Tạp chí GDLL

Thứ năm, 29/11/2018, 14:41 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục Tạp chí Giáo dục lý luận số 281 (tháng 11/2018)

 

KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I

 

LÊ DOÃN TÁ: Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I góp phần đặt nền móng cho sự phát triển của Học viện Chính trị khu vực I

 

NGUYỄN CÚC: Học viện Chính trị khu vực I - 65 năm hình thành, phát triển: Cảm nhận, tự hào và kỳ vọng

 

DOÃN HÙNG: Phát huy truyền thống xây dựng Học viện Chính trị khu vực I ngày càng vững mạnh

 

NGUYỄN VĨNH THANH: Nâng cao đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay

 

HOÀNG VĂN HOAN: Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I

 

NGUYỄN THỊ THÚY HÀ: Khoa Quan hệ quốc tế - quá trình hình thành và phát triển

 

VŨ TRƯỜNG GIANG: Một số kết quả bước đầu trong nghiên cứu  và giảng dạy học phần “Dân tộc” ở Học viện Chính trị khu vực I

 

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của khoa Xây dựng Đảng - Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay

 

NGUYỄN THUÝ HOA: Xây dựng và thực hiện văn hóa trường Đảng - một truyền thống tốt đẹp của Học viện Chính trị khu vực I

 

ĐINH THỊ THU NGA: Học viện Chính trị khu vực I gắn xuất bản tạp chí với công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học

 

ĐƯA NGHỊ QUYẾT ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

 

PHÙNG THỊ PHONG LAN: Hoàn thiện đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 

NGUYỄN TOÀN THẮNG  -  TRẦN HOÀI THU: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng  nền văn hóa mới ở Việt Nam

 

TRẦN SỸ PHÁN - NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG: Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên nước ta hiện nay

 

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN - NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄN: Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo cơ sở ở nước ta trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hiện nay

 

Tạp chí Giáo dục lý luận