Tạp chí GDLL

Thứ tư, 22/08/2018, 14:28 GMT+7
Trang Thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu tới bạn đọc Danh mục bài viết Tạp chí Giáo dục lý luận số 267 tháng 11 năm 2017

 

Nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

YÊN NGỌC TRUNG: Đặc trưng phong cách nghiên cứu, học tập lý luận Hồ Chí Minh

 

CAO PHAN GIANG: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng thể chế dân chủ ở Việt Nam

 

KIỀU HƯNG - NGUYỄN THỊ DUNG: Sự thống nhất trong nội dung tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917 - 2017)

 

TRẦN HÙNG PHI: Cách mạng Tháng Mười Nga và sự nghiệp đổi mới với mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” của nước ta hiện nay

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

NGUYỄN THANH HẢI: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam vào giảng dạy vấn đề con người trong triết học Mác - Lênin

 

DƯƠNG THỊ THÚY HẰNG: Tăng cường hợp tác quốc tế tại Học viện Chính trị Khu vực I theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

LÊ NGỌC TÒNG: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về huy động và sử dụng vốn đầu tư cho phát triển kinh tế trong thời kỳ đổi mới

 

LÔ QUỐC TOẢN: Những vấn đề đặt ra trong nhận thức về xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay

 

VŨ NGỌC HÀ: Pháp luật về đánh giá trưởng phòng cấp huyện ở Việt Nam hiện nay

 

ĐOÀN MẠNH HÙNG - HÀ THỊ MỸ HẠNH: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong thời kỳ đổi mới

 

NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄN: Cuộc đấu tranh giữa Đảng Cộng sản Đông Dương với nhóm Trotskyist ở Việt Nam những năm 30 của thế kỷ XX

 

VŨ THỊ QUỲNH LIÊN: Đảng lãnh đạo lực lượng Công an nhân dân đấu tranh chống phản cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

 

Diễn đàn giáo dục

 

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - LÊ TUẤN VINH: Sự kết nối của nền giáo dục Việt Nam với nền giáo dục quốc tế thời kỳ 1954 - 1975

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

TÔ HOÀNG LINH: Nâng cao hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Tuyên Quang hiện nay

 

NGUYỄN QUỐC ĐẠT - TRẦN HỒNG ĐỨC: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

Tạp chí GDLL

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  19

Hôm nay:  1086

Hôm qua: 

Lượt truy cập:  1880