Tin tức - Hoạt động

Quyết định số 2309/QĐ-HVCTKV I ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Học viện Chính trị khu vực I