Tin tức - Hoạt động

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), sáng ngày 03/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986-2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”.

 

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam

trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2018) -

Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”

 

Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018), sáng ngày 03/02/2018, Học viện Chính trị khu vực I trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học: “Đoàn kết và sáng tạo - Giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986-2018) - Những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng”.

 

Đồng chủ trì Hội thảo có PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; PGS.TS Hoàng Văn Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; TS Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng khoa Lịch sử Đảng.

 

Tham dự Hội thảo có PGS.TSTrần Đức Cường, Chủ tịch Hội Sử học Việt Nam; TS Doãn Hùng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Học viện; PGS.TS Ngô Ngọc Thắng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Quyền Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Học viện Chính trị khu vực I.

 

 

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo

 

Hành trình 88 năm cùng với dân tộc, Đảng ta đã vượt qua bao gian nan, thách thức, gặt hái được nhiều thắng lợi vang dội, to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những thành tựu đó là kết quả của nhiều nhân tố, song “Đoàn kết và sáng tạo” là nhân tố giữ vị trí quyết định, là mạch nguồn khơi dậy sức mạnh của Đảng, của dân tộc và tạo thành giá trị cốt lõi trong lịch sử quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay.

 

 

PGS.TS Trần Đức Cường phát biểu tham luận tại Hội thảo

 

Hội thảo đã nhận được nhiều bài viết, tham luận có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc, tập trung vào các nội dung: (1) Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đoàn kết và sáng tạo; (2) Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tiến trình cách mạng Việt Nam; (3) Quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết và sáng tạo trong thời kỳ mới - những kinh nghiệm lịch sử cần vận dụng; (4) Những sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế - xã hội; (5) Giải pháp phát huy tinh thần “Đoàn kết và sáng tạo” trong công cuộc đổi mới toàn diện, trọng tâm là đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

 

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa to lớn, tổng kết những giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo công tác đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay, vận dụng những kinh nghiệm lịch sử phục vụ cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới; đặc biệt vận dụng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện Chính trị khu vực I là cần thiết nhằm tạo nên sự phát triển bền vững của Học viện Chính trị khu vực I trong giai đoạn hiện nay.

 

Hội thảo kết thúc vào buổi sáng cùng ngày./.

 

HC-TH