Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang Thông tin điện tử trân trọng giới thiệu tới các bạn đọc danh mục thông tin tư liệu lớp (Tổng quan và kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015)

 

DANH MỤC THÔNG TIN TƯ LIỆU MỚI

(TỔNG QUAN VÀ KỶ YẾU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP CƠ SỞ NĂM 2015)

 

TT

Số đăng ký

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài
1

TL6204

Nguyễn Đình Chương

Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Chính trị khu vực I: Tổng quan/ Nguyễn Đình Chương.-H.:HVCTKV I,2015.-88tr.

2

TL6205

Nguyễn Đình Chương

Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu số hóa tại Trung tâm Thông tin khoa học, Học viện Chính trị khu vực I: Kỷ yếu/ Nguyễn Đình Chương.-H.:HVCTKV I,2015.-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

3

TL6206

Đỗ Trung Hiếu

Cải cách thể chế hành chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay: Tổng quan/ Đỗ Trung Hiếu.-H.:HVCTKV I,2015.-68tr.

4

TL6207

Đỗ Trung Hiếu

Cải cách thể chế hành chính ở Việt Nam giai đoạn hiện nay: Kỷ yếu/ Đỗ Trung Hiếu.-H.:HVCTKV I,2016.-H.:HVCTKV I,2015.-159tr.

5

TL6208

Ninh Thị Minh Tâm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế Thế Giới hiện nay: Tổng quan/ Ninh Thị Minh Tâm.-H.:HVCTKV I,2015.-74tr.

6

TL6209

Ninh Thị Minh Tâm

Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay: Kỷ yếu/ Ninh Thị Minh Tâm.-H.:HVCTKV I,2015.-154tr.

7

TL6210

Lê Văn Thái

Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho học viên cao cấp lý luận tập trung tại Học viện Chính Trị khu vực I: Tổng quan/ Lê Văn Thái.-H.:HVCTKV I,2015.-109tr.

8

TL6211

Lê Văn Thái

Phát triển kỹ năng lãnh đạo cho học viên cao cấp lý luận tập trung tại Học viện Chính trị khu vực I: Kỷ yếu/ Lê Văn Thái.-H.:HVCTKV I,2015.-162tr.

9

TL6212

 

Phạm Thị Trọng Hiếu

Phát huy nguồn nhân lực nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (Qua khảo sát Thành phố Hà Nội): Tổng quan/ Phạm Thị Trọng Hiếu.-H.:HVCTKV I,2015.-117tr.

10

TL6213

Phạm Thị Trọng Hiếu

Phát huy nguồn nhân lực nữ trong quá trình phát triển  kinh tế - xã hội (Qua khảo sát Thành phố Hà Nội): Kỷ yếu/ Phạm Thị Trọng Hiếu.-H.:HVCTKV I,2015.-130tr.

11

TL6214

Hoàng Việt Anh

Vận dụng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay: Tổng quan/ Hoàng Việt Anh.-H.:HVCTKV I,2015.-80tr.

12

TL6215

Hoàng Việt Anh

Vận dụng Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI vào đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ta hiện nay: Kỷ yếu/ Hoàng Việt Anh.-H.:HVCTKV I,2015.-56tr.

13

TL6216

Vũ Thị Như Hoa

Nghiên cứu thể chế chính trị ở một số nước trên thế giới hiện nay (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc): Tổng quan/ Vũ Thị Như Hoa.-H.:HVCTKV I,2015.-91tr.

14

TL6217

Vũ Thị Như Hoa

Nghiên cứu thể chế chính trị ở một số nước trên thế giới hiện nay (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc): Kỷ yếu/ Vũ Thị Như Hoa.-H.:HVCTKV I,2015.-171tr.

15

TL6218

Đỗ Đức Quân

Lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Tổng quan/ Đỗ Đức Quân.-H.:HVCTKV I,2015.-101tr.

16

TL6219

Đỗ Đức Quân

Lợi ích kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Kỷ yếu/ Đỗ Đức Quân.-H.:HVCTKV I,2015.-153tr.

17

TL6220

Đỗ Đình Hãng

Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Tổng quan/ Đỗ Đình Hãng.-H.:HVCTKV I,2015.-68tr.

18

TL6221

Đỗ Đình Hãng

Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Kỷ yếu/ Đỗ Đình Hãng.-H.:HVCTKV I,2015.-107tr.

19

TL6222

Phạm Hồng Quý

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay: Tổng quan/ Phạm Hồng Quý.-H.:HVCTKVI,2015.-84tr.

20

TL6223

Phạm Hồng Quý

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay: Kỷ yếu/ Phạm Hồng Quý.-H.:HVCTKV I,2015.-113tr.

21

TL6224

Nguyễn Thị Nhung

Nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Tổng quan/ Nguyễn Thị Nhung.-H.:HVCTKV I,2015.-95tr.

22

TL6225

Nguyễn Thị Nhung

Nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào: Kỷ yếu/ Nguyễn Thị Nhung.-H.:HVCTKV I,2015.-72tr.

23

TL6226

Nguyễn Thanh Bình

Phát huy vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp của khoa học - công nghệ ở Việt Nam hiện nay: Tổng quan/ Nguyễn Thanh Bình.-H.:HVCTKV I,2015.-94tr.

24

TL6227

Nguyễn Thanh Bình

Phát huy vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp của khoa học - công nghệ ở Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu/ Nguyễn Thanh Bình.-H.:HVCTKV I,2015.-136tr.

25

TL6228

Nguyễn Thị Phương Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực cách mạng - giá trị lý luận và thực tiễn trong sự  nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay: Tổng quan/ Nguyễn Thị Phương Nam.-H.:HVCTKV I,2015.-105tr.

26

TL6229

Nguyễn Thị Phương Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy động lực cách mạng - giá trị lý luận và thực tiễn trong sự  nghiệp đổi mới ở Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu/ Nguyễn Thị Phương Nam.-H.:HVCTKV I,2015.-148tr.

27

TL6230

Tạ Thị Minh Phú

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW 6 (khóa X) qua khảo sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Đảng bộ của Thành phố Hà Nội:Tổng quan/ Tạ Thị Minh Phú.-H.:HVCTKV I,2015.-99tr.

28

TL6231

Tạ Thị Minh Phú

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 22 - NQ/TW 6 (khóa X) qua khảo sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc các Đảng bộ của Thành phố Hà Nội: Kỷ yếu/ Tạ Thị Minh Phú.-H.:HVCTKV I,2015.-119tr.

29

TL6232

Chu Thị Nhị

Hợp tác giữa các nước Đông Nam Á trong ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay:Tổng quan/ Chu Thị Nhị.-H.:HVCTKV I,2015.-66tr.

30

TL6233

Chu Thị Nhị

Hợp tác giữa các nước Đông Nam Á trong ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay: Kỷ yếu/ Chu Thị Nhị.-H.:HVCTKV I,2015.-88tr.

31

TL6234

Đặng Thị Hải Hằng

Lễ hội cổ truyền của người Việt ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay (Qua khảo sát lễ hội Bà chúa kho và lễ phát ấn đền Trần):Tổng quan/ Đặng Thị Hải Hằng.-H.:HVCTKV I,2015.-76tr.

32

TL6235

Đặng Thị Hải Hằng

Lễ hội cổ truyền của người việt ở Đồng bằng sông Hồng hiện nay (Qua khảo sát lễ hội Bà chúa kho và lễ phát ấn đền Trần): Kỷ yếu/ Đặng Thị Hải Hằng.-H.:HVCTKV I,2015.-146tr.

33

TL6236

Phan Tiến Ngọc

Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển ngành công nghiệp chế tạo của  Việt Nam:Tổng quan/ Phan Tiến Ngọc.-H.:HVCTKV I,2016.-107tr.

34

TL6237

Phan Tiến Ngọc

Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với phát triển ngành công nghiệp chế tạo của  Việt Nam: Kỷ yếu/ Phan Tiến Ngọc.-H.:HVCTKV I,2015.-139tr.

35

TL6238

Biện Thị Hoàng Ngọc

Bản lĩnh độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945):Tổng quan/ Biện Thị Hoàng Ngọc.-H.:HVCTKV I,2015.-60tr.

36

TL6239

Biện Thị Hoàng Ngọc

Bản lĩnh độc lập tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945): Kỷ yếu/ Biện Thị Hoàng Ngọc.-H.:HVCTKV I,2015.-60tr.

37

TL6240

Đặng Thị Tố Tâm

Sử dụng nguồn lao động trong phát triển kinh tế xã hội (Qua khảo sát địa bàn tỉnh Hà Nam):Tổng quan/ Đặng Thị Tố Tâm.-H.:HVCTKV I,2015.-95tr.

38

TL6241

Đặng Thị Tố Tâm

Sử dụng nguồn lao động trong phát triển kinh tế xã hội (Qua khảo sát địa bàn tỉnh Hà Nam): Kỷ yếu/ Đặng Thị Tố Tâm.-H.:HVCTKV I,2015.-52tr.

                                                                 

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

 

Ghi chú: Số tài liệu trên hiện đang được lưu trữ và đưa vào phục vụ tại phòng đọc Cán bộ (tầng 1) toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.