Tạp chí GDLL

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường ASEAN trong bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)-2015

ASEAN là thị trường đứng thứ 3 về kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nên đây là thị trường triển vọng cần có sự nhận diện, khai thác những triển vọng và lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu.

Liên kết kinh tế trong thị trường nông thôn ở đồng bằng sông Hồng

Kinh tế thị trường nông thông là thị trường ở khu vực nông thôn gắn liền với các sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa tiêu dùng phục vụ cư dân nông thôn.

"Gió đại phong", "Sóng duyên hải", "Cờ ba nhất", "Trống bắc lý" trong phong trào thi đua yêu nước ở miền Bắc 1954-1975

Sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Công tác cán bộ trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm gồm 6 phần: "Phê bình và sửa chữa", "Mấy vấn đề kinh nghiệm", "Tư cách và đạo đức cách mạng", "Vấn đề cán bộ", "Cách lãnh đạo", "Chống thói ba hoa".

Một số nguyên tác xây dựng đạo đức cách mạng trong tư tường Hồ Chí Minh

Quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 259 tháng 4 năm 2017

Kinh tế thị trường hiện đại - Bản chất cơ chế vận động và vận dụng vào thực hiện mô hình kinh tế tổng quát ở Việt Nam

Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế giữa các chủ thể trong nền kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua quá trình trao đổi mua - bán, dưới sự tác động của các qui luật kinh tế khách quan.

Vai trò của trực giác trong ra quyết định lãnh đạo

Thế giới mà chúng ta đang sống ngày càng trở nên phức tạp và khó dự đoán. Đây chính là một thách thức lớn đối với người lãnh đạo trong việc chỉ đạo, điều hành. Làm thế nào để nắm bắt cơ hội, kịp thời đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt trong bối cảnh mà mọi việc đều diễn biến nhanh và khó lường?

Đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng

Để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Đảng ta đã rất coi trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Quan điểm của V.I.Lênin về vấn đề dân tộc trong tác phẩm "Ý kiến phê phán về vấn đề dân tộc"

Trong tác phẩm "Ý kiến phê phán về vấn đề dân tộc", V.I.Lênin đã phân tích một số quan điểm về vấn đề dân tộc, chỉ rõ ý nghĩa của vấn đề này đối với phong trào công nhân quốc tế.

Tư tưởng của V.I.Lê nin vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

V.I. lê nin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên, mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 258 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 258 năm 2017

Vai trò của quan hệ công chúng đối với việc xây dựng thương hiệu đại học

Thương hiệu giáo dục, cụ thể là thương hiệu đại học, tổng hợp tất cả các yếu tố tạo nên danh tiếng và năng lực cạnh tranh của một cơ sở đại học. Một thương hiệu mạnh là chìa khóa thành công trong cạnh tranh và quản trị thương hiệu là nhiệm vụ trung tâm mà tổ chức cần phải nhận thức và phát triển.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh giáo dục chính tị là truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhằm thống nhất về tư tưởng, ý chí, phẩm chất cách mạng và năng lực hoạt động thực tiễn của họ, hướng dẫn họ vận dụng những hiểu biết ấy vào cuộc sống.

Nét đặc sắc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa chính trị và quân sự trong xây dụng Quân đội nhân dân

Hồ Chí Minh là nhà chính trị, quân sự lỗi lạc của cách mạng Việt Nam - Người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam. Người luôn quan tâm xây dựng Quân đội vững mạnh về mọi mặt.

Quan điểm "Ngoại giao phải có thực lực" - Nét đặc sắc trong phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh

Một trong những nét đặc sắc trong phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh là quan điểm "ngoại giao phải có thực lực".

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 257 tháng 3 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 257 tháng 3 năm 2017

Danh mục bài viết tạp chí Giáo dục lý luận số 255 tháng 1 năm 2017

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết tạp chí Giáo dục lý luận số 255 tháng 1 năm 2017.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 256 tháng 2 năm 2017

Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 256 tháng 2 năm 2017

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng giảng viên kế cận tại Học viện Chính trị khu vực I

Học viện Chính trị khu vực I thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã có lịch sử gần 65 năm xây dựng và trưởng thành.

Một số vấn đề về chuyển đổi hợp tác xã sang mô hình mới theo luật hiện hành

Hợp tác xã là một hình thái kinh tế hợp tác phổ biến trên thế giới và xuất hiện từ cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 ở các nước châu Âu như Đức, Pháp, Anh...

Bước phát triển trong tư duy của Đảng về kinh tế đối ngoại tại Đại hội XII

Việt Nam quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh một nước nghèo, bị chiến tranh tàn phá nặng nề, kinh tế kỹ thuật lạc hậu, trình độ phát triển xã hội thấp, do đó, việc tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài có tầm quan trọng đặc biệt.

Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 254, năm 2016

Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 254, năm 2016

Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng

Để cụ thể hóa phương hướng trên, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thảo luận và quyết định ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tìm hiểu phong cách Hồ Chí Minh

Phong cách Hồ Chí Minh là những đặc điểm riêng có, cái độc đáo, có tính hệ thống, trở thành nền nếp ổn định được phản ánh trong toàn bộ cuộc sống của Người.

Vai trò của lý luận, phê bình đối với sự phát triển cảu văn hóa nghệ thuật theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và của Đảng cộng sản Việt Nam

Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về vai trò của lý luận, phê bình đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật

Tư tưởng nhân văn quân sự đặc sắc của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Trần Quốc Tuấn là biểu tượng sáng ngời của tinh thần trung quân ái quốc.

Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo Nghị quết Đại hội XII của Đảng

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa luôn là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường;

Xây dựng Đảng về đạo đức

Xây dựng đảng về đạo đức được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công giáo thể hiện trong bức thư gửi đồng bào công giáo dịp lễ Noen

Công giáo là một trong những tôn giáo lớn của thế giới cũng như của Việt Nam.

Page 1/5

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  13

Hôm nay:  752

Hôm qua:  9038

Lượt truy cập:  57573