1975

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Sự kết nối của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế thời kỳ 1945-1975" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Huyền và Lê Tuấn Vinh

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới" của tác giả Lê Ngọc Tòng

Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy vấn đề con người trong Triết học Mác - Lê nin

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bài viết "Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy vấn đề con người trong Triết học Mác - Lê nin " của tác giả Nguyễn Thanh Hải

Page 1/8
12 3 4 5 ...8

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  18

Hôm nay:  990

Hôm qua:  7046

Lượt truy cập:  161260