Tin tức - Hoạt động

Quyết định số 1859/QĐ-HVCTKV I ngày 17/11/2016 về việc tặng Giấy khen cho cán bộ, học viên tham gia hoạt động Văn nghệ - Thể thao