Tin tức - Hoạt động

Quyết định số 1548/QĐ-HVCTKV I tặng giấy khen cho cán bộ, học viên tham gia hoạt động Văn nghệ - Thể thao