Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh mục thông tin tư liệu mới (Tổng quan và kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016).

DANH MỤC THÔNG TIN TƯ LIỆU MỚI

(TỔNG QUAN VÀ KỶ YẾU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CẤP CƠ SỞ NĂM 2016)

 

TT

SỐ ĐĂNG KÝ

CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

TÊN ĐỀ TÀI

1.            

TL6242

Phạm Thị Minh Thủy

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở các tỉnh Tây Bắc: Tổng quan/ Phạm Thị Minh Thủy.-H.:HVCTKV I,2016.-76tr.

2.            

TL6243

Phạm Thị Minh Thủy

Khảo sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" ở các tỉnh Tây Bắc: Kỷ yếu/ Phạm Thị Minh Thủy.-H.:HVCTKV I,2016.-162tr.

3.            

TL6244

Hồ Thị Tuyết Nhung

Nghiên cứu sự biến đổi của gia đình Việt Nam ở các tỉnh miền núi phía bắc trong bối cảnh hội nhập: Kỷ yếu /Hồ Thị Tuyết Nhung.-H.:HVCTKV I,2016.-50tr.

4.            

TL6245

Hồ Thị Tuyết Nhung

Nghiên cứu sự biến đổi của gia đình Việt Nam ở các tỉnh miền núi phía bắc trong bối cảnh hội nhập: Tổng quan /Hồ Thị Tuyết Nhung.-H.:HVCTKV I,2016.-114tr.

5.            

TL6246

Hà Thị Mỹ Hạnh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị để nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực I: Kỷ yếu/ Hà Thị Mỹ Hạnh.-H.:HVCTKV I,2016.-118tr.

6.            

TL6247

Hà Thị Mỹ Hạnh

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị để nâng cao chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Khu vực I: Tổng quan/ Hà Thị Mỹ Hạnh.-H.:HVCTKV I,2016.-110tr.

7.            

TL6248

Đào Thị Ngọc

Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc cho học viên tại Học viện Chính trị Khu vực I: Tổng quan/ Đào Thị Ngọc.-H.:HVCTKV I,2016.-62tr.

8.            

TL6249

Đào Thị Ngọc

Nghiên cứu phát triển văn hóa đọc cho học viên tại Học viện Chính trị Khu vực I: Kỷ Yếu/ Đào Thị Ngọc.-H.:HVCTKV I,2016.-91tr.

9.            

TL6250

Tạ Khánh Trường

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở các tỉnh phía bắc nước ta hiện nay: Kỷ yếu/ Tạ Khánh Trường .-H.:HVCTKV I,2016.-73tr.

10.        

TL6251

Tạ Khánh Trường

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở các tỉnh phía bắc nước ta hiện nay: Tổng quan/ Tạ Khánh Trường .-H.:HVCTKV I,2016.-73tr.

11.        

TL6252

Nguyễn Gia Hùng

Tục thờ thành hoàng làng trong bối cảnh đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp lễ hội làng Quan Nhân, Hà Nội): Tổng quan/ Nguyễn Gia Hùng.-H.:HVCTKV I,2016.-84tr.

12.        

TL6253

Nguyễn Gia Hùng

Tục thờ thành hoàng làng trong bối cảnh đô thị hóa (Nghiên cứu trường hợp lễ hội làng Quan Nhân, Hà Nội): Kỷ yếu/Nguyễn Gia Hùng.-H.:HVCTKV I,2016.-66tr.

13.        

TL6254

Mai Thúc Hiệp

Một số mô hình tìm tòi, sáng tạo của địa phương làm tiền đề cho sự đổi mới của Đảng từ năm 1975 đến 1986: Tổng quan/ Mai Thúc Hiệp.-H.:HVCTKV I,2016.-77tr.

14.        

TL6255

Mai Thúc Hiệp

Một số mô hình tìm tòi, sáng tạo của địa phương làm tiền đề cho sự đổi mới của Đảng từ năm 1975 đến 1986: Kỷ yếu/ Mai Thúc Hiệp.-H.:HVCTKV I,2016.-65tr.

15.        

TL6256

Trần Hoài Thu

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào cuộc sống trên tạp chí Giáo dục lý luận: Kỷ yếu/ Trần Hoài Thu.-H.:HVCTKV I,2016.-90tr.

16.        

TL6257

Trần Hoài Thu

Đổi mới công tác tuyên truyền đưa Nghị quyết XII của Đảng cộng sản Việt Nam vào cuộc sống trên tạp chí Giáo dục lý luận: Tổng quan/ Trần Hoài Thu.-H.:HVCTKV I,2016.-66tr.

17.        

TL6258

Lê Thị Thủy

Nhận diện mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam hiện nay: Tổng quan/ Lê Thị Thủy.-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

18.        

TL6259

Lê Thị Thủy

Nhận diện mối quan hệ giai cấp ở Việt Nam hiện nay: Kỷ yếu/ Lê Thị Thủy.-H.:HVCTKV I,2016.-tr.

19.        

TL6260

Ngô Quang Trung

Hiệp định thương mại tư do ASEAN (AFTA) và tác động của nó đối với xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam: Tổng quan/ Ngô Quang Trung.-H.:HVCTKV I,2016.-60tr.

20.        

TL6261

Ngô Quang Trung

Hiệp định thương mại tư do ASEAN (AFTA) và tác động của nó đối với xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt nam: Kỷ yếu/ Ngô Quang Trung.-H.:HVCTKV I,2016.-tr.

21.        

TL6262

Hoàng Đình Minh

Xây dựng chính sách thương mại tại Việt Nam sau thời điểm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN từ kinh nghiệm các quốc gia Đông Âu khi ra nhập EU: Kỷ Yếu/ Hoàng Đình Minh.-H.:HVCTKV I,2016.-127tr.

22.        

TL6263

Hoàng Đình Minh

Xây dựng chính sách thương mại tại Việt Nam sau thời điểm hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN từ kinh nghiệm các quốc gia Đông Âu khi ra nhập EU: Tổng Quan/ Hoàng Đình Minh.-H.:HVCTKV I,2016.-101tr.

23.        

TL6264

Phạm Thị Ngọc Dung

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các tỉnh miền núi phía bắc: Kỷ yếu/ Phạm Thị Ngọc Dung .-H.:HVCTKV I,2016.-132tr.

24.        

TL6265

Phạm Thị Ngọc Dung

Tổ chức thực hiện pháp luật bảo vệ môi trường ở các tỉnh miền núi phía bắc: Tổng quan/ Phạm Thị Ngọc Dung .-H.:HVCTKV I,2016.-87tr.

25.        

TL6266

Cao Thị Thu Trang

Quan hệ chính trị quốc tế tác động đến thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nư.-H.:HVCTKV I,2016.-52tr.

26.        

TL6267

Cao Thị Thu Trang

Quan hệ chính trị quốc tế tác động đến thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay: Tổng quan/ Cao Thị Thu Trang.-H.:HVCTKV I,2016.-85tr.

27.        

TL6268

Lưu Thái Bình

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính phục vụ hoạt động đào tạo và khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I: Kỷ yếu/ Lưu Thái Bình.-H.:HVCTKV I,2016.-56tr.

28.        

TL6269

Lưu Thái Bình

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính phục vụ hoạt động đào tạo và khoa học tại Học viện Chính trị khu vực I: Tổng quan/ Lưu Thái Bình.-H.:HVCTKV I,2016.-149tr.

29.        

TL6270

Nguyễn Văn Kiều

Xây dựng một số tình huống phục vụ giảng dạy các chuyên đề kho học lãnh đạo hệ cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I: Kỷ yếu/ Nguyễn Văn Kiều.-H.:HVCTKV I,2016.-149tr.

30.        

TL6271

Nguyễn Văn Kiều

Xây dựng một số tình huống phục vụ giảng dạy các chuyên đề kho học lãnh đạo hệ cao cấp lý luận chính trị ở Học viện Chính trị khu vực I: Tổng quan/ Nguyễn Văn Kiều.-H.:HVCTKV I,2016.-140tr.

31.        

TL6272

Phí Thị Thu Trang

Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (Qua khảo sát thực tế tại Tổng công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Cao Bằng): Kỷ yếu/ Phí Thị Thu Trang.-H.:HVCTKV I,2016.-164tr.

32.        

TL6273

Phí Thị Thu Trang

Hiệu quả sử dụng vốn trong các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (Qua khảo sát thực tế tại Tổng công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Cao Bằng): Tổng quan/ Phí Thị Thu Trang.-H.:HVCTKV I,2016.-154tr.

33.        

TL6274

Vũ Ngọc Hà

Tổ chức thực hiện pháp luật đất đai ở các tỉnh phía bắc Việt Nam - thực trạng và giải pháp: Kỷ yếu/ Vũ Ngọc Hà.-H.:HVCTKV I,2016.-160tr.

34.        

TL6275

Vũ Ngọc Hà

Tổ chức thực hiện pháp luật đất đai ở các tỉnh phía bắc Việt Nam - thực trạng và giải pháp: Tổng quan/ Vũ Ngọc Hà.-H.:HVCTKV I,2016.-93tr.

35.        

TL6276

Lê Thế Lâm

Sự hình thành cộng đồng ASEAN và những tác động đối với Việt Nam: Tổng quan/ Lê Thế Lâm.-H.:HVCTKV I,2016.-81tr.

                                                              

          Ghi chú: Số tài liệu trên hiện đang được lưu trữ và đưa vào phục vụ tại phòng đọc Cán bộ (tầng 1) toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.

Trung tâm Thông tin khoa học