Tạp chí GDLL

Thứ năm, 23/08/2018, 09:21 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 275 năm 2018

 

 

Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018)

 

TRẦN NGUYỄN TUYÊN: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa chính trị và kinh tế, ý nghĩa đối với sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay

 

NGUYỄN THANH BÌNH: Những cống hiến quan trọng của C.Mác trong nghiên cứu lịch sử nhân loại

 

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

 

NGÔ NGỌC THẮNG: Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng

 

LÊ VĂN THÁI: Giáo dục, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 

Đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống

 

TRẦN THỊ THANH MAI: Đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 18-NQ/TW

 

Nghiên cứu - trao đổi

 

VŨ THỊ HOÀI PHƯƠNG - NGUYỄN VIỆT HÀ: Các nhân tố tác động đến quản lý nhà nước đối với hoạt động tư pháp của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG: Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thành công của Cách mạng tháng Tám - 1945

 

LÊ VĂN TUYÊN - ĐỖ THỊ NGA: Vai trò của Nhà nước trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam

 

NGUYỄN NGỌC MẠNH: Chính sách an sinh xã hội đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam

 

Diễn đàn giáo dục

 

NGUYỄN VĂN TUẤN: khắc phục bệnh lười học tập chủ nghĩa mác - lênin, tư tưởng hồ chí minh đối với cán bộ, đảng viên hiện nay 

 

Thực tiễn - kinh nghiệm

 

NGUYỄN THỊ THU HÀ: Đại hội VI (12/1986) - những giá trị định hình cho công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước

 

TRỊNH THỊ THÚY: Phát triển giai cấp công nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện nay

 

Thông tin - Tư liệu - Sự kiện

 

NGUYỄN THỊ QUYẾN: Sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam