Thư viện >> Tin chi tiết

Thứ tư, 11:09 | 27/09/2017 GMT+7
Trang thông tin điện tử Học viện Chính trị khu vực I trân trọng thông báo tới bạn đọc Danh mục sách mới nhập kho số 7/2017

 

THÔNG BÁO DANH MỤC SÁCH NHẬP KHO

SỐ 7-2017

 

STT

NỘI DUNG

TRANG BÌA

1.        

Thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước/ TS Nguyễn Duy Hạnh chủ biên.-H.: TT&TT, 2015.- 355 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những bài nói, bài viết cùng chủ đề làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời khẳng định việc xây dựng thắng lợi tuyến chi viện này là một thành công kiệt xuất của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về chỉ đạo chiến lược cách mạng.

Số ĐKCB: VL/4491-95, 4554

2.        

Các tình huống nghiên cứu về quản lý công và quản trị công/ James C. Simeon.-H.: ĐHQGHN, 2017.- 219 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra 30 tình huống nghiên cứu trong mảng chính sách công và quản trị công đã được dùng trong các bài kiểm tra cơ bản ở các khóa đại học trong các ngành chính sách công. Các tình huống nghiên cứu vô cùng hữu dụng cho các khóa học tại doanh nghiệp và các chương trình phát triển chuyên nghiệp cho các nhà quản lý mới và quản lý đã có kinh nghiệm, ở các cơ quan chính phủ hay phi chính phủ...

Số ĐKCB: VL/4496-00

3.        

Cơ chế chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam/ PGS. TS Hoàng Văn Hoan chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 439 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 chương với các nội dung:

Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu

Chương 2: Lý luận về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 3: Kinh nghiệm của một số nước về cơ chế, chính sách tài chính huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu

Chương 4: Khuyến nghị về cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Số ĐKCB: VL/4501-04

4.        

Tái cơ cấu kinh tế Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững/ PGS. TS Bùi Quang Tuấn chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 402 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách bàn về các vấn đề lý luận về cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững, đánh giá mô hình phát triển vùng Tây Nguyên thời gian qua từ góc độ phát triển bền vững mà chủ yếu là bền vững về kinh tế. Cuốn sách cũng trình bày về thực trạng, cơ hội, thách thức và các quan điểm phát triển các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên theo hướng tận dụng lợi thế đặc thù của vùng...

Số ĐKCB: VL/4505-08

5.        

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ/ TS. Trương Thị Mỹ Nhân, TS. Lê Thị Thục đồng cb.-H.: KHXH, 2016.- 395 tr.; 24 cm

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, kinh nghiệm về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế; tác động của biến đổi khí hậu; thực trạng, phương hướng và giải pháp tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ

Số ĐKCB: VL/4509-12

6.        

Hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội/ TS. Đặng Thị Hoa chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 455 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Bên cạnh những yếu tố truyền thống như các mối quan hệ gia đình, họ hàng xuyên biên giới, thì hôn nhân xuyên biên giới tiềm ẩn một số vấn đề trong quản lý phát triển xã hội như: vấn đề di cư, việc làm xuyên biên giới, buôn bán trẻ em, phụ nữ xuyên biên giới, tội phạm xuyên biên giới,… Cuốn sách tập trung phân tích xu hướng kết hôn xuyên biên giới tại một số tỉnh biên giới ở Việt Nam hiện nay và làm rõ những vấn đề đặt ra trong quản lý hôn nhân xuyên biên giới với phát triển xã hội.

Số ĐKCB: VL/4513-16

7.        

Chính sách thúc đẩy hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của Việt Nam/ Đỗ Hoài Nam.-H.: KHXH, 2016.- 287 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung của cuốn sách trình bày về mặt lý luận và thực tiễn về chính sách hội nhập quốc tề về khoa học và công nghệ cũng như những quan điểm và định hướng chính sách của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp đổi mới chính sách hội nhập quốc tế về KH&CN của Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Số ĐKCB: VL/4517-20

8.        

Trách nhiệm về hậu quả chất Da cam/ Dioxin ở Việt Nam- Cơ sở pháp lý và phương pháp đấu tranh/ PGS. TS Nguyễn Như Phát, PGS. TS Nguyễn Thị Việt Hương (đồng cb).-H.: KHXH, 2016.- 302 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 03 phần chính:

- Pháp luật Hoa Kỳ và pháp luật quốc tế về trách nhiệm của Chính phủ và các công ty hóa chất đối với hậu quả do việc sử dụng chất da cam/dioxin trong chiến tranh

- Khía cạnh pháp lý và kinh nghiệm về phương pháp giải quyết các yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ bồi thường thiệt hại do việc sử dụng chất da cam/dioxin trong chiến tranh gây ra

- Quan điểm, phương án và giải pháp tiếp tục yêu cầu Chính phủ và các công ty hóa chất Hoa Kỳ chịu trách nhiệm về hậu quả do việc sử dụng chất da cam/dioxin trong chiến tranh gây ra đối với con người và môi trường Việt Nam

Số ĐKCB: VL/4521-24

9.        

Quan hệ thương mại và đầu tư của Việt Nam với Trung Quốc/ PGS. TS Trần Đình Thiên chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 371 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần với 9 chương, tập trung vào ba chủ đề lớn:

- Những vấn đề về chiến lược và chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam và Trung Quốc

- Quan hệ thương mại Việt Nam- Trung Quốc và thu hút đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Việt Nam trong thời gian qua

- Một số vấn đề về quản lý quan hệ kinh tế đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc

Số ĐKCB: VL/4525-28

10.    

Sử dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam/ TS. Dương Đình Giám chủ biên.-H.: KHXH, 2016.- 310 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương với các nội dung chính sau:

- Cơ sở lý luận và thực tiễn về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

- Thực trạng hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam

- Quan điểm định hướng và giải pháp hoàn thiện hoạt động hàng rào kỹ thuật trong thương mại ở Việt Nam

Số ĐKCB: VL/4529-32

11.    

Đảm bảo an ninh con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế/ TS. Đặng Xuân Thanh, TS. Đào Thị Minh Hương đồng cb.-H.: KHXH, 2016.- 427 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần, 10 chương với các nội dung: Cơ sở lý luận về an ninh con người. Cơ sở thực tiễn về đảm bảo an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thực trạng đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cộng đồng, an ninh chính trị, an ninh cá nhân hiện nay ở Việt Nam. Nghiên cứu chỉ số anh ninh con người Việt Nam. 

Số ĐKCB: VL/4533-36

12.    

Phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa/ TS. Đào Thị Minh Hương.-H.: KHXH, 2016.- 559 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung xây dựng cơ sở lý luận về phát triển bền vững con người như bước kế thừa có tính biện chứng, logic của quan điểm phát triển con người và phát triển bền vững dưới đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đặc biệt trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

Số ĐKCB: VL/4537-40

13.    

Lê Duẩn: Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam.-H.: CTQG, 2017.- 998 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung phân tích làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ðánh giá cống hiến lớn lao của đồng chí Lê Duẩn trong gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 26 năm liên tục là Bí thư thứ nhất và Tổng Bí thư của Ðảng, các tác giả khẳng định tư tưởng lớn của đồng chí Lê Duẩn về Ðảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; làm chủ tập thể; xây dựng Ðảng cầm quyền; xây dựng văn hóa và con người Việt Nam... 

Số ĐKCB: VL/4541

14.    

Trần Quốc Hoàn: Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng Việt Nam.-H.: CTQG, 2016.- 715 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, những người đã từng làm việc, gắn bó với đồng chí Trần Quốc Hoàn. Nội dung cuốn sách phản ánh một cách sinh động và tương đối toàn diện, có hệ thống quá trình hoạt động cách mạng, những cống hiến to lớn của đồng chí Trần Quốc Hoàn với cách mạng Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính quy, cách mạng, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Số ĐKCB: VL/4542

15.    

Tấm lòng với đất nước/ Nguyễn Thị Bình.-H.: CTQG, 2017.- 616 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Được tuyển chọn một số bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình trong những năm gần đây, cuốn sách tập trung vào ba nội dung chính là: Những suy nghĩ của bà về đất nước, Nhân dân và Đảng; về ngoại giao Việt Nam trong giai đoạn mới và những bài học kinh nghiệm; về sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Số ĐKCB: VL/4543

16.    

Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng.-H.: CTQG, 2014.- 651 tr., 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần:

Phần thứ nhất: Trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ

Phần thứ hai: Văn kiện của Đảng về kháng chiến và Chiến dịch Điện Biên Phủ

Phần thứ ba: kiện của Đảng về Hội nghị Giơnevơ

Số ĐKCB: VL/4544

17.    

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong.-H.: CTQG, 2017.- 744 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách giàu giá trị lý luận và thực tiễn, phân tích sâu sắc những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về Trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hào hùng, vẻ vang cùng những hồi ức về một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng Thanh niên xung phong; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là phát huy sức mạnh thế hệ trẻ trong việc xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Số ĐKCB: VL/4545

18.    

Văn kiện Đảng về phát triển nông nghiệp.-H.: CTQG, 2009.- 2006 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp về chủ trương, định hướng chính sách phát triển nông nghiệp của Đảng ta trong suốt quá trình lịch sử từ năm 1955, năm diễn ra Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa II quyết định những nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam, đến nay...

Số ĐKCB: VL/4546

19.    

Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa.-H.: CTQG, 2010.- 550 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn có hệ thống các nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung liên quan đến vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta qua các thời kỳ xây dựng đất nước. Các văn kiện được công bố trong cuốn sách này mang tính chỉ đạo đường lối trong cả một giai đoạn, một quá trình, được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay...

Số ĐKCB: VL/4547

20.    

Từ điển tổ chức và công tác tổ chức/ Lê Quang Thưởng.-H.: CTQG, 2017.- 1380 tr.; 27 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày khá chi tiết và tương đối đầy đủ các tổ chức của hệ thống chính trị ở Việt Nam đương đại. Mỗi tổ chức, như các ban của Đảng, các bộ của Chính phủ, được trình bày một cách khái quát, nhưng khá đầy đủ, từ quá trình ra đời, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, nơi đóng trụ sở, hoạt động. Tác giả đã cập nhật khá đầy đủ các tổ chức mới của nhiều ngành nghề mới, nhiều cấp độ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Các loại hình tổ chức thời phong kiến, các tổ chức tiền thân của Đảng, của Mặt trận, các tổ chức trên thế giới, tổ chức nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam... cũng được tác giả giới thiệu

Số ĐKCB: VL/4548

21.    

Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.-H.: Văn phòng Trung ương Đảng, 2016.- 464 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày toàn văn 52 tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Số ĐKCB: VL/4549

22.    

Hồ Liên- Hoàng Bích Sơn: Nhà ngoại giao Việt Nam.-H.: CTQG, 2014.- 344 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 5 phần:

Phần I: Cuộc đời và sự nghiệp.

Phần II: Hoàng Bích Sơn - Nhà ngoại giao chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm đối ngoại.

Phần III: Vị lãnh đạo giữa đời thường.

Phần IV: Tình yêu gia đình là bến bờ hạnh phúc.

Phần V: Nhà ngoại giao Hoàng Bích Sơn trong lòng bạn bè

Số ĐKCB: VL/4550

23.    

Phong trào Đồng Khởi: 50 năm nhìn lại.-H.: CTQG, 2010.- 613 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Đồng Khởi, bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam;

Phần 2: Một số văn kiện lịch sử

Số ĐKCB: VL/4551

24.    

Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa: Nhà khoa học lớn với cách mạng Việt Nam.-H.: CTQG, 2013.- 629 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm các bài tham luận của các cơ quan, đoàn thể, các bộ, ngành, các cấp từ trung ương đến địa phương, của các đồng chí lãnh đạo, đồng đội, đồng nghiệp và những thế hệ kế tiếp về cuộc đời, sự nghiệp, tài năng, nhân cách, những đóng góp của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa với Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp của ông với lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, khoa học - kỹ thuật quân sự, trong nghiên cứu khoa học và đào tạo đội ngũ cán bộ tri thức. Các bài tham luận cũng đánh giá về tài năng, nhân cách của một nhà khoa học, về vị tướng, về người thầy, về Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa - người con ưu tú của quê hương Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Số ĐKCB: VL/4552

25.    

Lao động, tiền lương, an sinh xã hội: Một số kinh nghiệm trên thế giới (Tủ sách phục vụ lãnh đạo)/ GS. TS Tạ Ngọc Tấn chỉ đạo biên soạn.-H.: CT-HC, 2012.- 362 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần với các nội dung chính sau:

Phần 1: Lao động

Phần 2: Tiền lương

Phần 3: An sinh xã hội

Phần 4: Danh mục các công trình nghiên cứu về lao động, tiền lương, an sinh xã hội

Số ĐKCB: VL/4553

26.    

Xuân 1975: Bản hùng ca toàn thắng.-H.: CTQG, 2016.- 480 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách là hồi ức của những người trong cuộc, mỗi câu chuyện là một khúc tráng ca phản ánh chân thực, xúc động và khá toàn diện những ngày tháng hy sinh, chiến đấu hào hùng trên khắp các mặt trận, hầu khắp các đơn vị từ rừng núi Tây Nguyên đến đồng bằng, đô thị, từ đất liền ra hải đảo và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Tư tưởng xuyên suốt các bài viết là ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí sáng tạo, tinh thần xả thân hy sinh chiến đấu và ý chí quyết tâm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Số ĐKCB: VL/4555

27.    

Điện Biên Phủ: Khúc tráng ca vang mãi (Tuyển các bài đăng trên báo Nhân Dân).-H.: CTQG, 2014.- 563 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Cuốn sách là bức tranh tư liệu sống động về Chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Những bài học lịch sử của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, luôn là niềm tin, là động lực và là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Trong cuốn sách này, chúng ta còn được thấy những hình ảnh về Điện Biên hôm nay - thành phố trẻ tươi đẹp đang ngày một phát triển; cảm nhận không khí nhộn nhịp của quân và dân tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Số ĐKCB: VL/4556

28.    

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới/ Giàng Seo Phử chủ biên.-H.: CTQG, 2016.- 263 tr.; 24 cm

Tóm tắt: Trong hơn 250 trang sách được chia thành 3 chương, các tác giả giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cục, bao quát về quan điểm của Đảng và Nhà nước ta đối với vấn đề dân tộc và công tác dân tộc từ khi bắt đầu công cuộc đổi mới đến nay; quá trình hình thành và phát triển hệ thống cơ quan công tác dân tộc từ trước đổi mới, nhất là từ khi đổi mới đến nay; những thành tựu và hạn chế trong quản lý nhà nước về công tác dân tộc qua 30 năm đổi mới; và quan điểm, giải pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này trong thời gian tới.

Số ĐKCB: VL/4557

29.    

Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 giá trị lịch sử.-H.: CTQG, 2014.- 436tr., 22cm

Tóm tắt: Các bài viết của cuốn sách có nội dung phong phú, chất lượng đã góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề lịch sử quan trọng liên quan đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 trên một số nội dung chủ yếu sau:

Một là: Khẳng định đường lối cách mạng đúng đắn và quyết tâm to lớn của toàn Đảng, toàn quân, nhân dân miền Bắc và quần chúng cách mạng tại miền Nam tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Hai là: Khái quát diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân; vai trò của các lực lượng tham gia, vai trò của hậu phương miền Bắc và hậu phương tại chỗ.

Ba là: Phân tích ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và những bài học lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta hiện nay.

Số ĐKCB: VL/4558

30.    

Nguyễn Thị Minh Khai: Nữ chiến sĩ cộng sản trung kiên, bất khuất.-H.: CTQG, 2015.- 484tr., 24cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bài viết tràn đầy tâm huyết của các tác giả về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, qua đó góp phần phác họa tính cách, bản lĩnh, lý tưởng và sự cống hiến của đồng chí đối với phong trào cách mạng Việt Nam.

Số ĐKCB: VL/4559

31.    

Tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện đưa đất nước tiến lên/ Trương Tấn Sang.-H.: CTQG, 2016.- 635tr., 22cm

Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn các bài viết, bài phát biểu của đồng chí Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016. Các bài viết thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc và nỗ lực phấn đấu tận dụng mọi cơ hội, vượt qua mọi thách thức, giữ vững những thành quả đã đạt được để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Số ĐKCB: VL/4560

32.    

Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng.-H.: CTQG, 2017.- 518tr., 24cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách với nội dung phong phú, đưa ra một số tiếp cận và lập luận mới; tập trung đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch đang gia tăng chống phá trong lĩnh vực lý luận với nhiều âm mưu thủ đoạn, nhất là lợi dụng cuộc đấu tranh trong lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, lợi dụng một số biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên hiện nay để vu cáo, xuyên tạc...

Số ĐKCB: VL/4561-65

33.    

Hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay/Ninh Thị Minh Tâm; Lê Ngự Bình.-H.: CTQG, 2017.- 167tr., 21cm

Tóm tắt: Nội dung sách đề cập đến các vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhỏ và vừa, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu thực trạng cơ chế, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đặc điểm và đánh giá thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong điều kiện gia nhập WTO (kết hợp với một số nghiên cứu và đánh giá  hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trước thời điểm gia nhập WTO) theo số lượng gắn với các tiêu chí cơ bản như loại hình doanh nghiệp, đặc điểm ngành, nghề kinh doanh và quy mô doanh nghiệp...

Số ĐKCB: VV/41496-00

34.    

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 30 năm đổi mới/ TS. Nhị Lê.- H.: CTQG, 2016.- 316 tr.; 21 cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần, lý giải ý nghĩa của từng vấn đề trong quá trình đổi mới 30 năm của đất nước. Phần thứ nhất, tác giả tập trung phân tích sự cần thiết phải “nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng”. Đảng Cộng sản Việt Nam đã rất coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Nội dung xây dựng Đảng bao gồm xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, phương thức lãnh đạo và phong cách công tác. Mục đích nhằm xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch,vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Số ĐKCB: VV/41501-05

35.    

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác xây dựng Đảng hiện nay/ Cao Văn Thống sưu tầm và biên soạn.-H.: CTQG, 2014.- 235tr., 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, đảng viên làm công tác tham mưu, công tác thực tế về xây dựng Đảng. Các bài viết đề cập đến nhiều khía cạnh của nguyên tắc tập trung dân chủ: vị trí, vai trò của nguyên tắc tập trung dân chủ đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cũng như điều kiện, giải pháp để bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc này trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Số ĐKCB: VV/41506-10

36.    

Chính sách của Mỹ đối với Irắc: Thời kỳ Tổng thống G. W. Bush và cuộc chiến tranh vùng Vịnh lần thứ II/ PGS. TS Lê Văn Thắng; Lê Thế Lâm.-H.: TT&TT, 2017.- 122tr., 21cm.

Tóm tắt: Cuốn sách được chia làm 3 chương với các nội dung:

- Quan hệ Mỹ- Irắc từ sau chiến tranh lạnh đến khi bùng nổ chiến tranh.

- Cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ II.

- Chính sách của Mỹ đối với I rắc thời kỳ hậu chiến.

Số ĐKCB: VV/41511-15

37.    

Cẩm nang hướng dẫn quản lý các mối quan hệ tộc người xuyên biên giới (Dành cho cán bộ quản lý các địa phương vùng biên giới Việt- Trung)/ TS.Đậu Tuấn Nam; TS.Lâm Minh Châu đồng chủ biên.-H.: LLCT, 2017.- 110tr., 21cm

Tóm tắt: Nội dung chính của cuốn sách gồm: Một số khái niệm cần nhớ về quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt - Trung; Quan hệ tộc người xuyên biên giới Việt - Trung: Lịch sử và hiện tại; Một số quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý tộc người xuyên biên giới Việt - Trung; Hướng dẫn quản lý mối quan hệ tộc người ở vùng biên giới Việt - Trung.

Số ĐKCB: VV/41516-20

Nguồn: Trung tâm Thông tin khoa học

 

            Số tài liệu trên hiện đang được lưu trữ và đưa vào phục vụ bạn đọc tại Kho sách Tham khảo toà Nhà A6 - Trung tâm Thông tin khoa học.

TT Thông tin khoa học